Ursprungliga författningar: 2022

350/2022
Lag om ändring av 13 § i lagen om välfärdsområden
349/2022
Lag om ändring av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
348/2022
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021
347/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen
346/2022
Lag om ändring av 23 § i lagen om frivilligt försvar
345/2022
Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om försvarsmakten
344/2022
Lag om ändring av 2 kap. 17 § i polislagen
343/2022
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
342/2022
Lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen
341/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder
340/2022
Lag om ändring av 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
339/2022
Lag om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
338/2022
Lag om ändring av 14 och 18 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
337/2022
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
336/2022
Lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
335/2022
Högsta domstolens arbetsordning
334/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk
333/2022
Lag om ändring av 4 a § i straffregisterlagen
332/2022
Lag om ändring av 86 § i betaltjänstlagen
331/2022
Lag om ändring av kreditupplysningslagen
330/2022
Lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
329/2022
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
328/2022
Lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk
327/2022
Lag om Europarådets konvention om samproduktion av filmverk
326/2022
Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
325/2022
Lag om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor
324/2022
Lag om ändring av 15 § i lagen om elektroniska recept
323/2022
Lag om ändring av narkotikalagen
322/2022
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
321/2022
Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
320/2022
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk
319/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden
318/2022
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
317/2022
Statsrådets förordning om ändring av i koden för transport av farligt gods till sjöss (IMDG-koden) i kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
316/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden
315/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
314/2022
Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
313/2022
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om bekämpning av rotticka
312/2022
Lag om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen
311/2022
Lag om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
310/2022
Statsrådets förordning om ändring av 3 a § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
309/2022
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
308/2022
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren
307/2022
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
306/2022
Lag om ändring av utlänningslagen
305/2022
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
304/2022
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna
303/2022
Försvarsministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
302/2022
Lag om ändring av 8 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal
301/2022
Lag om ändring av 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.