757/2022

Helsingfors den 8 juli 2022

Statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 5 mom., 14 § 2 mom. och 24 § 4 mom. i lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (997/2021):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stöd som beviljas enligt lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (997/2021), nedan fondlagen.

2 kap.

Stödbelopp

2 §
Stödets maximibelopp i allmännyttiga projekt

I allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt samt i projekt som myndigheter genomför är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

3 §
Stödets maximibelopp i andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt

I andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt är stödbeloppet högst 50 procent av projektets godtagbara totala kostnader, men dock högst 200 000 euro.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. är stödbeloppet i utvecklingsprojekt som gäller småskaligt kust- och insjöfiske högst 60 procent av projektets godtagbara totala kostnader, men dock högst 200 000 euro.

4 §
Stödets maximibelopp i andra än allmännyttiga investeringsprojekt

I investeringsprojekt för fiske och vattenbruk är stödbeloppet högst 40 procent av investeringens godtagbara totala kostnader. I investeringsprojekt för fiskförädling och partihandel med fisk är stödbeloppet högst 20 procent av investeringens godtagbara totala kostnader.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., kan närings-, trafik- och miljöcentralen höja stödets maximibelopp på följande grunder:

1) projektet grundar sig på samarbete mellan en högskola, vetenskaplig institution eller forskningsorganisation och ett företag,

2) projektet främjar avsevärt förädling av underutnyttjade fiskarter eller restflöden från fiskeindustrin till livsmedelsprodukter eller produkter med högt mervärde,

3) det är fråga om ett projekt som främjar miljöns tillstånd eller djurs välfärd och välbefinnande,

4) det är fråga om ett projekt som gäller småskaligt kust- eller insjöfiske.

Stödets maximibelopp kan för ett enskilt projekt höjas med högst 10 procentenheter på varje grund som avses i 2 mom., dock så att maximistödbeloppet för ett enskilt projekt kan vara högst 60 procent av investeringens godtagbara totala kostnader i ifråga om småskaligt kust- och insjöfiske och högst 50 procent av investeringens godtagbara totala kostnader i fråga om annat fiske samt vattenbruk, förädling och partihandel.

Stödets maximibelopp får dock inte överskrida 40 procent vid åtgärder som får stöd enligt artikel 17, 18 eller 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dessutom efter att ha hört jord-och skogsbruksministeriet besluta att ett högre stöd ska tillämpas i fråga om särskilt definierade syften, som det är strategiskt viktigt att uppnå med tanke på utvecklingen av fiskerinäringen, när projekten i fråga inte kan inledas med ett lägre stöd för att projektet är förenat med en högre risk eller höga kostnader i den inledande fasen eller av någon annan motsvarande orsak.

5 §
Stödets maximibelopp i projekt som förebygger skador som sälar orsakar fiskerinäringen

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 och 4 § kan närings-, trafik- och miljöcentralen i projekt som förebygger de skador som sälar orsakar fiske och vattenbruk besluta att ett högre stöd ska beviljas så att stödbeloppet i projekt som gäller småskaligt kust- och insjöfiske dock är högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader och i fråga om vattenbruk högst 60 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det är fråga om ett litet eller medelstort vattenbruksföretag.

3 kap.

Godtagbara kostnader och det vederlagsfria arbetets värde och maximala mängd

6 §
Godtagbara kostnader

Som projektkostnader kan godkännas de faktiska kostnader som föranleds av genomförandet av projektet.

Om det för projektet beviljas stöd som grundar sig på faktiska, godtagbara kostnader, ska kostnaderna kunna verifieras och de ska fördelas på projektet på ett motiverat, rättvist och jämlikt sätt.

7 §
Lönekostnader

Som stödberättigande lönekostnader kan godkännas stödmottagarens lönekostnader för det av projektpersonalen enligt stödbeslutet utförda arbete som behövs för att genomföra projektet samt andra kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal. En förutsättning för att lönekostnaderna ska vara stödberättigande är att personen i fråga har en skriftlig arbetsbeskrivning, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

Lönekostnader för semester och lediga perioder är stödberättigande till den del lönerna har intjänats under den tid för genomförande av projektet som anges i stödbeslutet och faktiskt har betalats till arbetstagaren före inlämnandet av ansökan om utbetalning av stödet. Löner som betalats under sjukledighet och familjeledighet är stödberättigande till den del stödmottagaren inte har fått och inte har rätt att få ersättning för dem från annat håll.

