754/2022

Helsingfors den 13 juli 2022

Justitieministeriets förordning om ändring av bilagorna I och II till justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras bilagorna I och II till justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen (110/2014) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 (32019L2161); EUT L 328, 18.12.2019, s. 7
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU (32011L0083); EUT nr L 304, 22.11.2011, s. 64

Helsingfors den 13 juli 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Jussi Päivärinne

Bilaga 1

Ångeranvisning

Mall för ångeranvisning

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag [1]

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka [2] ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men du måste inte använda den. [3]

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter det att vi mottagit meddelandet om frånträde. Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv har använt vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. [4]

[5]

[6]

Instruktioner för komplettering av blanketten:

[1] Följande alternativ ska skrivas in:

a) Vid tjänsteavtal eller avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll: "då avtalet ingicks."

b) Vid köpeavtal: "då varan togs emot."

c) Vid köpeavtal avseende flera varor som konsumenten beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig: "då det sista varupartiet togs emot."

d) Vid köpeavtal avseende en vara som består av flera partier eller delar: "då det sista varupartiet togs emot."

e) Vid köpeavtal avseende regelbundet återkommande leverans av varor: "då det första varupartiet togs emot."

[2] Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

[3] Om du ger konsumenten möjlighet att meddela om frånträde på din webbplats, ska följande skrivas in: "Du kan också på vår webbplats [skriv in internetadressen] elektroniskt fylla i och skicka in ångerblanketten eller något annat entydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt sätt (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt meddelande om frånträde."

[4] Vid köpeavtal om du inte erbjudit dig att hämta tillbaka varan i händelse av att kunden vill frånträda avtalet, ska följande skrivas in: "Vi får hålla inne med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du visat att du återsänt varan."

[5] Om konsumenten har tagit emot varor i samband med avtalet, ska följande skrivas in:

a) Följande ska skrivas in:

– "Vi kommer och hämtar varan" eller

– "Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till . [skriv vid behov in namn och geografisk adress på den person ni bemyndigat att ta emot varan] utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då meddelandet om frånträde lämnades. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut."

b) Följande ska skrivas in:

– "Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan."

– "Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan."

– Om det handlar om ett distansförsäljningsavtal och du inte erbjuder dig att betala kostnaderna för återsändandet av varan och varan på grund av sin karaktär inte kan skickas tillbaka på normalt sätt per post: "Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan, dvs. . euro [skriv in beloppet]" eller om kostnaderna för återsändandet av varan inte rimligtvis kan förhandsberäknas: "Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka . euro [skriv in beloppet]." eller

– Vid hemförsäljningsavtal där varorna levererats till konsumentens bostad när avtalet ingicks och på grund av sin karaktär inte kan skickas tillbaka på normalt sätt per post: "Vi kommer och hämtar varan på vår egen bekostnad."

c) Följande ska skrivas in: "Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion."

[6] Vid avtal som gäller utförande av andra tjänster än leverans av digitalt innehåll ska följande skrivas in: "Om du bett att tjänsterna ska börja utföras före ångerfristens utgång, ska du betala en skälig ersättning för den prestation som för att uppfylla avtalet har utförts innan meddelandet om frånträde lämnades."

Bilaga I1

Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

– Till [här ska näringsidkaren skriva in sitt namn, sin geografiska adress och sin e-postadress]:

– Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*) / tjänster (*)

– Beställdes den (*)/mottogs den (*)

– Konsumentens namn (*) / konsumenternas namn (*):

– Konsumentens adress (*) / konsumenternas adress (*):

– Konsumentens underskrift (*) / konsumenternas underskrift (*) (endast om denna blankett fylls i på papper)

– Datum:

[*] Stryk det som inte är tillämpligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.