758/2022

Helsingfors den 8 juli 2022

Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008), sådan bilagan lyder i förordning 13/2022, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2022.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

Helsingfors den 8 juli 2022

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Konsultativ tjänsteman
Elina Kotovirta

Bilaga IV

Följande ämnen:

1-(3-Klorfenyl)piperazin (mCPP)

25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

5-(2-Aminopropyl)bensofuran (5-APB) (1-(1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin)

6-(2-Aminopropyl)bensofuran (6-APB) (1-(1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin)

Adinazolam (1-(8-kloro-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,5-a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin)

α-Metyltryptamin (AMT) (1-(1H-indol-3-yl)-1-metyletylamin)

α-Pyrrolidinpentiotiofenon (α-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on)

Bensodioxolfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-bensodioxol-5-karboxamid)

Bensoylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-bensamid)

Bromazolam (8-bromo-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Bromo-Dragonfly (1-(8-brombenso [1,2-b;4,5-b′]difuran-4-yl)-2-aminopropan)

Brorfin (1-[1-[1-(4-bromofenyl)etyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-bensimidazol-2-on)

Butonitazen (2-[(4-butoxifenyl)metyl]-N,N-dietyl-5-nitro-1H-bensimidazol-1-etanamin)

Cyklopentylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid)

Deskloroetizolam (2-etyl-9-metyl-4-fenyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]diazepin)

Desoxipipradrol (2-DPMP) (2-(difenylmetylpiperidin)

3,4-diklorometylfenidat (3,4-CTMP)

Etazen (2-[(4-etoxifenyl)metyl]-N,N-dietyl-1H-bensimidazol-1-etanamin)

Etonitazepipn (2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)etyl)-1H-benso[d]imidazol)

Etonitazepyn (2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)etyl)-1H-benso[d]imidazol)

Eutylon (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on)

3-Fenylpropionylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3-fenylpropanamid)

Flubromazepam (7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Fluklotizolam (2-kloro-4-(2-fluorofenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Flunitazen (N,N-dietyl-2-{2-[(4-fluorofenyl)metyl]-5-nitro-1H-bensimidazol-1-ylietan-1-amin)

Flunitratsolaami (6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

2-Fluoroamfetamin (2-FA) (o-fluoro-α-metylfenetylamin)

3-Fluoroamfetamin (3-FA) (m-fluoro-α-metylfenetylamin)

3-Fluorofentanyl (N-(3-fluorofenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]propanamid)

2-Fluorometamfetamin (2-FMA) (2-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

3-Fluorometamfetamin (3-FMA) (3-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

4-Fluorometamfetamin (4-FMA) (4-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

4-Fluoro-α-pyrrolidinovalerofenon (4F-α-PVP) (1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

4-Hydroxybutyrfentanyl (4-HO-BF) (N-(4-hydroxyfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid)

3-Hydroxifenazepam (7-bromo-5-(2-klorofenyl)-3-hydroxi-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

4-Kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF) (N-(4-klorofenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]propanamid)

JWH-073 (1-butyl-3-(1-naftoyl)indol)

JWH-081 (1-pentyl-3-(4-metoxi-1-naftoyl)indol)

Lisdexamfetamin

MAM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon)

Meklonazepam ((S)-5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Metizolam (4-(2-klorofenyl)-2-etyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Metodesnitazen (N,N-dietyl-2-[2-[(4-metoxifenyl)metyl]bensimidazol-1-yl]etanamin)

Metonitazen (N,N-dietyl-2-[2-[(4-metoxifenyl)metyl]-5-nitrobensimidazol-1-yl]etanamin)

2-Metoxifencyklidin (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)

4-Metoxifencyklidin (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)

4-Metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) (N-(4-metoxyfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid)

3-Metylkrotonylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-3-metylbut-2-enamid)

Nifoxipam (5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1H-benso[e][1,4]diazepin-2(3H)-on)

Nitrazolam (1-metyl-8-nitro-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Protonitazen (N,N-dietyl-5-nitro-2-[(4-propoxifenyl)metyl]-1H-bensimidazol-1-etanamin)

Pyrazolam (8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]bensodiazepin)

Remimazolam (metyl 3-[(4S)-8-bromo-1-metyl-6-pyridin-2-yl-4H-imidazo[1,2-a][1,4]bensodiazepin-4-yl]propanoat)

Tetrametylcyklopropanfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]- 2,2,3,3-tetrametylcyklopropan-1-karboxamid)

Tiofenfentanyl (N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenyltiofen-2-karboxamid)

och stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma, samt

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma.

Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenol; och isomerer av den, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av den, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma, samt

salter av den, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Följande växter:

kat (Catha edulis)

kaktusväxter innehållande meskalin

Psilocybesvampar

växtgranulat och växtpreparat innehållande dimetyltryptamin som används i drogsyfte

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.