424/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015) 15 §, sådan den lyder i förordning 106/2022, och

fogas till förordningen en ny 17 a § som följer:

15 §
Kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan inom ramen för statsbudgeten för 2022 beviljas enligt stödområde till följande eurobelopp per hektar:

euro ha
EU-delfinansierad kompensationsersättning nationellt finansierad kompensationsersättning försörjningsberedskapshöjning i fråga om kompensationsersättning som finansieras nationellt
stödområde AB
växtodling 175 42 48
husdjursskötsel 175 102 67
område C
växtodling 200 42 48
husdjursskötsel 200 102 67
17 a §
Beaktande av Europeiska kommissionens beslut

Den ersättning som avses i denna förordning beviljas om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om den.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 eller om riksdagen godkänner den andra tilläggsbudgeten för 2022 senare än nämnda tidpunkt, från den tidpunkt då tilläggsbudgeten publiceras.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s.1

Helsingfors den 9 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.