1070/2022

Helsingfors den 15 december 2022

Finansministeriets förordning om avgifter år 2023 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om vilka av de prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om de avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer, med undantag av fastighetsdatasystemets och offentliga köpvittnens prestationer samt hindersprövning och vigsel till äktenskap.

Vad som i denna förordning föreskrivs om prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillämpas på Åland på motsvarande prestationer som produceras av Statens ämbetsverk på Åland.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring,

3) uppgifter som hänför sig till registrering av religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003),

4) standardiserade datatjänster i befolkningsdatasystemet för offentligrättsligt behov av uppgifter för

a) statliga ämbetsverk och inrättningar,

b) domstolar och andra rättskipningsorgan,

c) kommunala myndigheter samt myndigheter i välfärdsområden,

d) riksdagen och dess underlydande verk och inrättningar,

e) republikens presidents kansli,

f) landskapsmyndigheterna samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland,

g) läroanstalter som ordnar lagstadgad utbildning som leder till examen,

h) Folkpensionsanstalten,

5) tillhandahållande av uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller byggnader och lägenheter till i 4 punkten avsedda aktörer för offentligrättsligt behov av uppgifter i form av urvalstjänst i standardformat enligt beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller som leverans av basuppgifter inom ändringstjänsten två gånger per kalenderår vid en tidpunkt som fastställs i ett beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,

6) behandling av ansökningar som gäller ändring av personbeteckning enligt 12 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009),

7) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ur det register över förmynderskapsärenden som avses i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019) eller någon annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

8) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar samt andra prestationer med anknytning till förmynderskapsärenden än de som nämns i 3 och 4 §,

9) ärenden enligt föräldraskapslagen (775/2022) som gäller fastställande av föräldraskap samt återkallande och bestridande av erkännande av föräldraskap,

10) anmälnings- och ansökningsärenden enligt 28 § i lagen om för- och efternamn (946/2017).

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) notarius publicus prestationer enligt lagen om notarius publicus (420/2014), växellagen (242/1932), checklagen (244/1932) eller någon annan författning,

2) registrering av anmälan om uteslutande av giftorätt enligt 35 § i äktenskapslagen (234/1929), av äktenskapsförord enligt 43 § i den lagen, av avvittringshandling enligt 104 § i den lagen och av avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden enligt 127 § i den lagen,

3) registrering av åtskiljandehandling eller avtal eller någon annan handling om gottgörelse enligt 11 § i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011),

4) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947),

5) deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt 4 kap. 81 § i utsökningsbalken (705/2007),

6) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) eller i ärenden som gäller godkännande enligt 36 § 2 mom. i den lagen,

7) fastställelse av planen för förvaltning och användning av egendomen enligt 40 § i lagen om förmyndarverksamhet,

8) förmyndarmyndighetens samtycke vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet,

9) granskningar av redovisning enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

10) andra ansökningsärenden enligt lagen om för- och efternamn än de som avses i 2 § 10 punkten,

11)  följande certifikatsprestationer:

a) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (663/2016) och plattformar för chips enligt 5 § 1 mom. i den lagen,

b) framtagning av certifikat för pass enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006),

c) framtagning av certifikat för viseringar enligt 32 § i utlänningslagen (301/2004),

d) framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § 2 mom. i utlänningslagen,

e) framtagning av certifikat för främlingspass och resedokument för flykting enligt 133 a § i utlänningslagen,

f) framtagning av certifikat för smartkort och andra tekniska underlag inom social- och hälsovården enligt 6 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) och 7 § 2 mom. i lagen om elektroniska recept (61/2007),

12) andra befolkningsdatatjänster än standardiserade befolkningsdatatjänster för de aktörer som avses i 2 § 4 punkten för offentligrättsligt behov av uppgifter,

13) befolkningsdatatjänster för andra offentligrättsliga samfund än de som avses i 2 § 4 punkten för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

14) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

15) enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet,

16) flerspråkiga standardformulär enligt 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar (1161/2018),

17) uppgifter som via ett tekniskt gränssnitt lämnas ut ur registret över förmynderskapsärenden och det register över äktenskapsförordsärenden som avses i 4 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till statliga eller kommunala myndigheter, till sammanslutningar eller till näringsidkare,

