483/2022

Helsingfors den 22 juni 2022

Statsrådets förordning om delegationen för räddningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i lagen om ordnande av räddningsväsendet (613/2021), sådant det lyder i lag 352/2022:

1 §
Delegationens sammansättning och mandattid

Delegationen för räddningsväsendet ska ha en ordförande, en vice ordförande och högst 28 andra medlemmar, av vilka alla med undantag för ordföranden och vice ordföranden har en personlig ersättare.

Till medlemmar i delegationen utnämns högst sex representanter för inrikesministeriet, en representant för social- och hälsovårdsministeriet, en representant för finansministeriet och en representant för varje välfärdsområde och Helsingfors stad.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara tjänstemän vid inrikesministeriet.

Om delegationens ordförande, vice ordförande, medlem eller ersättare byts ut under mandattiden, förordnar inrikesministeriet på framställning av den aktör som företrätts av den som byts ut i dennes ställe en ny medlem eller ersättare som företräder samma aktör för den återstående mandattiden.

Delegationens mandattid är fyra år. Mandattiden för den första delegationen kan vara kortare.

2 §
Behandling av ärenden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden eller när minst hälften av de övriga medlemmarna har begärt det för behandlingen av ett visst ärende.

Delegationen har en generalsekreterare, som inrikesministeriet förordnar. Delegationen kan vid behov också ha andra sekreterare.

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga samt enligt behov höra även andra sakkunniga.

3 §
Sektioner

Delegationen kan tillsätta sektioner för beredning av ärenden. Även ersättare i delegationen och utomstående experter som inte hör till delegationen kan vara medlemmar av en sektion.

4 §
Beslutförhet

Delegationen och en sektion är beslutföra när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av medlemmarna är närvarande.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 22 juni 2022

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Ledande sakkunnig
Linda Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.