534/2022

Helsingfors den 22 juni 2022

Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

ÄRENDETS BAKGRUND

Vid en fiskodlingsanläggning i Eckerö kommun i landskapet Åland har 21.6.2022 med hjälp av laboratorieundersökningar vid Livsmedelsverket bekräftats förekomsten av sjukdomen infektiös hematopoietisk nekros (IHN).

Ålands landskapsregering har 21.6.2022 på grund av misstanke om djursjukdom gett ett beslut om åtgärder för förhindrande av spridning av IHN-djursjukdomen i enlighet med lagen om djursjukdomar (76/2021) 25 §.

HÖRANDE

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 4 punkten utan hörande av parter, eftersom hörandet kunde äventyra syftet med beslutet och det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet kunde orsaka en betydande risk för spridning av djursjukdomen ifråga.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

I detta beslut avses med fisk även deras könsceller.

Livsmedelsverket inrättar en i lagen om djursjukdomar (76/2021) 27 § avsedd restriktionszon på det område som omgärdar de platser där sjukdomen förekommer.

Restriktionszonens gräns ligger på tio kilometers avstånd från den plats där sjukdomen förekommer.

Restriktionszonens exakta geografiska läge och gränser framgår av den karta som är bilaga till detta beslut (bilaga 1).

Bilaga 2 tillämpas på förtecknade arter till och med 4.7.2022. Från och med 5.7.2022 upphävs bilaga 2 och bilaga 3 träder i kraft och tillämpas på förtecknade arter.

Eftersom det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen besluter Livsmedelsverket dessutom om följande åtgärder:

ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RESTRIKTIONSZONEN
Förbud mot förflyttningar i restriktionszonen

Vid åtgärderna nedan bör observeras att bilaga 2 iakttas till och med 4.7.2022 och bilaga 3 från och med 5.7.2022.

Förflyttning av orensade fiskar av de förtecknade arterna (se bilaga 2 eller 3) vad gäller den aktuella sjukdomen från anläggningar är förbjuden, förutom till renserier belägna inom samma restriktionszon.

Förflyttning av fisk av de förtecknade arterna till djurhållningsplatser inom restriktionszonen är förbjuden.

Förflyttning av foder och utrustning från anläggningar som ligger inom restriktionszonen är förbjuden.

Biprodukter av vattenbruksdjur från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska bortförskaffas så att risk för spridning av sjukdom inte uppstår. Risk för spridning av sjukdom anses inte orsakas av biprodukter som till exempel behandlats med syra så att materialets pH i sin helhet är under 4 eller som i sin helhet upphettats till 70 grader under 60 minuter.

Kravet på behandling av biprodukter gäller inte flyttning av biprodukter som myndigheter utför i samband med åtgärder för bekämpning av sjukdom.

Åtgärder inom restriktionszonen för att förhindra spridning av smitta

Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser med vattenbruksdjur inom zonen ska övervaka hälsotillståndet och dödligheten hos vattenbruksdjuren och meddela djurhälsomyndigheterna om misstanke om förtecknad djursjukdom i enlighet med 19 § lagen om djursjukdomar.

I alla smittade anläggningar och i alla andra anläggningar i restriktionszonen ska man sträva till att isolera alla smittade fiskar och fiskar som misstänks vara smittade från andra viltlevande och odlade fiskar, om det är tekniskt möjligt.

Personer som besöker djurhållningsplatser med vattenbruksdjur ska se till att de använder skyddskläder och att deras utrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt.

Desinficering av transportmedel

Alla transportmedel som har använts för transport av vattenbruksdjur eller biprodukter som härstammar från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska tvättas och desinficeras.

Dispens från förbud och åtgärder som gäller restriktionszonen

Ålands landskapsregering får i enskilda fall ge dispens från förbud och åtgärder som gäller restriktionszonen enligt lagen om djursjukdomar 29 §.

Motiveringar

Fisksjukdomen hematopoietisk infektuös nekros (IHN) är förtecknad i komissionens delegerade förordning (EU) 2018/1629. Enligt komissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 hör sjukdomen till kategori c.

Landskapet Åland har varit fritt från IHN enligt komissionens delegerade förordning 2020/620 och jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b–c (327/2021) 4 § 2 mom. för det områdets del där IHN-smitta nu har konstaterats.

Enligt komissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 artikel 58 ska den behöriga myndigheten om ett fall bekräftas upprätta en restriktionszon med lämplig omfattning. I artikel 60 i den delegerade förordningen finns regler om förflyttningar inom restriktionszonen. De minimikrav som ska tillämpas på anläggningarna i restriktionszonen fastställs i del II i bilaga VI, särskilt i kapitel 1 avsnitt 3 punkt 1a när det gäller IHN.