18) utdrag ur vigselrättsregistret,

19) utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister enligt 23 § i vallagen (714/1998),

20) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden för syften som stöder sig på lag eller förordning,

21) kopia eller utskrift ur registret över ärenden som gäller äktenskapsförord enligt 4 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, registret över ärenden som gäller samboförhållanden enligt 5 § i den lagen eller registret över gåvoärenden enligt 6 § i den lagen av en handling som hänför sig till dessa register,

22) intyg över intressebevakares ställning och fullmakter enligt 10 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen (779/2010),

23) intyg om intressebevakarens eller vårdnadshavarens ställning och fullmakter enligt 12 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen (435/2009).

För resekostnader som förorsakas notarius publicus av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt tas ut till staten.

För de prestationer som avses i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt bilagan eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall. Särskilda bestämmelser gäller för användningsavgifter för elektroniska recept och andra riksomfattande informationssystemtjänster samt för den andel av intäkterna från användningsavgifterna som ska betalas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att täcka kostnaderna för certifikattjänsterna.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar med stöd av 72 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ut endast databehandlingskostnaderna för att lämna ut en prestation samt kapital- och räntekostnaderna för att utarbeta och förvalta system, program och applikationer i anslutning till datatjänsten vid utlämnande av personuppgifter till en församling inom den evangelisk-lutherska eller den ortodoxa kyrkan för förvaltandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata enligt avgiftstabellen i bilagan tar ut en fast avgift för till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde är

1) beslut enligt 12 och 15–17 § i lagen om förmyndarverksamhet som gäller intressebevakning,

2) beslut om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) och beslut om fastställelse av återkallelsen av en intressebevakningsfullmakt enligt 28 § i den lagen,

3) ansökningar hos tingsrätten i anknytning till intressebevakning,

4) granskningar av redovisning enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, när det gäller minderåriga huvudmän,

5) beslut om ansökan om vigselrätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt (1157/2019),

6) fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt 20 kap. 9 a § i ärvdabalken (40/1965),

7) europeiska arvsintyg enligt 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (682/2015).

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som avses i 2–4 § och andra certifikattjänster i samband med elektronisk kommunikation än de som avses i 3 §,

2) annan publikationsverksamhet än publikationer som ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera och som med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är avgiftsfria,

3) andra handlingar än de som avses i 2–4 § eller kopior av dem,

4) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte något annat följer av den avgiftstabellen i bilagan,

5) användning av lokaler och utrustning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har i sin besittning,

6) identifieringstjänsten för utländska medborgare enligt 69 a § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,

7) sakkunnigtjänster som grundar sig på beställning.

Det pris som tas ut för i 1 mom. 1 punkten avsedda befolkningsdatatjänster bestäms så att det motsvarar prestationens skattefria självkostnadsvärde, om det är fråga om tjänster som tillhandahålls för vetenskaplig forskning.

Det pris som tas ut för i den i 1 mom. 6 punkten avsedda identifieringstjänsten för utländska medborgare bestäms så att det motsvarar prestationens skattefria självkostnadsvärde.

6 §
Befrielse från avgifter som gäller förmynderskapsprestationer

Avgift för granskning av redovisning eller ansökan hos tingsrätten, för förordnande av intressebevakning enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet eller för beslut om intressebevakarens uppdrag enligt 15–17 § i lagen om förmyndarverksamhet tas inte ut, om huvudmannens nettoinkomster, de sociala förmåner som getts i pengar medräknade, understiger 8 147 euro om året. Med nettoinkomst avses den inkomst som fås när skatten enligt förskottsinnehållning eller förskottsuppbörd och arbetstagarens lagstadgade avgifter som eventuellt hänför sig till den dras av från huvudmannens inkomster.

