759/2022

Helsingfors den 8 juli 2022

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014), sådan bilagan lyder i förordning 14/2022, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2022.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

Helsingfors den 8 juli 2022

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Konsultativ tjänsteman
Elina Kotovirta

Bilaga

1-(1,3-difenylpropan-2-yl)pyrrolidin

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on

1B-LSD (4-butyryl-N,N-dietyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid)

1-cP-LSD (4-(cyklopropankarbonyl)-N,N-dietyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid)

1cP-AL-LAD (4-(cyklopropankarbonyl)-N,N-dietyl-7-(prop-2-en-1-yl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid)

1P-ETH-LAD (N,N,6-trietyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid)

1p-LSD (N,N-dietyl-6-metyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid)

1V-LSD (N,N-dietyl-7-metyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid)

2,3-Dimetyl-5-fenylmorfolin

2,3-Dimetyl-6-fenylmorfolin

2,3-DMEC (1-(2,3-dimetylfenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

2,3-DMMC (1-(2,3-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

2,3-DMPPP (1-(2,3-dimetylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

2,4-DMEC (1-(2,4-dimetylfenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

2,4-DMMC (1-(2,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

2,4-DMPPP (1-(2,4-dimetylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

2,5-Dimetyl-3-fenylmorfolin

2,5-DMEC (1-(2,5-dimetylfenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

2,5-DMMC (1-(2,5-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

2,6-Dimetyl-3-fenylmorfolin

2,6-DMEC (1-(2,6-dimetylfenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

2,6-DMMC (1-(2,6-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

25B-NBF (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2-fluorofenyl)metyl]etan-1-amin)

25B-NBF-isomer (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3-fluorofenyl)metyl]etan-1-amin)

25B-NBF-isomer (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(4-fluorofenyl)metyl]etan-1-amin)

25C-NBF (2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2-fluorofenyl)metyl]etanamin)

25B-NBOH (2-({[2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino}metyl)fenol)

25B-NBOH-isomer (3-({[2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino}metyl)fenol)

25B-NBOH-isomer (4-({[2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino}metyl)fenol)

25C-NBOH (2-({[2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino}metyl)fenol)

25E-NBOH (2-({[2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino}metyl)fenol)

25D-NBOMe (2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25E-NBOMe (2-(2,5-dimetoxi-4-etylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25G-NBOMe (2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25I-NB4OMe (2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(4-metoxifenyl)metyl]etan-1-amin)

25I-NBMD (N-(1,3-bensodioxi-4-ylmetyl)-2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etanamin)

25I-NBOH (2-({[2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino}metyl)fenol)

25iP-NBOMe (2-[2,5-dimetoxi-4-(propan-2-yl)fenyl]-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25N-NBOMe (2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25I-NB34MD (N-(1,3-bensodioxol-5-ylmetyl)-2-(4-jod-2,5-dimetoxifenyl)etanamin)

25I-NBF (N-(2-fluorobensyl)-2-(4-jod-2,5-dimetoxifenyl)etanamin)

2C-C (2-(2,5-dimetoxi-4-klorofenyl)etanamin)

2C-D (2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)etanamin)

2C-E (2-(2,5-dimetoxi-4-etylfenyl)etanamin)

2C-G (2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)etanamin)

2C-N (2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)etanamin)

2C-P (2-(2,5-dimetoxi-4-(n)-propylfenyl)etanamin)

2C-T-4 (2-[2,5-dimetoxi-4-(propan-2-ylsulfanyl)fenyl]etanamin)

2C-TFM (2-[2,5-dimetoxi-4-(trifluorometyl)fenyl]etan-1-amin)

2F-QMPSB (kinolin-8-yl 3-((4,4-difluorpiperidin-1-yl)sulfonyl)-4-metylbensoat)

2F-Viminol (2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobensyl)-1H-pyrrol-2-yl]etan-1-ol)

3C-E (1-(3,5-dimetoxi-4-etoxifenyl)propan-2-amin)

3C-P (1-(3,5-dimetoxi-4-propoxifenyl)propan-2-amin)

2-klor-4,5-MDMA (1-(6-kloro-1,3-bensodioxol-5-yl)-N-metylpropan-2-amin)

3,4-DMA NBOMe (1-(3,4-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)propan-2-amin)

3,4-DMeO-α-PHP (1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on)

3,4-DMPPP (1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

3,4-MDPA (N-[1-(1,3-bensodioxol-5-yl)propan-2-yl]propan-1-amin)

3,5-DMEC (1-(3,5-dimetylfenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

3,6-DMPM (3,6-dimetyl-2-fenylmorfolin)

2F-Fenetrazin (3-etyl-2-(2-fluorofenyl)morfolin)

3F-Fenetrazin (3-etyl-2-(3-fluorofenyl)morfolin)

4F-Fenetrazin (3-etyl-2-(4-fluorofenyl)morfolin)

3F-Fenmetrazin (2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin)

4F-Furanylfentanyl (N-(4-fluorofenyl)-N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)furan-2-karboxamid)

2F-NEB (2-(etylamin)-1-(2-fluorofenyl)butan-1-on)

3F-NEB (2-(etylamin)-1-(3-fluorofenyl)butan-1-on)

4F-NEB (2-(etylamin)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on)

2-Fluoroetylamfetamin (2-FEA) (N-etyl-1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin)

2F-α-PHiP (1-(2-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

3F-α-PHiP (1-(3-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

3F-α-PHP (1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on)

4F-α-PHiP (1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

3F-α-PVP (1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

3F-N-etylhexedron (2-(etylamino)-1-(3-fluorofenyl)hexan-1-on)

3-Klormetkatinon (3-CMC) (1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

3,4-Dikloretkatinon (3,4-DCEC) (1-(3,4-diklorofenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

4F-ABINACA (N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

4-AcO-EPT ([3-[2-[etyl(propyl)amino]etyl]-1H-indol-4-yl] acetat)

4-Brom-α-PPP (1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

4-Brom-α-pyrrolidinvalerofenon (4Br-α-PVP) (1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

4-EA NBOMe (1-(4-etylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)propan-2-amin)

4-Etyletkatinon (4-EEC) (2-(etylamino)-1-(4-etylfenyl)propan-1-on)

