821/2022

Helsingfors den 9 september 2022

Lag om ändring av 131 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 131 § i utlänningslagen (301/2004), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 631/2011, 332/2016, 620/2020 och 1251/2020, ett nytt 5 mom. som följer:

131 §
Upptagande av signalement

Personuppgifter som avses i 1 mom. kan dessutom trots sekretessbestämmelserna och trots vad som föreskrivs i 15 § 4 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet lämnas ut till det SIS-system som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, för införande av en registrering som avses i artikel 32 i den förordningen.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 35/2021
FvUB 14/2022
RSv 92/2022

Helsingfors den 9 september 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.