7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 december 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Informationsförvaltningsråd
Marjukka Ala-Harja

Bilaga

AVGIFTSTABELL

För offentligrättsliga prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tas följande avgifter ut:

I NOTARIELLA TJÄNSTER OCH RÄTTSLIGT STYRKANDE AV HANDLINGAR

1. VIGSELRÄTT

Beslut som gäller ansökan om vigselrätt enligt lagen om vigselrätt 60 €/beslut

2. NOTARIUS PUBLICUS-TJÄNSTER

Protest 39 €

Öppning och stängning av tresorfack, för det första facket 85 € och för varje följande fack 10 €

Styrkande av meritförteckning 70 €

Styrkande av riktigheten hos en underskrift 14 €/underskrift

Styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 4 €/sida

Levnadsintyg 18 €

Kompetensintyg som innehåller intyg om ställning och underskrift 20 €/underskrift

Intyg som avses i artikel 3 i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 45 och 46/1985) 30 €

Avgiften för styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling innefattar kopieringskostnader för handlingen i sådana fall då det är möjligt att hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kopiera handlingen med en vanlig kopieringsmaskin på pappersark av storlek A4 eller A3.

Om man i samband med de ovannämnda åtgärderna blir tvungen att genomföra exceptionellt arbetskrävande kontroller eller utredningar tas det dessutom ut en avgift som motsvarar de kostnader för arbete som föranleds av dessa. Priset per arbetstimme är 80 €.

För andra intyg som utfärdas av notarius publicus tas det ut en avgift som motsvarar de kostnader för arbete som utfärdandet av intyget föranleder. Priset per arbetstimme är 80 €. Avgiften för andra intyg som utfärdas av notarius publicus är dock minst 10 €.

3. FAMILJE- OCH ARVSRÄTTSLIGA ÄRENDEN

Ärenden som gäller fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken somföljer:

Fastställelse av delägaruppgifterna, då endast bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make är delägare 95 €/bouppteckning

Fastställelse av delägaruppgifterna i övriga fall 170 €/bouppteckning

Om en ansökan som gäller fastställelse av delägaruppgifter återkallas eller återsänds debiteras 48 €.

Ansökningar eller anmälningar som gäller följande registreringar: registrering av äktenskapsförord, registrering av anmälan om gåva mellan makar, registrering av anmälan om uteslutande av giftorätt,registrering av avvittringshandling, registrering av avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden, registrering av handling i registret över ärenden som gäller samboförhållanden samt registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 70 €

Deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken 35 €/handling

Europeiskt arvsintyg 160 €

Till någon annan än sökanden utfärdad kopia av ett europeiskt arvsintyg 27 €

Förlängning av giltighetstiden för en kopia av ett europeiskt arvsintyg 27 €

II TILLSYNSTJÄNSTER INOM FÖRMYNDARVERKSAMHETEN

1. TILLSTÅNDSÄRENDEN

Beslut i ett tillståndsärende enligt 34 § 1 mom. 9 punkten i lagen om förmyndarverksamhet, enligt den nettoförmögenhet som ska delas:

Förmögenhet som ska delas

0–85 000 € 184 €/beslut
85 001–170 000 € 324 €/beslut
170 001 €– 444 €/beslut

Beslut i andra tillståndsärenden enligt 34 § eller i ärenden som gäller godkännande enligt 36 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet 184 €/beslut

Fastställelse av en egendomsförvaltningsplan 184 €/beslut

Förmyndarmyndighetens samtycke, dvs. tillstånd, vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet 184 €/tillstånd

2. GRANSKNING AV REDOVISNING ELLER REVISION

Granskning av redovisning eller revision som avses i lagen om förmyndarverksamhet och i lagen om intressebevakningsfullmakt, enligt de bruttotillgångar som huvudmannen har i slutet av redovisningsperioden:

Bruttotillgångar

0–34 000 € 52 €/revision
34 001–67 000 € 97 €/revision
67 001–135 000 € 146 €/revision
135 001–336 000 € 240 €/revision
336 001–840 000 € 354 €/revision
840 001 €– 454 €/revision

Med de bruttotillgångar som är bestämningsgrund för revisionsavgiften avses tillgångarna vid utgången av redovisningsperioden innan skulderna dras av. Tillgångarna består av kontanta medel, depositioner, värdepapper, fordringar, fastigheter, lösöre, dödsboandelar och eventuella andra tillgångar.

