516/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § och bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (395/2020) 12 § 8 mom., och

ändras punkt 4.1 i bilaga 2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2022.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 2

KRAV PÅ UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Växtbeståndets egenskaper

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4.1 ÄKTHET

Växtbeståndet ska vara sortrent och sorterna identifierbara.

I de fall där det efter odlingsgranskning eller bedömning av äkthet finns tveksamheter om utsädes sortäkthet, får Livsmedelsverket för att undersöka äktheten, använda en internationellt erkänd och reproducerbar biokemisk eller molekylär teknik, i enlighet med tillämpliga internationella standarder.

Äkthetskrav för åkerärt, bondböna, foderkål och kålrot finns i tabellen nedan

Basutsäde Certifikatusäde 1. gen. Certifikatusäde 2. gen.
Åkerärt 99,7 % 99,0 % 98,0 %
Bondböna 99,7 % 99,0 % 98,0 %
Foderkål, fodermärgkål 99,7 % 99,0 %
Kålrot 99,7 % 99,0 %

Vid produktion av utsäde av andra arter än ärt, bondböna, kålrot, foderkål, fodermärgkål och ängsgröe får antalet typer som avviker tydligt från den sort som odlas vara högst:

– basutsäde 1 st./30 m2
– certifikatutsäde 1 st./10 m2

I fråga om arter av rajgräs (Lolium) får antalet plantor av andra rajgräsarter och i fråga om x Festulolium får antalet plantor av andra arter än den som odlas i växtbeståndet vara högst:

– basutsäde 1 st./50 m2
– certifikatutsäde 1 st./10 m2

Vid utsädesproduktion av ängsgröe får antalet typer som avviker tydligt från den sort som odlas vara högst:

– basutsäde 1 st./ 20 m2
– certifikatutsäde 4 st./ 10 m2
– certifikatutsäde, apomiktiska sorter 6 st./ 10 m2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.