439/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 11 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 11 a § 3–5 mom., sådana de lyder i lag 787/2016, och

fogas till 11 a §, sådan den lyder i lag 787/2016, ett nytt 5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom., som följer:

11 a §
Ändringssökande

I beslut som någon annan myndighet än Skatteförvaltningen meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skatt- eller betalningsskyldiges hemkommun hörde då beslutet fattades.

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i skatterättelsenämndens beslut enligt 2 mom. genom prejudikatsbesvär. Bestämmelser om prejudikatsbesvär finns i 71 a–71 d § i lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.