För en sådan allmänt hållen redovisning som avses i 55 § 3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet tas det ut hälften av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan.

Av en minderårig huvudman tas det ut hälften av den revisionsavgift som anges ovan. Om tre eller flera minderåriga huvudmän bor i samma hushåll och har en gemensam intressebevakare, tas det av varje huvudman ut en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan.

Om redovisningsperioden är minst två år, tas det för det sista hela året ut en revisionsavgift enligt tabellen, och för de övriga perioderna på ett år en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen. Om redovisningsperioden är kortare än två år, tas det för revisionen ut en avgift enligt tabellen, men dock så att det om redovisningsperioden är kortare än ett halvt år tas ut endast hälften av den revisionsavgift som anges ovan.

3. BESLUT AV MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNINGSDATA

Beslut som gäller förordnande av intressebevakare eller en ställföreträdare för denne enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet 123 €/beslut

Beslut om intressebevakarens uppdrag enligt 15–17 § i lagen om förmyndarverksamhet 123 €/beslut

4. ANSÖKAN HOS TINGSRÄTTEN

Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning, ändring av intressebevakning eller upphörande av intressebevakning 172 €/ansökan

Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning, ändring av intressebevakning eller upphörande av intressebevakning då behandlingen av ansökan förutsätter förmyndarmyndighetens närvaro eller deltagande med distansförbindelse vid tingsrättens sammanträde 344 €/ansökan

5. ÖVRIGA PRESTATIONER

Beslut som gäller fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 130 €/beslut

Beslut som gäller fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 97 €/beslut

Avgift tas inte ut för sådana utredningar som avses i 17 b § i lagen om förmyndarverksamhet.

III ANSÖKNINGAR SOM GÄLLER ÄNDRING AV NAMN

1. ANSÖKNINGAR SOM GÄLLER FÖRNAMN

Ansökan om ändring av förnamn 60 €

2. ANSÖKNINGAR SOM GÄLLER EFTERNAMN

Ansökningar om ändring av efternamn

a) ansökan genom vilken en person tar i bruk ett efternamn som personen använt tidigare, ansökan genom vilken en person avstår från ett av namnen i en efternamnskombination eller ansökan genomvilken en person avstår från eller tar i bruk bindestreck i en efternamnskombination 60 €

b) annan ansökan 120 €

Om en vårdnadshavare ansöker om vårdnadshavarens efternamn eller efternamnskombination för ett minderårigt barn, tas för ansökan endast ut avgift för en ansökan i stället för avgift enligt detsammanlagda antalet ansökningar.

IV CERTIFIKATTJÄNSTER

Utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 och 5 § i lagen om identitetskort.

Plattform för chips för elektroniska identitetskort och certifikat 12,80 €/handling

Handling som ges för upplåsning av ett kort 10,00 €/handling

Framtagning av certifikat som avses i 5 c § i passlagen

Biocertifikat för pass 2,60 €/handling

Biocertifikat för identitetskort 2,60 €/handling

Biocertifikat för pass, krigsveteraner 2,10 €/handling

Framtagning av certifikat för viseringar enligt 32 § i utlänningslagen

Biocertifikat för viseringar 2,60 €/handling

Framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § i utlänningslagen

Biocertifikat för uppehållstillståndskort eller uppehållskort 2,60 €/handling

När antalet biocertifikat som sålts vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata under ett år överstiger 1,1 miljoner, ska priset på ett biocertifikat med avvikelse från vad som anges ovan efter det vara 1 €/certifikat.

Framtagning av certifikat för aktivkort inom social- och hälsovården enligt 6 § i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och i 7 § i lagen om elektroniska recept

Personal- och aktörskort inom social- och hälsovården som faktureras separat vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 23,00 €/handling

Testkort inom social- och hälsovården som faktureras separat vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 23,00 €/handling

Tillfälligt certifikat för social- och hälsovården som faktureras separat vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 16,29 €/handling

V UTLÄMNANDE AV REGISTERUPPGIFTER OCH DATATJÄNSTER

DEL A. STANDARDISERADE BEFOLKNINGSDATATJÄNSTER

1 FÖRFRÅGNINGAR

1.1 Förfrågningstjänsten VTJ-kysely

Förfrågningstjänsten VTJ-kysely är en tjänst där man med en applikation som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata söker enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. Med hjälp av tjänsten kan man göra förfrågningar och mata ut uppgifter om personer, fastigheter och byggnader.

