531/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1448/2006) 3–5 och 11 §, 12 § 1 mom., 13 § 1 mom. samt 14 och 15 §, av dem 3 och 4 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1036/2012 och 14 § sådan den lyder i förordning 1036/2012, som följer:

3 §
Behandling av ärenden i direktionen

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller utbildningscentralens enhetschef.

Direktionen behandlar ärenden som hör till dess befogenhet på föredragning av utbildningscentralens enhetschef eller den tjänsteman som förordnas i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning. Rättelseyrkanden som gäller enhetschefens beslut föredras för direktionen av någon annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning förordnad tjänsteman.

Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för förvaltnings- och stödtjänster beslutar om arvoden som betalas till direktionens ordförande, medlemmar och sekreterare samt om ersättning för resekostnader.

4 §
Enhetschefens uppgifter

Enhetschefen har utöver vad som föreskrivs i lagen till uppgift att

1) göra en framställning till Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för utveckling och styrning om utbildningscentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetar,

2) besluta om användningen av utbildningscentralens resurser,

3) bereda och föredra ärenden som behandlas i direktionen med undantag av rättelseyrkanden som gäller enhetschefens beslut,

4) besluta om personalens uppgifter och arbetsfördelning,

5) handlägga och avgöra de ärenden inom utbildningscentralens verksamhetsområde om vilka det inte föreskrivs eller bestäms att de ska handläggas och avgöras på något annat sätt.

5 §
Arbetsordning

I Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning finns det närmare bestämmelser om utbildningscentralens uppgifter, organisation, ledning, tjänstemännens uppgifter och vikarier samt beredningen och avgörandet av ärenden i utbildningscentralen.

11 §
Utbildningscentralens personal

Vid utbildningscentralen finns det utöver enhetschefstjänsten andra tjänster som behövs för skötseln av utbildningscentralens uppgifter.

12 §
Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkoren är för

1) enhetschefen licentiatexamen eller doktorsexamen, förtrogenhet med personalutbildning och utbildningscentralens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) överlärare för undervisningsområdet lämplig högre högskoleexamen,

3) lärare för undervisningsuppgiften lämplig högskoleexamen eller examen i fångvård,

4) utbildningschefen och undervisningsplaneraren högre högskoleexamen,

5) bibliotekarien högre högskoleexamen och utbildning inom biblioteks- eller informationsbranschen, samt

6) ekonomidirektören högskoleexamen.


13 §
Tillsättande av tjänster och anställning av annan personal

Utbildningscentralens andra tjänstemän än enhetschefen utnämns av enhetschefen. Enhetschefen anställer också personal i arbetsavtalsförhållande. Beslut om anställning av personal med tjänsten som bisyssla fattas av enhetschefen eller en i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning förordnad tjänsteman.


14 §
Tjänstledighet

Enhetschefen beviljas tjänstledighet av Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för utveckling och styrning. Andra tjänstemän beviljas tjänstledighet av enhetschefen.

15 §
Bibliotek

Vid utbildningscentralen finns ett kriminologiskt bibliotek som är ett riksomfattande specialbibliotek. Bibliotekets uppgifter och mål bestäms i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Anne Kohvakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.