489/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1493/2016, och

fogas till 1 §, sådan den lyder i lagarna 1410/2014, 532/2017, 957/2017, 716/2018, 315/2019, 1083/2020, 1220/2020 och 1114/2021, ett nytt 6 mom. samt till lagen en ny 44 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs dessutom om beviljande av specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

2 §
Tillämpning av lagen i vissa fall

Bestämmelser om beviljande av statsandel för driftskostnaderna för sådan förskoleundervisning och grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning, sådan småbarnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), sådan grundläggande konstundervisning som avses i lagen om grundläggande konstundervisning och som finansieras enligt antalet invånare i kommunen, sådana allmänna bibliotek som avses i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) och sådan kulturverksamhet som avses i lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019) finns i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).


44 a §
Specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Den som ordnar förskoleundervisning och grundläggande utbildning enligt 4 och 7 § i lagen om grundläggande utbildning och den som ordnar småbarnspedagogik enligt 5 § i lagen om småbarnspedagogik kan beviljas specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

I 1 mom. avsedda anordnare av förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller småbarnspedagogik kan beviljas specialunderstöd inom ramen för det anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. Specialunderstöd kan beviljas för fyra år åt gången.

Närmare bestämmelser om det i denna paragraf avsedda understödets användningsändamål och grunderna för beviljande av det får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 55/2022
KuUB 5/2022
RSv 69/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.