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,074 €/förfrågan

Identifiering av person 0,185 €/förfrågan

Utdata 0,29 €/utdata

Användarspecifik fast månadsdebitering/användarkod 1 €

Den användarspecifika månadsavgiften tas ut av dem som använder förfrågnings- och administrationstjänsten.

Kunderna får avgiftsfritt utnyttja användningsstatistiken och utbildningsmiljön.

Minimidebitering per månad för förfrågningstjänsten per faktureringsadress 7 €/faktura.

Tilläggstjänster för enskilda kunder hör inte till den standardiserade tjänsten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata debiterar separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner, om det i applikationen för förfrågningar görs tillägg eller ändringar som gäller enskildakunder.

1.2 BDS-gränssnittet

BDS-gränssnittet är en tjänst där man med kundens applikation kan söka uppgifter i befolkningsdatasystemet genom att använda gränssnittet. Mellan kundens applikation och befolkningsdatasystemet har upprättats en förfrågningsförbindelse via vilken man kan söka sådana uppgifter i befolkningsdatasystemet som fastställts på förhand och registrera dessa direkt i kundens system.

Via en begränsad förfrågningsförbindelse förmedlas

– en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteckning

Via en normal förfrågningsförbindelse förmedlas

– namn, adress, dödsdag och hemkommun samt uppgift om att en person är finsk medborgare

– en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteckning, och dessutom basuppgifter

Via en omfattande förfrågningsförbindelse förmedlas

– uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund

Via identifieringsförfrågningar förmedlas

– identifiering av en eller flera personer och

– uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är

Begränsad förfrågan 0,037 €/förfrågan

Normal förfrågan 0,074 €/förfrågan

Omfattande förfrågan 0,111 €/förfrågan

Identifieringsförfrågan 0,138 €/förfrågan

Upprättande av tjänsten BDS-gränssnitt hör inte till de standardiserade tjänsterna. För upprättandet tas ut en avgift på 560 €/förfrågningsförbindelse. Utöver den avgift som nämns ovan debiterar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata separat från fall till fall de ändrings- och merkostnader som orsakas av den tekniska samarbetspartnerns arbete, om förfrågningsförbindelsen anpassasför kundens behov.

Månatlig minimidebitering av avgifter för BDS-gränssnittet 7 €/faktura.

2 ÄNDRINGSDATATJÄNSTEN

2.1 Den materialbaserade tjänsten

Ändringsdatatjänsten är en tjänst för upprätthållande av kundens register för person- eller byggnadsuppgifter där kundens register uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet i enlighet med en på förhand fastställd standard för uppgifternas datainnehåll och leveranssätt. Urvalet av ändringsuppgifter kan utföras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter (personbeteckning) som kunden har lämnat. Ibruktagandet av ändringsdatatjänsten förutsätter i praktiken alltid leverans av basuppgifter.

Tilläggs- eller ändringsarbeten för enskilda kunder hör inte till den standardiserade tjänsten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata debiterar separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner, om det i ändringsdatatjänsten görs ändringar eller tillägg som gäller enskilda kunder.

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är

Leveransavgift för insamling av ändringsuppgifter 180 €/månad

Leverans av material kan väljas att ske dagligen, varje vecka eller med två veckors intervall.

Dataenhetspris för leverans av ändringsuppgifter:

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,036 €/dataenhet

Tilläggstjänsterna hör inte till den standardiserade tjänsten och för dem tar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata separat från fall till fall ut en avgift:

– Kopia av material 60 €

2.2 BDS-ändringsgränssnittet

BDS-ändringsgränssnittet är en tjänst där kundens register genom användning av gränssnittet uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet i enlighet med uppgifternas på förhand fastställda datainnehåll. Ändringsuppgifterna kan uppdateras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av beteckningsuppgifter (personbeteckning eller byggnadsbeteckning) som kunden har lämnat.

