Ursprungliga författningar: 2022

800/2022
Statsrådets förordning om stöd för restaurering, iståndsättning och vård av trädbevuxna livsmiljöer åren 2022–2027
799/2022
Statsrådets förordning om storleken på de arvoden som betalas till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda inspektörer
798/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
797/2022
Justitieministeriets förordning om enheter vid brottspåföljdscentralen och om tvåspråkiga avdelningar vid fängelserna
796/2022
Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
795/2022
Justitieministeriets förordning om Brottspåföljdsmyndighetens emblem och tjänstetecken
794/2022
Lag om ändring av 87 § i trafikförsäkringslagen
793/2022
Lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
792/2022
Lag om ändring av lagen om privat socialservice
791/2022
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
790/2022
Lag om ändring av socialvårdslagen
789/2022
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
788/2022
Lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek
787/2022
Lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia
786/2022
Lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten
785/2022
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen
784/2022
Lag om ändring av bilagan till lagen om klienthandlingar inom socialvården
783/2022
Lag om ändring av 14 § i socialvårdslagen
782/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om underhållstöd
781/2022
Lag om ändring av medborgarskapslagen
780/2022
Lag om ändring av lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning
779/2022
Lag om ändring av 9 § i lagen om registrerat partnerskap
778/2022
Lag om ändring av 13 § i lagen om underhåll för barn
777/2022
Lag om ändring av 6 a § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
776/2022
Lag om ändring av 16 § i lagen om assisterad befruktning
775/2022
Föräldraskapslag
774/2022
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
773/2022
Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2022 och 2023 för förnyande av fjärrvärmeanläggningar i bostadshus så att anläggningarna lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme
772/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2022‒2023
771/2022
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 18 § i statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden
770/2022
Statsrådets förordning om bilagan om exportkontroll till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
769/2022
Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn
768/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2022–2023
767/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2022–2024
766/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022–2023
765/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022–2024
764/2022
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om bekämpning av rotticka
763/2022
Lag om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn
762/2022
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
761/2022
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
760/2022
Statsrådets förordning om avtalet om ändring av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
759/2022
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
758/2022
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
757/2022
Statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027
756/2022
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om fiske
755/2022
Statsrådets förordning om partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan
754/2022
Justitieministeriets förordning om ändring av bilagorna I och II till justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
753/2022
Lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån
752/2022
Lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
751/2022
Lag om ändring av lagen om bostadssparpremier

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.