4F-deprenyl (N-[1-(4-fluorofenyl)propan-2-yl]-N-metylprop-2-yn-1-amin)

4-Fluor-α-PHP (1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on)

4-Fluor-α-pyrrolidinenantofenon (4F-α-PEP) (1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on)

4-Fluor-α-pyrrolidinoktafenon (4F-α-POP) (1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on)

4-Fluoretkatinon (4-FEC) (2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)propan-1-on)

4-Fluoroetylamfetamin (4-FEA) (N-etyl-1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin)

3F-PCP (1-[1-(3-fluorofenyl)cyklohexyl]piperidin)

4F-PBP (1-(fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on)

4F-3-Metyl-α-PVP (1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1- on)

4-Klor-α-PVP (1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

3-MeO-PCMo (4-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]morfolin)

4-MeO-PCMo (4-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]morfolin)

4-MeO-α-PV9 (1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on)

4-Metoxi-α-pyrrolidinbutanfenon (4-MeO-α-PBP) (1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on)

4-Metoxi-α-pyrrolidinenantofenon (4-MeO-α-PEP) (1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on)

4-Metylmetylfenidat (metyl-(4-metylfenyl)(piperidin-2-yl)acetat)

4-Metyl-N,N-dietylkatinon (2-(dietylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

4-Metyl-N,N-dimetylkatinon (2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

4-MMA NBOMe (N-(2-metoxibensyl)-N-metyl-1-(4-metylfenyl)propan-2-amin)

5-APB NBOMe 1-(benzofuran-5-yl)-N-[(2-metoxifenyl)metyl]propan-2-amin)

5C-AKB48 (1-(5-kloropentyl)-N-(tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

5F-BZO-POXIZID (N-[(Z)-[1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3-yliden]amino]bensamid)

5F-EDMB-PICA (etyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat)

5Cl-AB-PINACA (N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-kloropentyl)-2,3-dihydro-1H-indazol-3-karboxamid)

5Cl-bk-MPA (1-(5-klortiofen-2-yl)-2-(metylamino)propan-1-on)

5Cl-MDMB-PINACA (metyl 2-{[1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoat)

5Cl-THJ-018 ([1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

5-Dihydrobensofuranpyrovaleron (5-DBFPV) (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

5F-3,5-AB-PFUPPYCA (N-(1-amin-3-metyl-1-oksobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-3-(4-fluorofenyl)-1H-pyratsol-5-karboxamid)

5-Fluoropentyl-3-pyridinyl-indol ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyridin-3-yl)metanon)

5F-AB-FUPPYCA (N-{[1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorofenyl)-1H-pyrazol-3-yl]karbonyl}valiniamid)

5F-AB-PINACA (N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

5F-AB-P7AICA (N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrroli[2,3-b]pyridin-3-karboxamid)

5F-ADBICA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid)

5F-ADB-PINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

5F-AMB-PICA (metyl-N-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl}valinat)

5F-AMBICA (N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid)

5F-A-P7AICA (N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamidi)

5F-APP-PICA (N-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl}fenylalaninamid)

5F-APP-PINACA (N-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}fenylalaninamid)

5F-EDMB-PINACA (etyl-N-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]-3-metylvalinat)

5F-EMB-PINACA (etyl-N-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}valinat)

5F-MDMB-P7AICA (metyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]formamido}-3,3-dimetylbutanoat)

5F-PB-22 indazolanalog (kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat)

5F-PY-PICA ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)metanon

5F-PY-PINACA ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)metanon)

5F-SDB-005 (naftalen-2-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat)

5F-SDB-006 (N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid)

5-MeO-EIPT (N-etyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin)

5-MeO-pyr-T (5-metoxi-3-[2-(pyrrolidin-1-yl)etyl]-1H-indol)

6-BR-DMPEA (2-bromo-4,5-dimetoxifenetylamin)

A-796,260 ({1-[2-(morfolin-4-yl)etyl]-1H-indol-3-yl}(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

A-796,260-isomer ((2E)-3,4,4-trimetyl-1-{1-[2-(morfolin-4-yl)etyl]-1H-indol-3-yl}pent-2-en-1-on)

A-834,735 ([1-(tetrahydro-2H-pyran-4-metyl)-1H-indol-3-yl]-(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

A-836,339 (N-[(2E)-3-(2-metoxietyl)-4,5-dimetyl-1,3-tiazol-2(3H)-ylden]-2,2,3,3-tetrametylcyklopropankarboxamid)

A-CHMINACA (N-(adamantan-1-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

AB-005 ([1-[(1-metyl-2-piperidinyl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)-metanon)

AB-CHMFUPPYCA (N-{[1-(cyklohexylmetyl)-3-(4-fluorofenyl)-1H-pyrazol-5-yl]karbonyl}valinamid)

AB-FUBINACA 2-fluorobensyl-isomer (N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluorobenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

AB-PINACA N-2-fluoropentyl-isomer (N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

4-AcO-DALT (3-{2-[di(prop-2-en-1-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-DET (3-[2-(dietylamino)etyl]-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-DIPT (3-{2-[di(propan-2-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-DMT (3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-DPT (3-[2-(dipropylamino)etyl]-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-MET (3-{2-[etyl(metyl)amino]etyl}-1H-indol-4-yl-acetat)

4-AcO-MIPT (3-{2-[metyl(propan-2-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-yl-acetat)

ADAMANTYL-THPINACA (1-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmetyl)-N-(tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

ADB-BUTINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-karboxamid)

ADB-CHMICA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamid)

ADBICA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid)

ADB-FUBIACA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-)(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-acetamid)

ADB-HEXINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-hexyl-1H-indazol-3-karboxamid)

ADB-PINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid)

ADB-4en-PINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

Aflokvalon (6-amino-2-(fluorometyl)-3-(2-metylfenyl)kinazolin-4(3H)-on)

α-D2PV (1,2-difenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on)

α-Metylfentanyl butanamidanalog (2-metyl-N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamid)

α-PBT (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on)

α-PPP-MeO (3-metoxi-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

α-Pyrrolidin-isohexafenon-PHiP) (4-metyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

α-Pyrrolidinobutyrofenon (α-PBP) (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on)

α-Pyrrolidinoenantofenon (α-PEP) (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on)