Användning av tjänsten för BDS-ändringsgränssnittet hör inte till den standardiserade tjänsten, utan en engångsavgift för aktivering tas ut för det.

Aktiveringsavgiften för BDS-ändringsgränssnittet är 1 000 €/förbindelse.

Tilläggs- eller ändringsarbeten för enskilda kunder hör inte till den standardiserade tjänsten. Utöver aktiveringsavgiften debiterar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata separat från fall till fall de ändrings- och merkostnader som orsakas av den tekniska samarbetspartnerns arbete, om tjänsten anpassas för kundens behov.

Ändringsuppgifternas pris per dataenhet:

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,036 €/post

Dataenhetspriset debiteras av de kunder som inte är berättigade till avgiftsfri tjänst i enlighet med 2 § 4 punkten.

DEL B. ANDRA BEFOLKNINGSDATATJÄNSTER

3 LEVERANS AV BASUPPGIFTER

Leverans av basuppgifter är en tjänst av engångsnatur i anslutning till ibruktagandet av ändringsdatatjänsten där på förhand fastställda basuppgifter från befolkningsdatasystemet förmedlas till kunden. Urvalet av basuppgifter kan utföras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter som kunden har lämnat (t.ex. personbeteckning).

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är

Leveransavgift för befolkningsdatamaterial 300 €

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,011 €/dataenhet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata debiterar dessutom separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

För tjänsten BDS-ändringsgränssnitt debiteras inte någon expeditionsavgift, utan endast en avgift per enhet.

På dataenhetsavgifterna tillämpas rabatterade avgifter på basis av antal, om utlämnandet av uppgifter omfattar mer än 2 900 000 dataenheter. Vid sådana leveranser är dataenhetsavgiften 0,006 €.

4 UPPDATERINGSTJÄNSTEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN

Engångsuppdatering av register är en tjänst där kundens personregister uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppdateringen av kundens personregister görs utgående från de personbeteckningar som kunden levererar.

Leveransavgift 400 €

Dataenhetsavgift 0,020 €/dataenhet

I avgifterna ingår uppdatering av uppgifterna i enlighet med villkoren i datatillståndet och leverans av uppgifterna på det sätt som avtalas med kunden. Ett register uppdateras alltid i sin helhet.

Eventuella tilläggstjänster och ändringar för enskilda kunder debiteras utöver leverans- och enhetsavgiften.

Identifiering av personer vid behov: i personidentifieringstjänsten identifieras personerna genom att de identifieringsuppgifter (namn, födelsetid) som kunden levererar jämförs med uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Uppgifterna om identifierade personer uppdateras.

Identifiering av person 110 €/leverans

Rabatterade avgifter

På dataenhetsavgifterna tillämpas följande tabell över rabatterade avgifter på basis av antal, när storleken av det kundregister som ska uppdateras är

över 100 000 dataenheter 0,011 €
över 300 000 dataenheter 0,01 €
över 500 000 dataenheter 0,009 €
över 2 500 000 dataenheter 0,007 €
över 3 400 000 dataenheter 0,005 €
över 5 000 000 dataenheter 0,004 €

5 URVALSTJÄNSTEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN

Urvalstjänsten för den offentliga förvaltningen är en tjänst med vars hjälp uppgifter som valts enligt olika urvalskriterier (t.ex. en persons ålder, hemkommun) söks i befolkningsdatasystemet. Kunden kan också lämna in sina egna indatafiler som urvalsgrund (t.ex. byggnadsbeteckning, fastighetsbeteckning, åldersgrupp).

Leveransavgift (per urval) 600 €

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,020 €/dataenhet

I avgifterna ingår urval av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och leverans av uppgifter på det sätt som avtalas med kunden.

På dataenhetsavgifterna tillämpas rabatterade avgifter på basis av antal, när utlämnandet av uppgifter omfattar

över 100 000 dataenheter 0,011 €
över 300 000 dataenheter 0,01 €
över 500 000 dataenheter 0,009 €
över 2 500 000 dataenheter 0,007 €
över 3 400 000 dataenheter 0,005 €
över 5 000 000 dataenheter 0,004 €

Eventuella tilläggstjänster och ändringar för enskilda kunder debiteras utöver leverans- och enhetsavgiften.

