751/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Lag om ändring av lagen om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadssparpremier (1634/1992) 3 och 6 §, 8 § 2 mom. och 11 § 1 mom., av dem 3 § sådan den lyder i lag 385/2016, samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

3 §
Krav på bostadssparare

Bostadsspardeponent kan den bli som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 45 år.

Makar samt personer i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001) kan emellertid tillsammans bli bostadsspardeponenter trots att den ena av dem har fyllt 45 år. Detsamma gäller också andra i ett parförhållande, om de har eller har haft ett gemensamt barn eller tidigare har varit gifta eller levt i registrerat partnerskap med varandra.

Den som har fyllt 15 år kan också bli bostadsspardeponent, om det i bostadssparavtalet avtalas att insättningarna ska bestå av sådana i 25 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) avsedda medel som deponenten har förvärvat genom eget arbete.

Den som tidigare har ägt en bostad kan dock inte bli bostadsspardeponent. Om en person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en bostad i sin ägo, anses han eller hon inte ha ägt en bostad.

6 §
Krav på den bostad som förvärvas

Den bostad som förvärvas med hjälp av ett bostadssparavtal ska vara belägen i Finland.

8 §
Sammanslagning eller uppdelning av bostadssparavtal

Bostadsspardeponenter som ingått ett gemensamt bostadssparavtal kan med penninginrättningen avtala om att depositionerna ska delas upp. Båda deponenterna har då rätt att ingå ett eget bostadssparavtal och fortsätta depositionerna förutsatt att han eller hon inte i samband med att depositionerna delas upp lyfter medel för något annat ändamål.

9 a §
Bostadssparavtal och insättningsgarantiersättningar

En i 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) avsedd ersättning ur insättningsgarantifonden som betalas till en bostadsspardeponent beaktas som egen sparandel i ett nytt bostadssparavtal som ingås med en annan inlåningsbank till den del och på det sätt som de depositioner som har ersatts hade beaktats som egen sparandel enligt det ursprungliga bostadssparavtalet.

En inlåningsbank som tagit emot depositioner på ett bostadssparpremiekonto och dess konkursbo är skyldiga att på begäran av deponenten eller Statskontoret lämna behövliga uppgifter om ett bostadssparpremiekonto.

11 §
Anmälningsskyldighet

Bostadsspardeponenten ska för kontroll av förutsättningarna för räntestöd meddela penninginrättningen sin personbeteckning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Lagen tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande, om bostadsspardeponenten och penninginrättningen kommer överens om detta. Lagens 9 a § tillämpas dock även på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande.

RP 45/2022
MiUB 4/2022
RSv 77/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.