α-pyrrolidininonafenon (α-PNP) (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on)

α-pyrrolidinoktafenon (α-POP) (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on)

α-Pyrrolidinpropiofenon (PPP) (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

AKB-57 (1-adamantanyl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat)

AL-LAD ((6aR,9R)-7-allyl-N,N-dietyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indol[4,3-fg]kinolin-9-karboxiamin)

Allyleskalin (AL) (2-[3,5-dimetoxi-4-(prop-2-en-1-yloxi)fenyl]etanamin)

AM-1220 ({1-[(1-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl}(naftalen-1-yl)metanon)

AM-1220 azepan-isomer ([1-(1-metylazepam-3-yl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

AM-1248 ({1-[(1-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl}(tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yl)metanon)

AM-1248 azepan-isomer ([1-(1-metylazepam-3-yl)-1H-indol-3-yl](tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yl)metanoni)

AM-2201 bensimidazolanalog (FUBIMINA) ((1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl)(naftalen-1-yl)metanon)

AM-2201 indazolanalog ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

AM-2201 indazolkarboxamidanalog) (1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

AM-2232 ([3-(naftalen-1-ylkarbonyl)-1H-indol-1-yl]pentannitril)

AM-2233 ((2-jodofenyl){1-[(1-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl}metanon)

AM-6527 (1-pentyl-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid)

AM-6527 5-fluoropentylderivat (1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid)

AM-679 ((1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2-jodofenyl)metanon)

AM-694 (1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon)

AM-694 etylderivat ((2-etylfenyl)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]metanon)

AM-694 klorderivat (1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon)

AM-694 metylderivat ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2-metylfenyl)metanon)

AMAPN (2-(metylamino)-1-(naftalen-1-yl)propan-1-on)

AMB-CHMICA (metyl-N-[1-(cyklohexylmetyl)-3H-indol-1-ium-3-karbonyl]valinat)

AMB-CHMINACA (metyl-N-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}valinat)

AMB-4en-PICA (metyl N-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-karbonyl]valinat)

AMB-FUBICA (metyl-N-{1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indol-3-karbonyl}valinat)

AP-238 (1-[2,6-dimetyl-4-(3-fenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-on)

APP-BINACA (N-(1-amino-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-karboxamid)

APP-CHMINACA (N-α-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]fenylalaninamid)

APP-FUBINACA (N-{[1-(4-metylbensyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}fenylalaninamid)

3-Amino-1-fenylbutan (4-fenylbutan-2-amin)

2-Aminoindan (2-AI) (2,3-dihydro-1H-inden-2-amin)

2-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-inden (2-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)propan-2-amin)

3-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-inden (3-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-3-yl)propan-2-amin)

4-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-inden (4-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)propan-2-amin)

5-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-inden (5-APDI) 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)propan-2-amin)

6-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-inden (6-APDI) 1-(2,3-dihydro-1H-inden-6-yl)propan-2-amin)

7-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-inden (7-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-7-yl)propan-2-amin)

2-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran (2-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-2-yl)propan-2-amin)

3-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran (3-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-3-yl)propan-2-amin)

4-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran (4-APDB) 1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-4-yl)propan-2-amin)

5-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran (5-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin)

6-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran (6-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin)

7-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran (7-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-7-yl)propan-2-amin)

2-(2-Aminopropyl)bensofuran (2-APB) (1-(1-bensofuran-2-yl)propan-2-amin)

3-(2-Aminopropyl)bensofuran (3-APB) (1-(1-bensofuran-3-yl)propan-2-amin)

4-(2-Aminopropyl)bensofuran (4-APB) (1-(1-bensofuran-4-yl)propan-2-amin)

7-(2-Aminopropyl)bensofuran (7-APB) (1-(1-bensofuran-7-yl)propan-2-amin)

1-Acetyl-LSD (ALD-52) (1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid)

α-TMT (1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimetylpropan-2-amin)

APINACA (1-pentyl-N-(tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

BB-22 (kinolin-8-yl 1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat)

Benocyklidin (1-[1-(1-bensotiofen-2-yl)cyklohexyl]piperidin)

Benzedron (4-MBC) (2-(bensylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

BENZYL-4CN-BINACA (N-bensyl-1-(4-cyanobutyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

2-Bensylamino-1-(3,4-metylenedioxifenyl)butan-1-on (BMDB) (1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(bensylamino)butan-1-on)

2-Bensylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (BMDP) (1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(bensylamino)propan-1-on)

4-Bensylpiperidin (4-(fenylmetyl)piperidin)

β-Me-PEA (2-fenylpropan-1-amin)

bk-2C-B (2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon)

bk-IBP (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on)

bk-IVP (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on)

bk-MPA (2-(metylamino)-1-(tiofen-2-yl)propan-1-on)

BOD (2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-2-metoxietan-1-amin)

5-BPDi (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on)

Brefedron (4-BMC) (1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

1-(4-Bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanamin

8-Bromo-2,3,6,7-benso-dihydro-difuran-etylamin (2C-B-Fly) (2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4-yl)etanamin)

4-Bromoamfetamin (4-BA) (1-(4-bromofenyl)propan-2-amin)

2-Bromometoxetamin (2-(2-bromo-5-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon)

4-Bromoetkatinon (4-BEC) (1-(4-bromofenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

2-Bromometkatinon (2-BMC) (1-(2-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

3-Bromometkatinon (3-BMC) (1-(3-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

Bretazenil (1,1-dimetyletyl 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo-9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]bensodiazepin-1-karboxylat)

Bromadolin (4-brom-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]bensamid)

Bufedron (2-(metylamino)-1-fenylbutan-1-on)

Butylon (bk-MBDB) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on)

N-Butylhexedron (2-(butylamino)-1-fenylhexan-1-on)

N-Butylpentylon (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(butylamino)pentan-1-on)

BZO-4en-POXIZID (N-[(Z)-(2-oxo-1-pent-4-enyl-indolin-3-yliden)amino]bensamid)

BZO-CHMOXIZID (N-[(Z)-[1-(cyklohexylmetyl)-2-oxo-indolin-3-yliden]amino]bensamid)

BZO-POXIZID (N-[(Z)-(2-oxo-1-pentyl-indolin-3-yliden)amino]bensamid)

CBL-018 (naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat)

