1396/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 29 december 2022

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken i januari–juni år 2023

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Regionförvaltningsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en fast avgift enligt självkostnadsvärdet är de prestationer som anges i avgiftstabellen i bilagan, med undantag för de prestationer som avses i 2 §.

Andra avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) särskilda kontroller som regionförvaltningsverket utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag för de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som regionförvaltningsverket svarar för enligt lag och de tillsyns- och granskningsuppgifter vars avgifter det finns bestämmelser om i bilagan,

2) bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) kopior som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos regionförvaltningsverket, med undantag för prestationer som är avgiftsfria enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992),

4) andra beslut av regionförvaltningsverket som har fattats på ansökan.

Vid fastställandet av självkostnadsvärdet för prestationer som avses i 2 mom. används som självkostnadspris för det arbete som utförts för att producera en prestation det pris per arbetstimme som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Till de avgifter som tas ut för prestationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) läggs dessutom den avgift som har tagits ut för Institutet för hälsa och välfärds utlåtande enligt 18 § 2 mom. i den lagen.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka regionförvaltningsverket tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan är

1) beslut om särskild granskning som fattas med stöd av associationslagstiftningen,

2) förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan,

3) sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut som avses i 22 § i föreningslagen (503/1989),

4) beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990),

5) miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (527/2014) och andra beslut som baserar sig på den lagen,

6) vattenhushållningsärenden som avses i vattenlagen (587/2011) och andra beslut som baserar sig på den lagen,

7) mottagande av deposition eller säkerhet.

Avgift enligt 1 mom. 7 punkten tas inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat beslut av regionförvaltningsverket, för vilket det separat föreskrivs om avgift. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningsbalken (705/2007) och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

3 §
Avgiftsfrihet för beslut med anledning av begäran av omprövning

Avgift tas inte ut för sådana förordnande som avses i 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller sådana beslut med anledning av begäran om omprövning som avses i 81 a § i den lagen. Avgift tas inte heller ut för sådana beslut som gäller begäran om omprövning och som avses i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/2018), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), lagen om yrkesutbildning (531/2017), läropliktslagen (1214/2021), lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2021), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller lagen om studentexamen (502/2019).

För behandling enligt 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003) av omprövningsärenden som gäller regionförvaltningsverkets egna beslut tas det inte ut någon avgift.

Om regionförvaltningsverket med anledning av en begäran om omprövning ändrar ett annat beslut till förmån för den som begärt omprövning, tas det inte ut någon avgift för beslutet.

4 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga beslut om bifall och om avslag tas det ut lika stor avgift, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan. Om regionförvaltningsverket utfärdar en handling som omfattar flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas det för vart och ett av besluten ut en avgift i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

För en ansökan som återkallats eller som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av ändringssökande har återförvisat för ny behandling avdras det belopp som tagits ut för det tidigare beslutet i ärendet.

För offentligrättsliga beslut tas det inte ut någon separat kungörelseavgift eller handläggningsavgift, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan. För en handling som sänds elektroniskt tas det ut samma avgift som annars gäller för handlingen. När ett sådant intyg som avses i bilagan sänds till kunden per post till kunden, tas ingen postavgift ut.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer för vilka regionförvaltningsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildnings-, konsult- och sakkunniguppdrag i sådana fall där skötseln av uppdragen inte direkt hänför sig till regionförvaltningsverkets verksamhet,

2) postningstjänster,

3) sådana utredningar, undersökningar, publikationer och elektroniska informationsprodukter samt sådan informationssökning i register och databaser som utförts på beställning,

4) publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverks publikationer,

5) användning av de lokaler som är i regionförvaltningsverkets besittning,

6) förvaring av skyddsdokument som avses i lagen om bostadsköp (843/1994) och handlingar om gruppbyggande som avses i lagen om gruppbyggande (190/2015),

7) tagande av kopior,

8) andra ämbetsverkstjänster.

6 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Beslut om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av regionförvaltningsverket med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

7 §
Avgifter vid Statens ämbetsverk på Åland

Denna förordning tillämpas på prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

När Statens ämbetsverk på Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till trafiktillstånd samt fordonsbeskattning eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för ämbetsverkets nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av den av kommunikationsministeriet utfärdade förordningen om avgifterna för dessa prestationer samt bestämmelserna om avgifterna för närings-, trafik- och miljöcentralernas prestationer, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Statens ämbetsverk på Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som föreskrivs separat genom förordningen av kommunikationsministeriets i fråga om avgifterna för fartygsregisterprestationer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 30 juni 2023.

För en prestation i ett ärende som är anhängigt vid ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finansråd
Janne Öberg

Bilaga: SRf om avgifter till regionförvaltningsverken i januari-juni år 2023

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.