427/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 7 § 3 mom., 11 § 1 mom., 11 a § 2 mom. och 11 b § 1 och 2 mom.,

av dem 7 § 3 mom. och 11 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 961/1998 och 11 b § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 951/2015, som följer:

7 §
Priset på övriga prestationer

Om en myndighet utför prestationer i en dominerande ställning på marknaden, ska de bestämmelser i konkurrenslagen (948/2011) som gäller missbruk av dominerande marknadsställning beaktas vid prissättningen av prestationerna.

11 §
Indrivning av avgifter

Bestämmelser om direkt utsökbarhet utan utsökningsgrund när det gäller avgifter för offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).


11 a §
Påförande av avgifter

Fel som konstateras vid påförandet av avgifter kan rättas med iakttagande av vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om rättelse av sakfel och skrivfel.


11 b §
Sökande av ändring i en avgift

Omprövning av ett beslut om fastställande av en avgift som avses i 6 § får begäras inom sex månader från fastställandet av avgiften. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Förvaltningsdomstolens beslut får dock inte överklagas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.