2-CEC (1-(2-klorofenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

3-CEC (1-(3-klorofenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

4-CEC (1-(4-klorofenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

3,4-CFP (1-(3-klor-4-fluorofenyl)piperazin)

2-CIC (1-(2-klorofenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]propan-1-on)

3-CIC (1-(3-klorofenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]propan-1-on)

4-CIC (1-(4-klorofenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]propan-1-on)

3-Cl-PCP (1-[1-(3-klorofenyl)cyklohexyl]piperidin)

2-CMA (1-(2-klorofenyl)-N-metylpropan-2-amin)

3-CMA (1-(3-klorofenyl)-N-metylpropan-2-amin)

4-CMA (1-(4-klorofenyl)-N-metylpropan-2-amin)

CH-PIACA (N-cyklohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamid)

4-Cl-3-MMC (1-(4-kloro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

CP 47,497 (2-(3-hydroxicyklohexyl)-5-(2-metyloktan-2-yl)fenol); och dess C6, C8, C9 homologer

CRA-13 (naftalen-1-yl-[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon)

CUMYL-4CN-B7AICA (1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrol[2,3-b]pyridin-3-karboxamid)

CUMYL-5F-P7AICA (1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrol[2,3-b]pyridin-3-karboxamid)

CUMYL-5FPICA (1-(5-fluorpentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid)

CUMYL-5FPINACA (1-(5-fluorpentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

CUMYL-BICA (1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid)

CUMYL-CBMINACA (1-(cyklobutylmetyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

CUMYL-PICA (1-pentyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid)

CUMYL-PINACA (1-pentyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

CUMYL-THPINACA (N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

CUMYL-TsINACA (N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-tosyl-1H-indazol-3-karboxamid)

DB-MDBP (1-[(2,2-difluor-1,3-bensodioxol-5-yl)metyl]piperazin)

Deoximetoxetamin (2-etylamin)-2-(3-metylfenyl)-cyklohexanon)

Deskloroketamin (2-(metylamino)-2-fenylcyklohexanon)

Deskloroklotizolam (2-kloro-9-metyl-4-fenyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Deskloro-N-etylketamin (O-PCE) (2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on)

Desmetylmoramid (4-(4-morfolinyl)-2,2-difenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanon)

Desoksi-D2PM ((2R)-2-(difenylmetyl)pyrrolidin)

Dibutylon (bk-MMBDB) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on)

Difenylprolinol (D2PM) (difenyl[(2S)-pyrrolidin-2-yl]metanol)

Diisopropyltryptamin (DIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin)

Dikloropan (RTI-111) (metyl-3-(3,4-diklorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylat)

Dimetokain ((3-dietylamino-2,2-dimetylpropyl)-4-aminobensoat)

2,4-Dimetoxiamfetamin (2,4-DMA) (1-(2,4-dimetoxifenyl)propan-2-amin)

3,4-Dimetoxi-α-pyrrolidinovalerofenon (3,4-DMeO-α-PVP) (1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

Dimetylon (bk-MDDMA) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)propan-1-on)

Dimetylamfetamin (N,N-dimetyl-1-fenylpropan-2-amin)

3,4-Dimetyletkatinon (3,4-DMEC) (1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(etylamino)propan-1-on)

3,4-Dimetylmetkatinon (3,4-DMMC) (1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

Dipentylon (1-(2H-1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)pentan-1-on)

Dipentylon-isomer (1-(2H-1,3-bensodioxol-4-yl)-2-(dimetylamino)pentan-1-on)

Dipyanon (4,4-Difenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-on)

DMBA-CHMINACA (N-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]-3-metylvalin)

DMMA (1-(3,4-dimetoxifenyl)-N-metylpropan-2-amin)

EDMB-PINACA (etyl 3,3-dimetyl-2-[(1-pentyl-indazol-3-karbonyl)amino]butanoat)DOF (1-(4-fluoro-2,5-dimetoxifenyl)propan-2-amin)

DOI (1-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)propan-2-amin)

DOIP (1-[2,5-dimetoxi-4-(propan-2-yl)fenyl]propan-2-amin)

DOPR (1-(2,5-dimetoxi-4-propylfenyl)propan-2-amin)

DOT (1-[2,5-dimetoxi-4-(metylisulfanyl)fenyl]propan-2-amin)

EAM-2201 ((4-etylnaftalen-1-yl)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]metanon)

EDMB-PINACA (etyl 3,3-dimetyl-2-[(1-pentyl-indazol-3-karbonyl)amino]butanoat)

Efenidin (NEDPA) (N-etyl-1,2-difenyletan-1-amin)

EFLEA (1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)-N-hydroxi-N-metylpropan-2-amin)

EG-018 ((naftalen-1-yl)(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon)

EG-2201 ([9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl(naftalen-1-yl)metanon)

EMB-FUBINACA (etyl-N-{[1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}valinat)

Eskalin (2-(4-etoxi-3,5-dimetoxifenyl)etanamin)

ETH-LAD (N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid)

Etakvalon (3-(2-etylfenyl)-2-metylkinazolin-4-on)

4’-Etyl-α-PVP (1-(4-etylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

Etylkatinon (2-(etylamino)-1-fenylpropan-1-on)

Etylnaftidat (etylnaftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat)

2-Etylmetkatinon (2-EMC) ((1-(2-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on))

3-Etylmetkatinon (3-EMC) ((1-(3-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on))

4-Etylmetkatinon (4-EMC) (1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

FDU-PB-22 (naftalen-1-yl 1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat)

Fenetrazin (3-etyl-2-fenylmorfolin)

Fenozolon (2-(etylamino)-5-fenyl-4(5H)-oxazolon)

2F-fenmetrazin (2-(2-fluorofenyl)-3-metylmorfolin)

4F-fenmetrazin (2-(4-fluorofenyl)-3-metylmorfolin)

1-Fenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-on

1-Fenyletylamin (1-PEA) (1-fenyletanamin)

Flefedron (4-FMC) (1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

Flubrotizolam (2-bromo-4-(2-fluorofenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Fluetizolam (2-etyl-4-(2-fluorofenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

4-Fluorobufedron (1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)butan-1-on)

4-Fluoroetylfenidat (etyl-(4-fluorofenyl)(piperidin-2-yl)acetat)