8 §
Maskiner och anordningar som anskaffats begagnade

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som anskaffats begagnad får inte överstiga maskinens eller anordningens verkliga värde. Maskinens eller anordningens återstående användningstid ska vara tillräcklig i förhållande till målet för investeringen, och maskinen eller anordningen ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenlig för den planerade användningen. En förutsättning för stödberättigande är dessutom att inget offentligt stöd har erhållits för anskaffning av maskinen eller anordningen under de fem år som föregått anskaffningen. Sökanden ska i samband med ansökan om utbetalning lämna in en tillförlitlig redogörelse för de omständigheter som nämns ovan och för vad anskaffningspriset består av.

9 §
Avbetalning

Kostnader som föranleds av anskaffningsutgiften för egendom som anskaffats på avbetalning är stödberättigande, om

1) stödmottagaren har en rättsligt bindande skyldighet som grundar sig på ett avtal att betala den återstående skulden till finansieringsbolaget eller säljaren,

2) egendomen har levererats till stödmottagaren, och

3) äganderätten till egendomen har övergått till stödmottagaren eller rättigheter motsvarande äganderätten till egendomen har övergått till stödmottagaren så att stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar på egendomen samt dra av mervärdesskatten, om stödmottagaren är mervärdesskatteskyldig.

Om säljarens rättigheter genom ett avtal om avbetalning har överförts till ett finansieringsbolag eller någon annan finansierande part, är kostnaderna för anskaffningsutgiften för egendomen dock stödberättigande endast om den finansierande parten på stödmottagarens vägnar har betalat skuldandelen av köpeskillingen till säljaren.

Förvaltnings-, finansierings-, ränte-, försäkrings-, reparations- och underhållskostnader som stödmottagaren orsakas av egendom som anskaffats på avbetalning samt andra motsvarande kostnader är inte stödberättigande kostnader.

10 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Godtagbara kostnader är inte

1) kostnader för en anskaffning som gjorts från sökanden, dennes familjemedlem, ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller en person som innehar en ledande ställning i sökandens företag, eller från andra företag eller den verkställande ledningen inom samma företagsgrupp, om det inte har införskaffats tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer,

2) räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd,

3) leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo,

4) mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden,

5) kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak,

6) löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas för utförande av motsvarande uppgifter,

7) resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan,

8) böter, felparkeringsavgifter, ordningsavgifter och andra lagbaserade ekonomiska påföljder samt rättegångskostnader.

11 §
Det vederlagsfria arbetets värde och maximala mängd

Som vederlagsfritt arbete för ett projekt kan godkännas stödmottagarens eget arbete och det arbete för projektet som utförts av stödmottagarens anställda personal, om det inte betalas ersättning för detta arbete av projektets medel och arbetet kan särskiljas från stödmottagarens normala verksamhet. Dessutom kan som sådant arbete godkännas det vederlagsfria arbete för projektet som utförts av en samarbetspart i projektet. Den som ansöker om stöd ska motivera användningen av vederlagsfritt arbete och den föreslagna arbetsmängden samt ge en tillförlitlig uppskattning av det skäliga värdet på motsvarande arbete på arbetsmarknaden. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i sitt stödbeslut bestämma det vederlagsfria arbetets värde och mängd. Det vederlagsfria arbetets andel av projektets totala kostnader får dock uppgå till högst 20 procent.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska värdet på vederlagsfritt arbete i investeringsprojekt anses vara 20 euro i timmen per arbetstagare. Om ett fartyg, en traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin används för utförande av vederlagsfritt arbete, ska som värde på användningen av arbetsmaskinen dessutom räknas 35 euro per drifttimme. Ovannämnda värde på vederlagsfritt arbete kan tillämpas även på annat vederlagsfritt arbete, om det skäliga värdet på arbetsmarknaden för motsvarande arbete inte kan säkerställas i tillräcklig utsträckning.

4 kap.

Bidragsformer

12 §
Bidragsformer

Stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027, nedan programmet, kan, i stället för enligt de faktiska kostnaderna, beviljas som engångsersättning eller finansiering till en schablonsats på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Den som ansöker om stöd ska i sin stödansökan ange vilken eller vilka bidragsformer som sökanden vill att ska användas, och ange de grunder enligt vilka kostnaderna fördelas på projektet.

