450/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 17 § i byggskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i byggskattelagen (54/1977) 17 §, sådan den lyder i lag 530/2010, som följer:

17 §

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen enligt denna lag hos den förvaltningsdomstol inom vars område byggskatten har påförts eller borde ha blivit påförd. Förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt.

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut ska besvären anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.