2-Fluorodesklorketamin (2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexan-1-on)

3-Fluorodesklorketamin (2-(3-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexan-1-on)

4-Fluorodesklorketamin (2-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexan-1-on)

1-(4-fluorofenyl)-2-(1-piperidin-1-yl)pentan-1-on)

3-Fluoroetylamfetamin (3-FEA) (N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin)

4-Fluorkatinon (2-amino-1-(4-fluorofenyl)propan-1-on)

2-Fluormetkatinon (2-FMC) (1-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

3-Fluormetkatinon (3-FMC) (1-(3-fluorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

4-Fluormetylfenidat (metyl-(4-fluorofenyl)(piperidin-2-yl)acetat)

2-Fluoro-N-etylpentedron (2-(etylamino)-1-(2-fluorofenyl)pentan-1-on)

3-Fluoro-N-etylpentedron (2-(etylamino)-1-(3-fluorofenyl)pentan-1-on)

4-Fluoro-N-etylpentedron (2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on)

4-Fluoro-N-isopropylnorpentedron (1-(4-fluorofenyl)-2-(propan-2-ylamino)pentan-1-on)

2-Fluoropentedron (1-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on)

3-Fluoropentedron (1-(3-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on)

4-Fluoropentedron (1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on)

FUB-144 ([1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

FUB-AKB48 (1-(4-fluorobensyl)-N-(tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

FUB-JWH-018 ([1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

FUB-NPB-22 (kinolin-8-yl 1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxylat)

FUB-PB-22 (kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat)

G-130 (5,5-dimetyl-2-fenyl-morfolin)

Gammabutyrolakton (GBL) (dihydrofuran-2(3H)-on)

Harmin (7-metoxi-1-metyl-9H-ß-karbolin)

4-HO-DET (3-[2-(dietylamino)etyl]-1H-indol-4-ol)

4-HO-DIPT (3-{2[di(propan-2-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-ol)

4-HO-DPT (4-hydroxi-N,N-dipropyltryptamin) (3-[2-(dipropylamin)etyl]-1H-indol-4-ol)

4-HO-McPT (3-{2-[cyklopropyl(metyl)amino]etyl}-1H-indol-4-ol)

5-HO-McPT (3-{2-[cyklopropyl(metyl)amino]etyl}-1H-indol-5-ol)

6-HO-McPT (3-{2-[cyklopropyl(metyl)amino]etyl}-1H-indol-6-ol)

7-HO-McPT (3-{2-[cyklopropyl(metyl)amino]etyl}-1H-indol-7-ol)

4-HO-MET (3-{2-etyl(metyl)amino]etyl}-1H-indol-4-ol)

4-HO-MIPT (3-{2-[metyl(propan-2-yl)amino]etyl}-1H-indol-4-ol)

4-HO-MPT (3-{2-[metyl(propyl)amino]etyl}-1H-indol-4-ol)

5-HO-MPT (3-{2-[metyl(propyl)amino]etyl}-1H-indol-5-ol)

6-HO-MPT (3-{2-[metyl(propyl)amino]etyl}-1H-indol-6-ol)

7-HO-MPT (3-{2-[metyl(propyl)amino]etyl}-1H-indol-7-ol)

2-HO-PCE (2-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol)

3-HO-PCE (3-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol)

4-HO-PCE (4-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol)

2-HO-PCP (2-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol)

3-HO-PCP (3-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol)

4-HO-PCP (4-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol)

4-HTMPIPO (4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on)

HU-210 ((6aR,10aR)-9-(Hydroximetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenso[c]kromen-1-ol)

Hydroxetamin (2-(etylamino)-2-(3-hydroxifenyl)-cyklohexanon)

4-(Hydroximetyl)fenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon

Ibogain (12-metoksi-ibogamin)

iso-3-CMC (1-(3-klorofenyl)-1-(metylamino)propan-2-on)

Iso-fenmetrazin (5-metyl-2-fenylmorfolin)

Isopropylfenidat (propan-2-ylfenyl(piperidin-2-yl)acetat)

Isopropyl-U-47700 (3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-(propan-2-yl)bensamid)

4-IT (1-(1H-indol-4-yl)propan-2-amin)

6-IT (1-(1H-indol-6-yl)propan-2-amin)

7-IT (1-(1H-indol-7-yl)propan-2-amin)

4-jodo-2-aminoindan (4-IAI) (4-jodo-2-metyl-2,3-dihydro-1H-inden)

5-jodo-2-aminoindan (5-IAI) (5-jodo-2-metyl-2,3-dihydro-1H-inden)

JWH-007 ((2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon)

JWH-015 ((2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon)

JWH-018 adamantylderivat (AB-001) ((1-fenyl-1H-indol-3-yl)(tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yl)metanon)

JWH-018 adamantylkarboxamid derivat (APICA) (1-pentyli-N-(tricyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid)

JWH-018 cyklohexylmetylderivat ([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

JWH-018 indazolanalog (THJ-018) (naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon)

JWH-018 kinolinkarboxylatanalog (PB-22) (kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat)

JWH-018 N-5-bromopentylderivat ([1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

JWH-018 N-5-kloropentylderivat ([1-(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

JWH-019 ((1-hexyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon)

JWH-022 (naftalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]metanon)

JWH-030 (naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon)

JWH-071 ((1-etyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon)

JWH-073 metylderivat ((1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon)

JWH-122 ((4-metylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-122 pentenyl 2-metylindolderivat ((4-metylnaftalen-1-yl)(2-metyl-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-122 pentenylderivat ((4-metylnaftalen-1-yl)(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-145 (naftalen-1-yl(1-pentyl-5-fenyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon)

JWH-182 ((1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaftalen-1-yl)metanon)

JWH-200 (1-[2-(4-morfolino)etyl]-3-(1-naftoyl)indol)

JWH-203 (2-(2-klorofenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon)

JWH-210 ((4-etylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-250 (2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon)

JWH-250 1-(2-metylen-N-metylpiperidyl)-derivat (2-(2-metoxifenyl)-1-{1-[(1-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl}etanon)

JWH-251 (2-(2-metylfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon)

JWH-302 (2-(3-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon)

JWH-307 ([5-(2-fluorofenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon)