Beslut om vilka bidragsformer som ska användas fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Beslut om bidragsformen fattas för hela den tid då projektet genomförs.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan jord- och skogsbruksministeriet i samband med det tidsbundna ansökningsförfarande som avses i 13 § 2 mom. i fondlagen besluta om de bidragsformer som ska användas vid ansökan.

13 §
Engångsersättning

Vid ansökan om engångsersättning ska sökanden för bestämmande av stödets storlek lämna in en detaljerad kostnadskalkyl för projektet med motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som görs från utomstående.

I ett beslut om engångsersättning ska det finnas specificerade uppgifter om det resultat som ska nås i fråga om projektet samt om det sätt på vilket man, innan stödet betalas ut, kan försäkra sig om att projektet genomförs. Genomförandet av projektet och utbetalningen av stödet kan delas upp i delar, om detta är ändamålsenligt med tanke på projektets art och stöder genomförandet av projektet.

Beslutsvillkoren för ett projekt som får engångsersättning kan ändras endast i fråga om tidsfristen för genomförandet av projektet.

14 §
Finansiering till en schablonsats för indirekta kostnader i utvecklingsprojekt

Stöd från programmet kan beviljas som finansiering till en schablonsats för ett projekts indirekta kostnader enligt följande:

1) 7 procent av projektets stödberättigande direkta kostnader i enlighet med artikel 54 första stycket a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, nedan allmänna förordningen,

2) 15 procent av projektets stödberättigande direkta personalkostnader i enlighet med artikel 54 första stycket b i allmänna förordningen.

Med ett projekts direkta kostnader avses de kostnader som direkt hänför sig till genomförandet av projektet och som kan påvisas ha ett direkt samband med projektet.

Med ett projekts direkta personalkostnader avses den lön som betalas till projektpersonalen, lönen för semestertiden och semesterpenning samt andra lagstadgade kostnader som hänför sig till lönen.

I indirekta kostnader som ersätts med finansiering till en schablonsats ingår bokföringskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader, kostnader för projektpersonalens företagshälsovård och rekreation, kostnader för lokaler, maskiner och anordningar som reserverats för projektpersonalens användning samt kostnader för lokaler som används av projektets styrgrupp och för servering till den.

15 §
Finansiering till en schablonsats för andra kostnader än direkta personalkostnader i utvecklingsprojekt

Stöd från programmet kan beviljas som finansiering till en schablonsats för ett projekts andra stödberättigande kostnader än direkta personalkostnader. Den andel som finansieringen till en schablonsats utgör är då i enlighet med artikel 56.1 i allmänna förordningen högst 40 procent av de stödberättigande direkta personalkostnaderna och med denna täcks andra stödberättigande kostnader för projektet än de direkta personalkostnaderna.

16 §
Verksamhetspenning för lokala fiskeaktionsgrupper

För lokala fiskeaktionsgruppers kostnader enligt artikel 34.1 c i allmänna förordningen beviljas stöd som finansiering till en schablonsats. Betalningen av finansieringen grundar sig på de faktiska utbetalningar som gjorts till projekt som finansieras med anslag för lokala fiskeaktionsgrupper. Procentandelen av finansieringen till en schablonsats fastställs genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §
Utvecklingsplan

En utvecklingsplan som avses i 14 § 1 mom. i fondlagen ska läggas fram i projekt som gäller startande av ett nytt företag eller inledande av en ny verksamhet samt i projekt som inbegriper betydande riskfaktorer. En utvecklingsplan kan förutsättas också i andra projekt, om det bedöms kunna vara till nytta för prövningen av beviljande av stöd. En utvecklingsplan behöver dock inte läggas fram i fråga om investeringar som i sin helhet finansieras med offentliga medel, om inte närings-, trafik- och miljöcentralen anser att det kan vara till särskild nytta för prövningen av beviljande av stöd.

Utvecklingsplanen ska innehålla följande uppgifter med den exakthet som närings-, trafik- och miljöcentralen förutsätter:

1) grundläggande uppgifter om företaget eller yrkesutövaren,

2) en beskrivning av sökandens affärsverksamhet,

3) en beskrivning av sökandens ekonomiska situation och dess utveckling,

4) en beskrivning av verksamhetsriskerna och beredskapen inför dem,

5) en plan för utvecklande av sökandens affärsverksamhet,

6) en bedömning av sökandens utvecklings-, kompetens- och investeringsbehov,

7) åtgärderna och finansieringsplanen för att genomföra utvecklingsplanen.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Helsingfors den 8 juli 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Heta Ratasvuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.