6 URVAL SOM KUNDER HOS MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNINGSDATA SJÄLVA UTFÖR

Dessa priser tillämpas på urval som kunderna hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata själva utför med hjälp av förfrågningstjänstens applikation för urvalsförfrågningar.

Aktiveringsavgift 300 €

Grundavgift 20 €/urval

Enhetsavgift 0,05 €

Användarspecifik fast månadsdebitering/användarkod 1 €

Minimidebitering per månad för urval som kunder själva utfört 7 €/räkning.

7 UTLÄMNANDE AV UTDRAG UR BEFOLKNINGSDATASYSTEMET OCH SLÄKTUTREDNINGAR

Utdrag ur befolkningsdatasystemet:

Ur befolkningsdatasystemet ges utdrag av personuppgifter, uppgifter om familjeförhållandena och boendeuppgifter. Utdrag som ges ur befolkningsdatasystemet är bland annat hemvistintyg och levnadsintyg. Utdragets datainnehåll bestäms utifrån användningssyftet. När uppgifter inte automatiserat fås ur befolkningsdatasystemet är det fråga om ett manuellt utdrag och intyg.

Ett elektroniskt intyg som kunden beställer som självbetjäning på nätet 10 €/handling

Ett intyg som beställts via den elektroniska självbetjäningen med leverans per post 16 €/handling

Utdrag uppgjort vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 20 €/handling

EU:s flerspråkiga standardformulär som fogas till utdraget 12 €/handling

Släktutredningar ur digitaliserat befolkningsboksmaterial 65 €/handling

Släktutredningar ur det elektroniska befolkningsdatasystemet 30 €/handling

Manuella utdrag och intyg 65 €/handling

Dubbletter av vigselintyg 65 €/handling. Ursprungliga vigselintyg som ges vid vigseln är avgiftsfria.

Färdig statistik eller utredning av antal

Statistik och utredningar av antal som regelbundet produceras ur befolkningsdatasystemet, bl.a. statistik över folkmängd vid årsskiftet och utredningar om förändringar i registersituationen.

För den första sidan 3 €/sida

För de följande sidorna 1,50 €/sida

Minimidebitering 12 €

Styrkta kopior

Styrkt kopia av handlingar i befolkningsdatasystemet 20 €/sida

8 DATATJÄNST VIA EN TEKNISK FÖRBINDELSE UR REGISTER SOM NÄMNS I LAGEN OM VISSA PERSONREGISTER VID MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNINGSDATA OCH I LAGEN OM FÖRMYNDARVERKSAMHET

8.1 Registret över äktenskapsförordsärenden:

Uppgift om ett ärende eller en person 2 €/enhet

8.2 Registret över förmynderskapsärenden:

Uppgift om en person 1 €/enhet

Minimidebitering i samtliga ovannämnda fall 10 €

9 UTLÄMNANDE AV REGISTERUPPGIFTER UR ANDRA REGISTER

Utdrag ur vigselrättsregistret 22 €/handling

Utdrag som enligt vallagen ges ur valdatasystemets rösträttsregister 16 €/handling

Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden 22 €/handling

Kopia, utskrift eller avskrift av en handling ur registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden eller registret över gåvoärenden 22 €

Intyg till intressebevakare eller vårdnadshavare i enlighet med konventionen om internationellt skydd av vuxna (FördrS 10 och 11/2011) eller konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (FördrS 8 och 9/2011) 25 €

VI ÖVRIGA TJÄNSTER

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata debiterar separat från fall till fall kostnaderna för övriga produkter och tjänster. Priset per arbetstimme är 80 €. Dessutom debiteras eventuella kostnader för användning av en teknisk samarbetspartner.

Om dokumentet på kundens begäran levereras som postförskott, rekommenderat brev eller brev med mottagningsbevis, tas det ut en avgift som motsvarar leveranssättet.

För betalningsuppmaning debiteras 5 €.

Om handlingar även levereras som kopia, debiteras därutöver 8 €.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.