732/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 3 § 2 mom. 4 och 5 punkten och 5 mom., 17 § 4 punkten och 27 § 2 och 3 mom.,

av dem 10 kap. 3 § 2 mom. 4 och 5 punkten samt 17 § 4 punkten sådana de lyder i lag 1268/2021, 3 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1180/2014 och 27 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1146/2013, som följer:

10 kap.

Hemliga tvångsmedel

3 §
Teleavlyssning och dess förutsättningar

Förundersökningsmyndigheten kan ges tillstånd att rikta teleavlyssning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som en misstänkt innehar eller annars kan antas använda, om den misstänkte är skäligen misstänkt för


4) grov spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn,

5) våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn,


Tillstånd till teleavlyssning kan beviljas också när någon är skäligen misstänkt för grovt koppleri där synnerligen stor vinning har eftersträvats och brottet har begåtts särskilt planmässigt eller brottet är sådant som avses i 20 kap. 11 § 1 mom. 3 punkten i strafflagen.

17 §
Bostadsavlyssning och dess förutsättningar

Förundersökningsmyndigheten kan beviljas tillstånd att rikta teknisk avlyssning mot ett utrymme som används för stadigvarande boende och där den som är misstänkt för brott sannolikt befinner sig (bostadsavlyssning). Det krävs dessutom att personen är skäligen misstänkt för


4) våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn eller grovt sexuellt övergrepp mot barn,


27 §
Täckoperationer och förutsättningar för sådana

Polisen får rikta en täckoperation mot en person som är misstänkt för brott, om personen är skäligen misstänkt för något annat i 3 § avsett brott än grovt ordnande av olaglig inresa eller grovt tullredovisningsbrott, eller om personen är skäligen misstänkt för ett brott som avses i 20 kap. 19 § i strafflagen. En förutsättning för en täckoperation är dessutom att inhämtandet av information måste anses vara behövligt på grund av att den brottsliga verksamheten är planmässig, organiserad eller yrkesmässig eller på grund av att det kan antas att den fortsätter eller upprepas.

Polisen får rikta en datanätsbaserad täckoperation mot en misstänkt, om personen är skäligen misstänkt för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Bestämmelserna i 10 kap. 3 § 2 mom. 4 punkten i denna lag tillämpas också när det misstänkta brottet är grov spridning av barnpornografisk bild och 5 punkten också när det misstänkta brottet är grovt sexuellt utnyttjande av barn samt 17 § 4 punkten också när det misstänkta brottet är grovt sexuellt utnyttjande av barn. Bestämmelserna i 10 kap. 27 § 3 mom. i denna lag tillämpas också när det misstänkta brottet är ett brott som avses i de bestämmelser i 17 kap. 19 § i strafflagen (39/1889) som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 13/2022
GrUU 20/2022
LaUB 10/2022
RSv 88/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.