536/2022

Helsingfors den 1 juli 2022

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (1241/2019) 2 § 11, 23, 24 och 27 punkten, av dem 11 och 27 punkten sådana de lyder i förordning 1008/2020, samt 4 § 11 och 15–17 punkten, av dem 11 punkten sådan den lyder i förordning 1008/2020 och 17 punkten sådan den lyder i förordning 1240/2021, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1008/2020 och 1240/2021, en ny 24 a punkt, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer som Energimyndigheten tar ut i denna förordning föreskrivna avgifter för är:


11) beslut i ärenden som gäller godkännande som kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) samt lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013),


23) godkännande stödbeslut i ärenden som gäller ett anbudsförfarande för beviljande av stöd enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025 (178/2022),

24) beslut om utbetalning av sådant infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken som beviljats i enlighet med statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 (498/2018),

24 a) beslut om utbetalning av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025 (178/2022),


27) beslut om beviljande av stöd enligt lagen om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (493/2022), beslut om godkännande av en plan för användning av elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin och beslut om godkännande av ändring av en plan för användning av elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin,


4 §
Ansökningsavgifter

För Energimyndighetens andra beslut än beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ansökan om verifiering av utsläpp tas det av sökanden ut följande avgifter:


11) beslut i ärenden som gäller godkännande av kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel, lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor samt lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen:

a) beslut om godkännande som kontrollör 3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om godkännande som kontrollör 1 500 euro,


15) godkännande stödbeslut i ärenden som gäller ett anbudsförfarande för beviljande av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 800 euro,

16) beslut om betalning av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken eller beslut om betalning av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 350 euro,

17) beslut i ärenden som gäller elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin:

a) beslut om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin 3 500 euro,

b) beslut om godkännande av en plan för användning av elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin 1 900 euro,

c) beslut om godkännande av ändring av en plan för användning av elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin 1 500 euro,Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2022.

Helsingfors den 1 juli 2022

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Markku Kinnunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.