Ursprungliga författningar: 2022

300/2022
Lag om ändring av 24 § i kreditupplysningslagen
299/2022
Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar
298/2022
Lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om Kommunernas garanticentral
297/2022
Lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering
296/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter
295/2022
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
294/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter
293/2022
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 4 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens och dess friståendes enheters avgiftsbelagda prestationer
292/2022
Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag
291/2022
Statsrådets förordning om genomförande av undantagsförfarandet enligt rådets beslut och rådets förordning om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina samt enligt rådets beslut och rådets förordning om restriktiva åtgärder mot Belarus
290/2022
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
289/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
288/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
287/2022
Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
286/2022
Lag om ändring av 1 § i civiltjänstlagen
285/2022
Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor
284/2022
Lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen
283/2022
Lag om ändring av tobakslagen
282/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2022
281/2022
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022
280/2022
Lag om ändring av 13 a § i yrkeshögskolelagen
279/2022
Lag om ändring av 10 § i universitetslagen
278/2022
Lag om ändring av 56 och 77 § i utlänningslagen
277/2022
Lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
276/2022
Statsrådets förordning om övervakning av den sociala lagstiftningen om vägtransporter och om arbetsfördelningen mellan myndigheterna
275/2022
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruk och värdekedjor
274/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris
273/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c
272/2022
Statsrådets förordning om bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområden under övergångsperioden 2023–2026
271/2022
Statsrådets förordning om temporär ändring av 13 och 15 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
270/2022
Statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022
269/2022
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2022
268/2022
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
267/2022
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
266/2022
Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
265/2022
Lag om överensstämmelse för skodon och textilprodukter
264/2022
Lag om ändring av lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
263/2022
Lag om ändring av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
262/2022
Lag om ändring av tobakslagen
261/2022
Lag om ändring av lagen om kosmetiska produkter
260/2022
Lag om ändring av kemikalielagen
259/2022
Lag om ändring av lagen om marin utrustning
258/2022
Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
257/2022
Lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
256/2022
Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
255/2022
Lag om ändring av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
254/2022
Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
253/2022
Lag om ändring av 5 och 21 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven
252/2022
Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
251/2022
Lag om ändring av hissäkerhetslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.