428/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) 10, 14 och 15 § samt 18 § 2 mom., av dem 14 och 15 § sådana de lyder i lag 944/2006, som följer:

10 §
Medlemssamfundens ansvar

Medlemssamfunden svarar tillsammans för finansieringen av garanticentralens utgifter och förbindelser, om dessa inte annars kan täckas, i proportion till invånarantalet vid föregående årsskifte. Invånarantalet bestäms enligt de uppgifter som finns registrerade i befolkningsdatasystemet på årets första dag.

14 §
Indrivning av betalningar

De borgensprovisioner som uppbärs på garantier som garanticentralen har beviljat och medlemssamfundens betalningsandelar utgör sådana direkt utsökbara fordringar som avses i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). I fråga om sökande av ändring i beslut om medlemssamfundens betalningsandelar tillämpas dock 15 §.

15 §
Ändringssökande

Ett medlemssamfund får hos delegationen begära omprövning av ett beslut som styrelsen har fattat om medlemssamfundens betalningsandelar. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som delegationen har fattat om omprövning av en betalningsandel får ett medlemssamfund söka ändring genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Delegationens beslut får verkställas trots ändringssökande. På sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

18 §
Tillämpning av andra lagar

Kreditinstitutslagen (610/2014) tillämpas inte på garanticentralen.


Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.