481/2022

Helsingfors den 22 juni 2022

Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2022–2023

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om det stöd till utdelning i skolan som avses i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) höstterminen den tidsperiod som börjar den 1 augusti 2022 och slutar den 31 december 2022,

2) vårterminen den tidsperiod som börjar den 1 januari 2023 och slutar den 31 juli 2023.

3 §
Stödberättigande mjölkprodukter

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas för anskaffning av mjölk, surmjölk och andra syrade mjölkprodukter samt ost, nedan mjölkprodukter. Mjölkprodukterna får vara laktosfria. Färskost och smältost är dock inte stödberättigande. Dessutom krävs det att

1) mjölken och surmjölken är berikade med D-vitamin och innehåller högst 0,5 procent fett,

2) andra syrade mjölkprodukter än surmjölk består av minst 90 viktprocent mjölk och innehåller högst 1 procent fett och högst 10 viktprocent socker,

3) osten inte innehåller mer än 10 procent andra ingredienser än mjölkingredienser och innehåller högst 17 procent fett och högst 1,2 viktprocent salt

4 §
Stödberättigande frukter och grönsaker

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas under höstterminen för anskaffning av följande färska eller djupfrysta frukter och grönsaker:

1) ärter,

2) gurka,

3) tomat,

4) kålrot,

5) morot,

6) vitkål,

7) blomkål,

8) äpplen,

9) vinbär, jordgubbar, blåbär, hallon, lingon och bärblandningar av dessa bär.

Under vårterminen kan stöd utöver för de i 1 mom. nämnda produkterna beviljas för anskaffning av följande produkter:

1) apelsin,

2) banan,

3) klementin,

4) mandarin.

5 §
Utdelning av produkter i samband med skolmåltider

Stödberättigande produkter kan delas ut i samband med vanliga skolmåltider under de förutsättningar som anges i artikel 11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014.

6 §
Målgrupp

Stöd till utdelning i skolan beviljas för anskaffning av stödberättigande produkter som är avsedda att konsumeras av barn i ett offentligt daghem eller i ett av myndigheterna erkänt privat daghem eller en offentlig förskola eller en av myndigheterna erkänd privat förskola samt av elever vid en läroanstalt på grundskolestadiet och av elever vid en läroanstalt på andra stadiet.

7 §
Beloppet av stöd till utdelning i skolan

Stöd till utdelning i skolan kan sammanlagt under höst- och vårterminen beviljas för mjölkprodukter till ett belopp av högst 3 424 289 euro och för frukt- och grönsaksprodukter till ett belopp av högst 1 427 447 euro.

För leverans av mjölk eller surmjölk beviljas högst 0,19 euro per liter i stöd. Om mjölken eller surmjölken är ekologiskt producerad beviljas emellertid högst 0,38 euro per liter i stöd. För leverans av ost beviljas högst 0,72 euro per kilogram i stöd. För leverans av andra syrade mjölkprodukter beviljas högst 0,10 euro per kilogram mjölkingredienser i produkten.

För leverans av frukt- och grönsaksprodukter beviljas stöd till ett belopp som är högst 65 procent av anskaffningspriset. Om frukterna och grönsakerna är ekologiskt producerade beviljas stöd emellertid till ett belopp som är högst 75 procent av anskaffningspriset.

Om det stödbelopp som beräknas utifrån de godkända ansökningarna överstiger de eurobelopp som anges i 1 mom., minskas stödbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet för mjölkprodukterna eller frukterna och grönsakerna överskridits.

8 §
Begränsningar av beloppet av stöd till utdelning i skolan

Stöd kan beviljas för leverans av mjölkprodukter som motsvarar högst 0,25 liter mjölk och leverans av högst 150 gram frukt och grönsaker per elev eller barn och per skol- eller verksamhetsdag. Mängden mjölk i ost beräknas så att 100 kilogram ost motsvarar 765 liter mjölk. Antalet kilogram omvandlas till liter med hjälp av koefficienten 1,03.

Stöd beviljas inte för mervärdesskattens eller transport- eller distributionskostnadernas andel av anskaffningspriset. Produktens anskaffningspris får inte avsevärt överstiga det genomsnittliga marknadspriset på produkten

9 §
Stödperiod

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas

1) för mjölkprodukter som levererats under höst- och vårterminen,

2) för frukt och grönsaker som levererats under höstterminen mellan den 1 augusti och den 31 december 2022,

3) för frukt och grönsaker som levererats under vårterminen mellan den 1 februari och den 30 april 2023

10 §
Ansökan om stöd

En godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av mjölkprodukter så att stödansökan omfattar hela höst- eller vårterminen. En godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av mjölkprodukter så att var och en stödansökan omfattar en period på en månad.

En godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan eller en godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av frukt och grönsaker så att stödansökan omfattar hela den stödperiod som avses i 9 § 2 eller 3 punkten.

Stöd ska sökas inom den tidsfrist på tre månader som avses i artikel 4.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter.

11 §
Maximibeloppet för kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder för stöd till utdelning i skolan

För kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder för stöd till utdelning i skolan kan det sammanlagt under höst- och vårterminen beviljas högst 400 400 euro i fråga om mjölkprodukter och högst 171 600 euro i fråga om frukt och grönsaker.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2021–2022 (482/2021).

På stöd för produkter som levererats till läroanstalter och daghem senast den 31 juli 2022 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 22 juni 2022

Forsknings- och kulturminister
Petri Honkonen

Specialsakkunnig
Lasse Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.