JWH-307 bromanalog ((5-(2-bromofenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon)

JWH-368 ([5-(3-fluorofenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naftalenyl-metanon)

JWH-370 ([5-(2-metylfenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naftalenyl-metanon)

JWH-387 ((4-bromnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-398 ((4-kloronaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-412 ((4-fluornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

JWH-412 5-fluoropentylderivat ((4-fluornaftalen-1-yl)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]metanon)

Kamfetamin (N-metyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptan-2-amin)

Kloniprazepam (5-(2-klorofenyl)-1-(cyklopropylmetyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiazepin-2-on)

Klobromazolam (8-bromo-6-(2-klorofenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

2-Klor-α-PVP (1-(2-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

3-Klor-α-PVP (1-(3-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

4'-Kloro-α-pyrrolidinopropiofenon (4'-kloro-α-PPP) (1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

4-Kloroamfetamin (4-CA) (1-(4-klorofenyl)propan-2-amin)

3-klorofenmetrazin (2-(3-klorofenyl)-3-metylmorfolin)

2-Klormetkatinon (2-CMC) (1-(2-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

2-Klor-N-butylkatinon (2-(butylamino)-1-(2-klorofenyl)propan-1-on)

3-Klor-N-butylkatinon (2-(butylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on)

4-Klor-N-butylkatinon (2-(butylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on)

2-Klor-N,N-dimetylkatinon (1-(2-klorofenyl)-2-(dimetylamino)propan-1-on)

3-Klor-N,N-dimetylkatinon (1-(3-klorofenyl)-2-(dimetylamino)propan-1-on)

4-Klor-N,N-dimetylkatinon (1-(4-klorofenyl)-2-(dimetylamino)propan-1-on)

2-Kloropentedron (1-(2-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on)

3-Kloropentedron (1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on)

4-Kloropentedron (1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on)

Kratom (Mitragyna Speciosa)

LTI-701 (1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid)

Lysergsyra 2,4-dimetylazetidid (LSZ) ([(2S, 4S)-2,4-dimetylacetidin-1-yl][(8b)-6-metyl-9,10-didehydroergol-8-yl]metanon)

M5FPIC (metyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-karboxylat)

2-MABB (1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin)

3-MABB (1-(1-bensofuran-3-yl)-N-metylbutan-2-amin)

4-MABB (1-(1-bensofuran-4-yl)-N-metylbutan-2-amin)

5-MABB (1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylbutan-2-amin)

6-MABB (1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylbutan-2-amin)

7-MABB (1-(1-bensofuran-7-yl)-N-metylbutan-2-amin)

MAM-2201 kloropentylderivat ([1-(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl](4-metylnaftalen-1-yl)metanon)

2-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-2-yl)-N-metylpropan-2-amin)

3-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-3-yl)-N-metylpropan-2-amin)

4-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-4-yl)-N-metylpropan-2-amin)

5-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin)

6-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin)

7-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-7-yl)-N-metylpropan-2-amin)

5-MAPDI (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-N-metylpropan-2-amin)

MBA-CHMINACA (N-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]valin)

MBDB (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-N-metylbutan-2-amin)

MBZP (1-bensyl-4-metylpiperazin)

M-CHMIC (1-(cyklohexylmetyl)-2-metyl-1H-indol-3-karboxylat)

MDA 19 (N'-(1-hexyl-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-yliden)bensohydrazid)

MDDM (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-N,N-dimetylpropan-2-amin)

MDMB-CHMCZCA (metyl-N-[9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karbonyl]-3-metylvalinat)

MDMB-CHMINACA (metyl 2-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indasol-3-karboxiamido]-3,3-dimetylbutanoat)

MDMB-FUBINACA (metyl-N-{1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karbonyl}-3-metylvalinat)

MDPEP (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on)

MDPHiP (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-4-metyl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-on)

MDPHP (1-(1,3-benzodiox-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on)

McPT (N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylcyklopropanamin)

MDMB-FUBICA (metyl-N-{[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl}-3-metylvalinat)

Mebrokvalon (3-(2-bromofenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-on)

Mefedren (N-metyl-1-(5-metyl-2-tienyl)propan-2-amin)

2-MEC (2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on)

2-Me-DMT (N,N-dimetyl-2-(2-metyl-1H-indol-3-yl)etanamin)

5-MeO-AI (5-metoxi-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin)

5-MeO-AMT (1-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)propan-2-amin)

5-MeO-DALT (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amin)

5-MeO-DBT (N-butyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]butan-1-amin)

5-MeO-DET (N,N-dietyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etanamin)

5-MeO-DIBF (N-[2-(5-metoxi-1-bensofuran-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin)

5-MeO-DIPT (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin)

5-MeO-DMT (2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyletanamin)

5-MeO-DPT (N-[2-(metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-propylpropan-1-amin)

5-MeO-MALT (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metyl-prop-2-en-1-amin)

5-MeO-MET (N-etyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)-N-metyletanamin)

5-MeO-MiPT (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin)

2-MeO-PCMMo (4-{[1-(2-metoxifenyl)cyklohexyl]metyl}morfolin)

3-MeO-PCMMo (4-{[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]metyl}morfolin)

4-MeO-PCMMo (4-{[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]metyl}morfolin)

2-MeO-PCMo (4-[1-(2-metoxifenyl)cyklohexyl]morfolin)

3-Me-PCP (2-(etylamino)-2-(3-metylfenyl)-cyklohexanon)

3-Me-PCPy (1-[1-(3-metylfenyl)cyklohexyl]pyrrolidin)

2'-Me-PVP (1-(2-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

Mepirapim ((4-metylpiperazin-1-yl)-(1-pentyl-1H-indoli-3-yl)metanon)

Metallyleskalin (MAL) (2-{3,5-dimetoxi-4-[(2-metylprop-2-en-1-yl)oxi]fenyl}etanamin)

Metamnetamin (N-metyl-1-(naftalen-2-yl)propan-2-amin)

Metanandamid ((5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(1-hydroxipropan-2-yl)ikosa-5,8,11,14-tetraenamid)

Metedron (bk-PMMA) (1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

Mexedron (3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

2-Metoxiamfetamin (1-(2-metoxifenyl)propan-2-amin)

