420/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Statsrådets förordning om beviljande av statsunderstöd för utveckling av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest bebyggda områden under 2022–2023

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om sådant specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) som inom ramen för statsbudgeten beviljas av statens medel för projekt för utveckling av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest bebyggda områden.

2 §
Tillämpning av Europeiska unionens regler för statligt stöd

När statsunderstöd beviljas som statligt stöd ska understödet följa Europeiska unionens regler om statligt stöd. Den rättsliga grunden för understöd som beviljas i form av statligt stöd ska vara

1) kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen, eller

2) kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, nedan den allmänna de minimis-förordningen.

3 §
Definition

I denna förordning avses med glest bebyggda områden sådana områden som klassificerats som glesbygd enligt den klassificering av stads- och landsbygdsområden baserad på geografisk information som Finlands miljöcentral svarar för.

4 §
Syftet med understödet

Syftet med understödet är att utveckla livskraften och välfärden i glest bebyggda områden.

5 §
Statsbidragsmyndighet

I fråga om de statsunderstöd som avses i denna förordning är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland statsbidragsmyndighet.

6 §
Projekt som understöds

Statsunderstöd kan beviljas för utvecklingsprojekt av natur-, mat-, fiske- och jaktturism, som relaterar till det syfte som avses i 4 §, och vars syfte är

1) främjande av hållbar turism;

2) utnyttjande av digitaliseringen inom turismbranschen;

3) skapandet av samarbetsnätverk inom turismbranschen och byggandet av regionala, nationella och internationella partnerskap i branschen;

4) främjande av ledning genom information inom turismen;

5) produktutveckling av turismprodukter och turismtjänster;

6) utveckling av kvaliteten på turismprodukter och turismtjänster;

7) främjande av tillgängligheten på turismprodukter och turismtjänster;

8) underlättande av möjligheten att köpa turismprodukter och turismtjänster; eller

9) något annat syfte som kan jämföras med de utvecklingsprojekt som avses i 1–8 punkten.

7 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

Beviljandet av statsunderstödet ska grunda sig på en helhetsprövning som ska innefatta en bedömning av projektets förväntade effekt när det gäller utvecklandet av livskraften och välfärden i glest bebyggda områden, samt kostnadseffektiviteten, kvaliteten och genomförbarheten av det projekt som stöds. Det att projektets effekter i liten mån riktas till andra än glest bebyggda områden utgör inte ett hinder för beviljande av understöd. Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet

1) får understöd inte beviljas ett sådant företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i den förordningen, och

2) får understöd inte beviljas och beviljat understöd inte ges, om sökanden inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ska säkerställa att det inte med stöd av denna förordning beviljas statsunderstöd så att finansieringen överlappar annan offentlig finansiering.

8 §
Statsunderstöd för ekonomisk verksamhet

Beviljande av statsunderstöd för ekonomisk verksamhet förutsätter att utvecklingsverksamheten riktar sig till fler än ett företag.

Med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen kan statsunderstöd beviljas för industriell forskning och experimentell utveckling, om vilka det föreskrivs i artikel 25.2 i den förordningen. Understödet ska uppfylla de allmänna villkoren i kapitel I i den förordningen samt de särskilda villkoren för stödformen i fråga.

När den rättsliga grunden för statsunderstödet är den allmänna de minimis-förordningen ska understödet uppfylla de villkor som anges i den förordningen. Statsunderstöd för skapande av samarbetsnätverk och byggande av regionala, nationella och internationella partnerskap inom turismbranschen kan beviljas endast med stöd av den allmänna de minimis-förordningen.

9 §
Maximibeloppet av statsunderstöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Understödet kan utgöra högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet, bestäms understödets maximibelopp med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. enligt villkoren för den berörda stödformen i den förordningen.

10 §
Statsunderstöd för annan än ekonomisk verksamhet

Statsunderstöd kan beviljas för annan än ekonomisk verksamhet. Understödets maximibelopp är 90 procent av projektets godtagbara kostnader. I den godtagbara självfinansieringsandelen kan även ingå det arbete som utförs utan vederlag och som behövs för att genomföra ett projekt.

Värdet på det arbete som utförs utan vederlag anses vara 15 euro i timmen per person som utför arbetet. Om det vid det arbete som utförs utan vederlag används traktor eller motorredskap, ska till värdet på arbetet ytterligare räknas 30 euro per drifttimme som värde på användningen av maskinen. Värdet på det arbete som utförs utan vederlag får vara högst den del av projektets totala kostnader som överskrider statsunderstödet. Det ska föras bok över antalet arbetstimmar.

11 §
Godtagbara kostnader

Som godtagbara kostnader anses följande kostnader som behövs för att genomföra det projekt som stöds och som är skäliga till sitt belopp:

1) lönekostnader och anknytande lagstadgade kostnader;

2) resekostnader;

3) kostnader för köpta tjänster;

4) andra specificerade kostnader som direkt följer av genomförandet av projektet än de som anges i 1–3 punkten.

Om understöd beviljas i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen, bestäms de godtagbara kostnaderna dock enligt vad som föreskrivs om de godtagbara kostnaderna för stödformen i fråga.

12 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer.

13 §
Ansökan om understöd

Statsunderstöd söks hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland på en för detta syfte fastställd blankett vid en tidpunkt som meddelas särskilt. Närings-, trafik- och miljöcentralen publicerar ansökningsannonser och ansökningsinstruktioner på sin webbplats. Understöd ska sökas innan genomförandet av projektet inleds.

14 §
Redogörelse för användningen av understödet

Statsunderstödstagaren ska lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland en redogörelse för användningen av understödet inom tre månader från det att det understödda projektet avslutades. Redogörelsen ska lämnas på en av närings-, trafik- och miljöcentralen fastställd blankett.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2022 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 9 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Regeringssekreterare
Jussi Sallila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.