528/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fängelse

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fängelse (548/2015) 5 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 12 § 1 mom., 16 § 3 mom., 25 §, 46 § 2 mom., 47 § 2 mom. och 60 § 2 mom.,

av dem 16 § 3 mom. och 47 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 168/2022, som följer:

5 §
Sändande av en dom för verkställighet

Om den dömde inte är intagen i fängelse, ska verkställighetsenheten sända de uppgifter som avses i 1 mom. till enheten för klientbedömning eller till den byrå för samhällspåföljder eller det fängelse som bestäms enligt var den dömde är bosatt eller vistas.

Om den dömde inte har någon hem- eller boningskommun i Finland, ska verkställighetsenheten sända de uppgifter som avses i 1 mom. till enheten för klientbedömning och till den byrå för samhällspåföljder eller det fängelse inom vars verksamhetsområde den domstol som har dömt ut straffet finns.

9 §
Förpassning till fängelse av en person som dömts till förvandlingsstraff för böter

Om den dömde meddelar att han eller hon vill bli placerad i öppen anstalt och undertecknar en sådan förbindelse till drogfrihet som avses i 4 kap. 9 § i fängelselagen, ska utmätningsmannen underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om detta.


12 §
Verkställighet av en dom som inte har vunnit laga kraft

Om den dömde i enlighet med 2 kap. 2 § i fängelselagen nöjer sig med domen och samtycker till verkställighet av det straff som dömts ut även om domen inte har vunnit laga kraft, ska en anmälan om samtycket i närvaro av ett ojävigt vittne göras till den tjänsteman som svarar för verkställigheten eller till någon annan tjänsteman som förordnats i Brottspåföljdsmyndighetens eller brottspåföljdscentralens arbetsordning.


16 §
Genomförande och uppföljning av planen för strafftiden

Om det vid uppföljningen av genomförandet av planen eller annars konstateras att målen för planen måste ändras, ska fängelset göra en framställning om ändring av planen till enheten för klientbedömning. Förfarandet är detsamma om genomförandet av planen förutsätter att fången förflyttas till ett annat fängelse, om inte enheten för klientbedömning har överfört befogenheten i ärendet på fängelset.

25 §
Granskning av elektrisk utrustning

Elektrisk utrustning som överlämnas till fångens förfogande ska lämnas för granskning till en person som har lämplig utbildning. Den granskade utrustningen ska förseglas så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts eller avlägsnas.

46 §
Besöksförbud och dess innehåll

Om förbudet avser fler än ett fängelse, ska fängelsernas enhetschefer så långt möjligt ges tillfälle att yttra sig innan besöksförbudet meddelas.

47 §
Permissionsförfarande

Om direktören för Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för operativ verksamhet beslutar om beviljande av permission, ska ansökan tillsammans med fängelsets utlåtande utan dröjsmål sändas till ansvarsområdet för operativ verksamhet.

60 §
Bärande av skjutvapen

Skjutvapen får bäras vid transport av en fånge utanför fängelset, vid övervakning utanför ett slutet fängelses cellbyggnad och i tjänsteuppgifter som fängelsets enhetschef särskilt har bestämt. En tjänsteman som utför närarbete med fångarna får dock inte bära skjutvapen, om inte situationens farlighet i ett enskilt fall kräver det.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Anne Kohvakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.