2-Metoxidifenidin (2-MeO-difenidin) (1-[1-(2-metoxifenyl)-2-fenyletyl]piperidin)

2-Metoxieticyklidin (2-MeO-PCE) (N-etyl-1-(2-metoxifenyl)cyklohexanamin)

3-Metoxieticyklidin (3-MeO-PCE) (N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexanamin)

4-Metoxieticyklidin (4-MeO-PCE) (N-etyl-1-(4-metoxifenyl)cyklohexanamin)

2-Metoxiketamin (2-MeO-ketamin) (2-(2-metoxifenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon)

3-Metoxiketamin (3-MeO-ketamin) (2-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon)

4-Metoxiketamin (4-MeO-ketamin) (2-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon)

3-Metoximetkatinon (3-MeOMC) (1-(3-metoksifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

3-Metoxifenmetrazin (N-butyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]butan-1-amin)

5-Metoxi-N-isopropyltryptamin (5-MeO-NiPT) (N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin)

Metoxipiperamid ((4-metoxifenyl)(4-metylpiperazin-1-yl)metanon)

4'-Metoxi- α -pyrrolidinopropiofenon (MOPPP) (1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

4-Metoxi-α-pyrrolidinovalerofenon (4-MeO-α-PVP) (1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

Metoxpropamin (2-(3-metoxifenyl)-2-(propylamino)cyklohexan-1-on)

Metoxisopropamin (2-(isopropylamin)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon)

3,4-Metylendioxi-U-47700 N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol-5-karboxamid

4,5-Metylendioxi-2-aminoindan (4,5-MDAI) (7,8-dihydro-6H-indeno[4,5-d][1,3]dioxol-7-amin)

5,6-Metylendioxi-2-aminoindan (MDAI) (6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amin)

1-(3,4-Metylendioxifenyl)-2-metyl-2-pyrrolidinyl-1-propanon (MDMPP) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

3’,4'-Metylendioxi-α-pyrrolidinobutyrofenon (MDPBP) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butanan-1-on)

3’,4'-Metylendioxi-α-pyrrolidinopropiofenon (MDPPP) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

Metyl 2-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetat

N-Metyl U-479321E (4-bromo-N-(2-(dimetylamino)cyklohexyl)-N-metylbensamid)

2-Metylamfetamin (1-(2-metylfenyl)propan-2-amin)

3-Metylamfetamin (1-(3-metylfenyl)propan-2-amin)

1-Metylamin-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan (M-ALPHA) (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-N-metylpropan-1-amin)

4-Metylbufedron (4-Me-MABP) (2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on)

3-Metyletylkatinon (3-MEC) (2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on)

4-Metylfendimetrazin (3,4-dimetyl-2-(4-metylfenyl)morfolin)

3-Metylflefedron (1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

3-Metylmetamfetamin (3-MMA) (N-metyl-1-(3-metylfenyl)propan-2-amin)

4-Metylmetamfetamin (4-MMA) (N-metyl-1-(4-metylfenyl)propan-2-amin)

2-Metylmetkatinon (2-MMC) (2-(metylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on)

3-Metylmetkatinon (3-MMC) (2-(metylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on)

4-Metyl-N-etylnorpentedron (2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on)

4-Metylpentedron (2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on)

4-Metyl-α-pyrrolidinobutyrofenon (MPBP) (1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on)

4-Metyl-α-pyrrolidinohexanofenon (MPHP) (1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heksan-1-on)

4-Metyl-α-pyrrolidinopropiofenon (4'-metyl-α-PPP) (1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on)

2-Metyl-AP-237 (1-[2-metyl-4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on)

4'-Metyl-α-PiHP (4-metyl-1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

Metylklonazepam (5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-3H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Metylmetakvalon (3-(2,4-dimetylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on)

Metylmorfenat (metyl-(morfolin-3-yl)(fenyl)acetat)

Metylnaftidat (HDMP-28) (metylnaftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat)

5-Metyltiopropamin (1-(5-metyltiofen-2-yl)propan-2-amin)

MN-18 (N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid)

Modafiendz (2-{[bis(4-fluorofenyl)metyl]sulfinyl}-N-metylacetamid)

MO-CHMINACA (1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl 1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxylat)

MPhP-2201 (metyl 3-cyklohexyl-N-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karbonyl]alaninat)

3-MPC (2-(propylamino)-1-(3-metylfenyl)-1-propanon)

2-MPH (3-metyl-2-(2-metylfenyl)morfolin)

3-MPH (3-metyl-2-(3-metylfenyl)morfolin)

4-MPH (3-metyl-2-(4-metylfenyl)morfolin)

NEiH (N-etyl-isohexedron) (2-(etylamino)-4-metyl-1-fenylpentan-1-on)

NiPH (N-isopropylhexedron) (1-fenyl-2-[(propan-2-yl)amino]hexan-1-on)

N-(2-metoxietyl)-N-(1-metyletyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-tiazol-metanamin

N,N-diallyltryptamin (DALT) (N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amin)

N,N-dietyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-tiazol-metanamin

N,N-dietylpentylon (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dietylamino)pentan-1-on)

N,N-dipropyltryptamin (DPT) (N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-propylpropan-1-amin)

1-Nafyron (1-(naftalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

Nafyron (1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on)

2-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (2-EAPB) (1-(1-bensofuran-2-yl)-N-etylpropan-2-amin)

3-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (3-EAPB) (1-(1-bensofuran-3-yl)-N-etylpropan-2-amin)

4-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (4-EAPB) (1-(1-bensofuran-4-yl)-N-etylpropan-2-amin)

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB) (1-(1-bensofuran-5-yl)-N-etylpropan-2-amin)

6-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (6-EAPB) (1-(1-bensofuran-6-yl)-N-etylpropan-2-amin)

7-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (7-EAPB) (1-(1-bensofuran-7-yl)-N-etylpropan-2-amin)

N-etyl-2C-B (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-etyletanamin)

N-etylbufedron (NEB) (2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on)

N-etylheptedron (2-(etylamin)-1-fenylheptan-1-on)

N-etylnorketamin (2-(2-klorofenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon)

N-etylnorpentedron (α-etylaminopentiofenon) (2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on)

NiPP (1-fenyl-2-[(propan-2-yl)amino]pentan-1-on)

Nitrakain (3-(N,N-dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-nitrobensoat)

