435/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 16 och 24 § i lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands Bank (214/1998) 16 § 2 mom. och 24 § 1 mom., av dem 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 18/2020, som följer:

16 §
Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande

Andra direktionsmedlemmar än ordföranden får anföra besvär över beslut som avses i 1 mom. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om ordförandens rätt att väcka en sådan talan finns i stadgan.

24 §
Förvaltningsförfarande och ämbetsspråk

När förvaltningsärenden behandlas vid Finlands Bank ska förvaltningslagen (434/2003) iakttas.Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.