911/2022

Helsingfors den 11 november 2022

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 28, 29, 29 a och 30 §, av dem 29 och 29 a § sådana de lyder i lag 556/2021, och

fogas till lagen en ny 38 a § som följer:

28 §
Projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion

Finlands miljöcentral sköter de uppgifter som följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, om ett projekt som genomförs i Finland kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under jurisdiktionen för en part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller på ett område under jurisdiktionen för en medlemsstat i Europeiska unionen.

Finlands miljöcentral ska ge myndigheter i en annan stat som är part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland samt dem vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet, sammanslutningar och stiftelser tillfälle att ta del i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, om ett projekt kan antas medföra betydande miljökonsekvenser på den statens territorium. Dessutom ska Finlands miljöcentral ge i denna paragraf avsett tillfälle att ta del i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning om en annan sådan medlemsstat i Europeiska unionen mot vilken en betydande miljökonsekvens kan antas rikta sig kräver det.

29 §
Internationellt hörande i samband med projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion

Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål till Finlands miljöcentral lämna programmet för miljökonsekvensbedömning av ett i 28 § avsett projekt och översättningar av de väsentliga delarna av programmet. Finlands miljöcentral ska sända en underrättelse om projektet samt programmet för miljökonsekvensbedömning och översättningarna till den andra staten senast när kontaktmyndigheten informerar om programmet för miljökonsekvensbedömning i Finland i enlighet med 17 §. Finlands miljöcentral ska sända den underrättelse som lämnas till en annan stat för kännedom till utrikesministeriet och miljöministeriet.

Underrättelsen ska innehålla

1) uppgifter om projektet,

2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser,

3) uppgifter om beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet,

4) detaljerade uppgifter om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och möjligheterna att delta i förfarandet samt en skälig tidsfrist, inom vilken den andra staten ska sända Finlands miljöcentral ett svar i fråga om deltagande i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,

5) uppgifter om vilka myndigheter som är behöriga och som kan lämna information om internationellt hörande och till vilka frågor om ärendet kan ställas.

Finlands miljöcentral ska sända den andra statens svar samt alla avgivna utlåtanden och framförda åsikter till kontaktmyndigheten.

Om den andra staten har meddelat att den vill delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska kontaktmyndigheten sända miljökonsekvensbeskrivningen och översättningar av de väsentliga delarna av den till Finlands miljöcentral, som utan dröjsmål ska vidarebefordra dem till den andra staten för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter. Finlands miljöcentral ska dessutom ge den andra staten tillfälle att samråda om projektets eventuella gränsöverskridande konsekvenser, de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana konsekvenser eller om andra motsvarande frågor samt fastställa en skälig tidsfrist för detta samråd. Finlands miljöcentral ska sända handlingarna om internationellt hörande till kontaktmyndigheten och vid behov till den projektansvarige.

Kontaktmyndigheten ska sända sitt utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning och sin motiverade slutsats samt översättningar av de väsentliga delarna av dem till Finlands miljöcentral när en medlemsstat i Europeiska unionen har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Finlands miljöcentral sänder utlåtandet, slutsatsen och översättningarna till medlemsstaten.

29 a §
Tillståndsmyndighetens skyldigheter i projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser

Tillståndsmyndigheten ska sända en tillståndsansökan som gäller ett i 28 § avsett projekt samt översättningar av de väsentliga delarna av ansökan till Finlands miljöcentral när en medlemsstat i Europeiska unionen har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Finlands miljöcentral sänder ansökan och översättningarna till medlemsstaten.

Tillståndsmyndigheten ska sända sitt tillståndsbeslut samt översättningar av de väsentliga delarna av beslutet till Finlands miljöcentral, som sänder beslutet och översättningarna till den andra stat som har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

30 §
Projekt som genomförs på ett område under en annan stats jurisdiktion

Finlands miljöcentral sköter de uppgifter som följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland i en annan stats förfarande för miljökonsekvensbedömning, om ett projekt som genomförs på ett område under jurisdiktionen för en part i avtalet eller en medlemsstat i Europeiska unionen kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under Finlands jurisdiktion.

Efter att ha fått alla uppgifter som krävs ska Finlands miljöcentral

1) underrätta den andra staten om huruvida Finland kommer att ta del i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av projektet och sända underrättelsen för kännedom till utrikesministeriet och miljöministeriet,

2) på begäran av den andra staten sända den staten de uppgifter som skäligen finns att tillgå om den omgivning inom Finlands jurisdiktion för vilken det föreslagna projektet kan antas ha konsekvenser, om uppgifterna behövs för utarbetandet av handlingar som gäller miljökonsekvensbedömning,

3) se till att de handlingar som gäller bedömningen av gränsöverskridande konsekvenser som den andra staten har sänt delges i Finland genom offentlig kungörelse enligt 17 § 2 mom., att tillfälle att framföra åsikter om handlingarna erbjuds och att behövliga utlåtanden om dem begärs,

4) lämna utlåtandena och åsikterna till den andra staten,

5) ansvara för samråd med den andra staten samt fastställa en skälig tidsfrist för detta samråd,

6) se till att det tillstånd för projektet som den andra staten sänder delges genom offentlig kungörelse enligt 17 § 2 mom.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

38 a §
Publicering av gamla handlingar

Före den 1 januari 2020 på en myndighets webbplats enligt 16 § i denna lag och enligt 8 a § i 1994 års lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) publicerade program för miljökonsekvensbedömning, enligt i 18 § i denna lag publicerade utlåtanden av kontaktmyndigheten avseende bedömningsprogram, enligt 19 § i denna lag och enligt 10 § i 1994 års lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning publicerade miljökonsekvensbeskrivningar samt enligt 23 § i denna lag publicerade motiverade slutsatser kan innehålla uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering, som betraktas som personuppgifter. Uppgifterna får publiceras trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. De publicerade personuppgifterna ska tas bort från webbplatsen när tiden för tillgänglighållande av den motiverade slutsatsen enligt 23 § 3 mom. i denna lag har löpt ut eller när förfarandet för miljökonsekvensbedömning har avslutats på det sätt som avses i 12 § i 1994 års lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 120/2022
MiUB 7/2022
RSv 112/2022
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042); EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingfors den 11 november 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.