NM-2201 (Naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat)

N-metyl-2-aminoindan (N-metyl-2AI) (N-metyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin)

N-metyl-bk-MMDA-2 (1-(6-metoxi-1,3-bensodioks-5-yl)-2-(metylamino)propan-1-on)

2-(N-metyl-2-aminopropyl)bensofuran (2-MAPB) (1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylpropan-2-amin)

3-(N-metyl-2-aminopropyl)bensofuran (3-MAPB) (1-(1-bensofuran-3-yl)-N-metylpropan-2-amin)

4-(N-metyl-2-aminopropyl)bensofuran (4-MAPB) (1-(1-bensofuran-4-yl)-N-metylpropan-2-amin)

5-(N-metyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-MAPB) (1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin)

6-(N-metyl-2-aminopropyl)bensofuran (6-MAPB) (1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin)

7-(N-metyl-2-aminopropyl)bensofuran (7-MAPB) (1-(1-bensofuran-7-yl)-N-metylpropan-2-amin)

N-metylbenzedron (2-[bensyl(metyl)amino]-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

N-metylbenzedron-isomer (2-[bensyl(metyl)amino]-1-(2-metylfenyl)propan-1-on)

N-metylbenzedron-isomer (2-[bensyl(metyl)amino]-1-(3-metylfenyl)propan-1-on)

N-metyl-bk-MMDA-5 (1-(7-metoxi-2H-1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)propan-1-on)

N-metyl-2C-B (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-metyletanamin)

N-metyl-N-etyltryptamin (MET) (N-etyl-2-(1H-indol-3-yl)-N-metyletanamin)

N-metyl-N-isopropyltryptamin (MIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin)

Normefedroni (2-amino-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

NPDPA (N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin)

N-propylamfetamin (PA) (N-(1-fenylpropan-2-yl)propan-1-amin)

N-propylnorpentedron (1-fenyl-2-(propylamino)pentan-1-on)

Org 27569 (5-kloro-3-etyl-N-{2-[4-(piperidin-1-yl)fenyl]etyl}-1H-indol-2-karboxamid)

Org 27759 (N-{2-[4-(dimetylamino)fenyl]etyl}-3-etyl-5-fluoro-1H-indol-2-karboxamid)

Org 29647 (N-(1-bensylpyrrolidin-3-yl)-5-kloro-3-etyl-1H-indol-2-karboxamid)

PB-22 indazolanalog (kinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat)

PDM-35 (3,5-dimetyl-2-fenylmorfolin)

PEAP (N-etyl-1-fenylpentan-2-amin)

Pentylon (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on)

p-Fluorofenylpiperazin (pFPP) (1-(4-fluorofenyl)piperazin)

3-(p-Fluorobensoyl)tropan (pFBT) (8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-yl-4-fluorobensoat)

3-(p-Metoxibensoyl)-N-metyl-indol

p-Metoxifenylpiperazin (pMeOPP) (1-(4-metoxifenyl)piperazin)

p-Metoxi-N-etylamfetamin (PMEA) (N-etyl-1-(4-metoxifenyl)propan-2-amin)

α-PCYP (2-cyklohexyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on)

Piperidyltiambuten (1-(4,4-di(tiofen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidin)

PPAP (1-fenyl-N-propylpentan-2-amin)

5-PPDi (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on)

Pravadolin (WIN 48,098) ((4-metoxifenyl){3-metyl-2-[2-(morfolin-4-yl)etyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoqinolin-4-yl}metanon)

Propylfenidat (propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat)

Propylkatinon (1-fenyl-2-(propylamino)propan-1-on)

Propylon (1-(2H-1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-on)

RCS-4 ((4-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

RCS-4 orto-isomer ((2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon)

RCS-4(C4) (4-metoxifenyl-(1-butyl-1H-indol-3-yl)metanon)

RH-34 (3-{2-[(2-metoxibensyl)amino]etyl}-kinazolin-2,4(1H,3H)-dion)

Ro 07-4065 (7-kloro-5-(2,6-difluorofenyl)-1-metyl-3H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Salvia Divinorum (med salvinorin A och B)

SDB-005 (naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat)

SDB-006 (N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid)

SL-164 (5-kloro-3-(4-kloro-2-metylfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon)

STS-135 (1-(5-fluoropentyl)-N-(tricyclo[3.3.1.1]dec-1-yl)-1H-indole-3-karboxamid)

1-Cyklohexylmetyl-2-(4-etoxibensyl)-N,N-dietyl-1H-bensimidazol-5-karboxamid

tBuONE (1-(2H-1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(tert-butylamino)propan-1-on)

TFMPP (1-(3-trifluorometylfenyl)piperazin)

TH-PBP (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaf-talen-2-yl)butan-1-on)

TH-PHP (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)hexan-1-on)

TH-PVP (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on)

Tienoamfetamin (1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin)

trans-CP 47,497-C8 (4-(2,2-dimetylnonyl)-2-metyl-1-(3-metylcyclohexyl)benzene)

4-(trifluorometyl) U-47700 (N-(2-(dimetylamino)cyklohexyl)-N-metyl-4-(trifluorometyl)bensamid)

2,4,6-Trimetoxiamfetamin (TMA-6) (1-(2,4,6-trimetoxifenyl)propan-2-amin)

2,4,5-Trimetylmetkatinon (2,4,5-TMMC) (2-(metylamino)-1-(2,4,5-trimetylfenyl)propan-1-on)

Troparil (metyl 8-metyl-3-fenyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylat)

U-48800 (2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylacetamid)

U-49900 (3,4-dikloro-N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid)

U-50488 (2-(3,4-diklorofenyl)-N-metyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)cyklohexyl]acetamid)

U-51754 (2-(3,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylacetamid)

W-15 (4-kloro-N-(1-fenyletylpiperidin-2-yliden)bensensulfonamid)

W-18 (4-kloro-N-{1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2-ylden}bensensulfonamin)

WIN 35428 (metyl 3-(4-fluorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylat)

WIN 55212-2 (1,4-dihydronaftalen-1-yl[5-metyl-3-(morfolin-4-ylmetyl)-2,3-dihydro[1,4]oxazino[2,3,4-hi]indol-6-yl]metanon)

och stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma, samt

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.