900/2022

Helsingfors den 11 november 2022

Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen (582/1982) den svenska språkdräkten i lagens rubrik samt 2–6 §, av dem den svenska språkdräkten i lagens rubrik samt 3–5 § sådana de lyder i lag 710/1987, som följer:

Lag

om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och i protokollet om ändring av överenskommelsen samt om tillämpning av överenskommelsen

2 §

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna, verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Bestämmelser om institutets mål och uppgifter finns i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (FördrS 41 och 42/1982). I denna verksamhet är institutet självständigt och oberoende.

3 §

Institutet har en delegation, till vilken hör

1) en ordförande och fyra andra medlemmar, vilka utses av Förenta nationernas generalsekreterare,

2) tre av statsrådet förordnade medlemmar som är förtrogna med internationellt kriminalpolitiskt samarbete,

3) institutets direktör på tjänstens vägnar,

4) en representant, utan rösträtt, för Förenta nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott.

4 §

Institutet har en direktör, tjänstemän som är förtrogna med institutets uppgiftsområde samt vid behov annan personal.

5 §

Institutets direktör utnämns av statsrådet för högst fem år i sänder efter överläggningar med Förenta nationernas generalsekreterare. Justitieministeriet utnämner institutets ordinarie tjänstemän och anställer personal i tills vidare gällande arbetsavtalsförhållande efter överläggningar med institutets direktör.

6 §

Närmare bestämmelser om personalen, om särskilda behörighetsvillkor för tjänstemän, om utnämnande till tjänst eller tjänsteförhållande, om direktörens uppgifter och ställföreträdare, om bidrag, om delegationens verksamhet, om ersättningar till delegationens medlemmar samt om framläggande av vissa handlingar för Förenta nationerna utfärdas genom förordning av statsrådet.

Institutets arbetsordning utfärdas av institutets direktör. I arbetsordningen bestäms det om ledningen, om den interna organisationen och arbetsfördelningen, om tjänstemännens uppgifter och organiseringen av dem, om beredning och avgörande av ärenden och om ställföreträdare. I arbetsordningen kan det även bestämmas om andra sådana frågor som gäller institutets förvaltning och som behövs för organiseringen av verksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 97/2022
LaUB 12/2022
RSv 117/2022

Helsingfors den 11 november 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.