Enligt lagen om djursjukdomar 27 § får Livsmedelsverket genom sitt beslut inrätta en restriktionszon på det område som omgärdar den plats där en sjukdom i kategori b eller c förekommer samt bestämma att de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder enligt artikel 65 eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av artikel 32 i EU:s djurhälsoförordning som är nödvändiga för att förhindra spridning av djursjukdomen ska iakttas i zonen. När restriktionszonen inrättas samt gränserna för zonen bestäms ska de omständigheter som anges i artikel 64 eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av artikel 32 i EU:s djurhälsoförordning beaktas. Livsmedelsverket beslutar om avveckling av en restriktionszon med iakttagande av vad som i artikel 68 i EU:s djurhälsoförordning föreskrivs om avveckling av en zon som inrättats på grund av en sjukdom i kategori a.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b-c (327/2021) 44 § 1 mom. ska Livsmedelsverket efter det att IHN har konstaterats som åtgärd enligt 27 § i lagen om djursjukdomar och artikel 58 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 genom beslut inrätta en restriktionszon. På inrättandet och upphävandet av en restriktionszon tillämpas bestämmelserna i II avd. 1 kap. 3 avsnittet i bilaga VI till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (327/2021) 44 § 2 mom. ska Livsmedelsverket bestämma att de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som anges i artiklarna 58.2 och 60 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 ska iakttas inom den restriktionszon som avses i 1 mom. Livsmedelsverket kan också besluta att de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som anges i artikel 58.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 ska iakttas, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen. Om det bekräftas att sjukdomen förekommer hos vilda vattenlevande djur, kan Livsmedelsverket vidta de åtgärder som avses i artikel 58.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 eller bestämma att dessa åtgärder ska vidtas.

Bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 har 14.6.2022 ändrats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/925 vad gäller förtecknade sjukdomar hos vattenlevande djur och förteckningen över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar. När listan över mottagliga och smittbärande arter ändras så ändras också tillämpningen av åtgärderna i Livsmedelsverkets beslut på arterna och därigenom de regler som gäller aktörerna. Ändringen av EU-förordningen träder ikraft den tjugonde dagen efter att 15.6.2022 har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, det vill säga 5.7.2022. Bilagan till Livsmedelsverkets beslut ändras i enlighet med EU-lagstiftningen.

Inrättandet av restriktionszonen och de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som nämns i beslutet är nödvändiga för att bekämpa den konstaterade IHN-sjukdomen och för att förhindra att den sprids.

När gränserna för restriktionszonen har fastställts har Livsmedelsverket beaktat de geografiska, administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorerna samt möjligheterna till övervakning. Enligt Livsmedelsverkets bedömning är en indelning av restriktionszonen i skyddszon och övervakningszon i detta fall inte nödvändig eller ändamålsenlig med beaktande av var de övriga anläggningarna i området är belägna.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (76/2021) 1, 3, 9, 27–29 och 100 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b–c (327/2021) 1, 4 och 44 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) artikel 32, 64–65, 68

Komissionens delegerade förordning (EU) 2018/1629

Komissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/925 om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 artikel 58 och 60, bilaga VI del II

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7–8 och 10 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 22 juni 2022

Generaldirektör
Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef
Terhi Laaksonen

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Hanna Lounela tel. 050 406 0125 eller per e-post (hanna.lounela@ruokavirasto.fi) eller jurist Michael Nylund tel. 040 822 4826 eller per e-post (michael.nylund@ruokavirasto.fi).

BILAGOR

1) Karta över restriktionszonen

2) Förtecknade arter till och med 4.7.2022

3) Förtecknade arter från och med 5.7.2022

4) Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Ålands landskapsregering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

Regionalförvaltningsverken

Eckerö kommun

Hammarlands kommun

Djurhållningsplatser för fisk inom restriktionszonen

Bilaga 1 Karta över restriktionszonen, Bilaga 2 Förtecknade arter, Bilaga 3

Bilaga 4

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

Besvärstid

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

Besvärsskriftens innehåll

I besvären ska följande anges:

– det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

– grunderna för yrkandena,

– vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Besvärsskriftens bilagor

Till besvären ska följande fogas:

– det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

– utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

– de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd.

Inlämnande av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Ålands förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

Rättegångsavgift

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

Kontaktuppgifter

Ålands förvaltningsdomstol

Postadress: PB 31, 22101 Mariehamn
Besöksadress: Torggatan 16 A
Telefonväxel: 029 56 50250
Telefax: 029 56 50252
E-post: aland.fd@om.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.