513/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (391/2020) 12 § 8 mom.,

ändras punkter 4.1 och 4.1.7 i bilaga 2 och punkt 4 i bilaga 3, och

fogas till en ny punkt 4.1.7.4 i bilaga 2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2022.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 2

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Växtbeståndets egenskaper

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4.1 Äkthet

Växtbeståndet ska vara sortrent och sorterna identifierbara. I fråga om inavlade linjer ska växtbeståndet beträffande egenskaperna vara tillräckligt identifierbart och sortrent. Inom produktionen av utsäde av hybridsorter tillämpas bestämmelserna ovan också på föräldralinjernas egenskaper, inberäknat hansterilitet eller återställande av fertiliteten.

I de fall där det efter odlingsgranskning eller bedömning av äkthet finns tveksamheter om utsädes sortäkthet, får Livsmedelsverket för att undersöka äktheten, använda en internationellt erkänd och reproducerbar biokemisk eller molekylär teknik, i enlighet med tillämpliga internationella standarder.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4.1.7 4.1.7 Grödor avsedda för produktion av certifikatutsäde av hybrider av havre, naken havre, purrhavre, ris, och självpollinerande rågvete samt grödor avsedda för produktion av certifikatutsäde av hybrider av korn, vete, speltvete och durumvete med en annan teknik än cytoplasmatisk hansterilitet (CMS).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4.1.7.4 Grödor avsedda för produktion av basutsäde och certifikatutsäde av hybrider av vete, speltvete och durumvete med cytoplasmatisk hansterilitet (CMS)

a) Grödan ska överensstämma med följande standarder i fråga om avstånd från angränsande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad främmande pollinering:

Minimiavstånd:

– för CMS-honkomponenten vid produktion av basutsäde   300 m

– för produktion av certifikatutsäde               25 m

b) Grödan ska ha tillräcklig sortäkthet och sortrenhet i fråga om komponenternas egenskaper. Grödan ska särskilt överensstämma med följande standarder:

i) Antalet plantor som uppenbarligen är av avvikande typ får inte överstiga:

– 0,1 % för den upprätthållande och den återställande linjen och 0,3 % för CMS-honkomponenten, när det gäller grödor avsedda för produktion av basutsäde,

– 0,3 % för den återställande linjen och 0,6 % för CSM-honkomponenten och 1 % om CSM-honkomponenten är en enkelhybrid, när det gäller grödor avsedda för produktion av certifikatutsäde.

ii) Graden av hansterilitet hos honkomponenten ska vara minst

– 99,7 % för grödor avsedda för produktion av basutsäde,

– 99 % för grödor avsedda för produktion av certifikatutsäde.

Överensstämmelsen med kraven i leden i) och ii) ska kontrolleras vid officiell efterkontroll.

c) Certifikatutsäde får produceras genom blandad odling av en hansteril honkomponent med en hankomponent som återställer fertiliteten.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bilaga 3

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Äkthet:

Äktheten undersöks i huvudsak vid en odlingsgranskning och en officiell efterkontroll, och äktheten ska uppfylla kvalitetskraven för arten och utsädeskategorin i fråga. Livsmedelsverket kan också företa andra bestämningar genom vilka äktheten konstateras, om kontrollen av sorten kräver det. Den som låter undersöka sorten betalar då kostnaderna för bestämningen.

Utsädet ska vara tillräckligt identifierbart och sortrent eller, ifall det är fråga om inavlade linjer, ha en tillräcklig identifierbarhet vad egenskaperna beträffar och sortrenhet. I fråga om utsäde av hybridsorter tillämpas bestämmelserna ovan också på komponenternas egenskaper.

Råghybrider och hybrider av korn, vete, speltvete och durumvete producerat med cytoplasmatisk hansterilitet:

Utsäde får inte certifieras som certifikatutsäde om ett officiellt taget prov av basutsäde inte vid en officiell efterkontroll har uppfyllt kvalitetskraven i fråga om identifierbarhet och sortrenhet, inberäknat föräldralinjerna och hanplantornas sterilitet.

Durra och majs:

När en hansteril honkomponent används inom produktionen av certifikatutsäde av hybridsorter tillsammans med en hankomponent som inte återställer fertiliteten bör utsädet framställas antingen genom att dessa utsädespartier blandas i lämpligt förhållande eller genom att den hansterila honkomponenten och den hanfertila honkomponenten blandas i en proportion som är utmärkande för sorten. Komponentandelarna undersöks vid odlingsgranskningen enligt kraven i bilaga 2

Hybrider av havre, naken havre, purrhavre, korn, vete, speltvete, durumvete och självpollinerande rågvete:

Äktheten hos utsäde av kategorin certifikatutsäde ska vara minst 90 procent.

För korn, vete, speltvete och durumvete som produceras med cytoplasmatisk hansterilitet ska den vara 85 %. Andra föroreningar än återställaren får inte överstiga 2 %. Den lägsta sortrenheten ska kontrolleras vid officiell efterkontroll som utförs på ett lämpligt antal prov.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.