415/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993) 1 §,

ändras 2 §, det inledande stycket i 3 § 2 mom. och 6 a §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1029/2001 och 1379/2014, det inledande stycket i 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 64/1997 och 6 a § sådan den lyder i förordning 1379/2014, samt

fogas till förordningen en ny 6 c §, i stället för den 6 c § som upphävts genom förordning 1275/2002 som följer:

2 §
Bilagor till ansökan

Till gäldenärens ansökan om skuldsanering ska fogas

1) kopior av gäldenärens beskattningsbeslut för de tre senaste åren,

2) en löneuträkning av gäldenärens och makens arbetsgivare av vilken framgår den lön som influtit under det föregående och det innevarande kalenderåret samt lönen för den senaste lönebetalningsmånaden,

3) kopia av ett beslut eller någon annan handling av vilken framgår gäldenärens och makens pension, arbetslöshetsdagpenning eller utbildningsstöd, dagpenning på basis av sjukförsäkring, moderskapspenning eller annan dagpenning, stöd för vård av barn i hemmet, bostadsbidrag, studiestöd eller annan förmån samt för hur lång tid en sådan förmån är i kraft,

4) i fråga om gäldenärens och makens lantbruksföretagarinkomst och annan företagarinkomst en inkomstutredning för näringsidkare på en blankett enligt fastställt formulär,

5) en skriftlig utredning eller någon annan handling av utbetalaren varav framgår gäldenärens och makens andra inkomster än de som avses i 2–4 punkten,

6) kopia av handlingar som utvisar beloppet av hyra, vederlag och andra boendekostnader,

7) kopia av ett domstolsutslag eller ett avtal som gäller underhållsbidrag till gäldenärens barn samt utredning över underhållsbidragets belopp,

8) kopia av ett verifikat eller någon annan handling som utvisar återstående skuldbelopp, dock inte för skulder som understiger 340 euro, samt utredning över förbindelser som gäller pantsättning,

9) kopia av en handling som utvisar gäldenärens ägarandel av aktier, andelar och bostadsrätt som berättigar till besittning av en lägenhet samt av annan betydande förmögenhet, samt

10) en skriftlig redogörelse för sjukdom, arbetslöshet, arbetsoförmåga eller annan förändring i förhållandena som har betydelse för ansökan.

Gäldenären har rätt att få beskattningsbesluten enligt 1 mom. 1 punkten avgiftsfritt för att foga dem till ansökan om skuldsanering.

De bilagor som avses i 1 mom. 1–5 punkten kan också ersättas med en utskrift med motsvarande uppgifter ur det inkomstregister som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

Om gäldenärens rättegångsombud eller rättegångsbiträde är en ekonomi- och skuldrådgivare enligt 7 § 1 mom. i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017), en advokat enligt lagen om advokater (496/1958) eller ett rättegångsbiträde med tillstånd enligt lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och gäldenärens förslag till betalningsprogram har fogats till ansökan, ska de bilagor som avses i 1 mom. lämnas till domstolen endast om domstolen bestämmer det. När bilagorna inte lämnas till domstolen, ska gäldenärens ovan avsedda rättegångsombud eller rättegångsbiträde lämna bilagorna till utredaren, om en utredare förordnas, och till en borgenär på dennes begäran.

3 §
Utredningar om näringsverksamhet

En gäldenär som har idkat näringsverksamhet och som har skulder som har uppstått i näringsverksamheten och som omfattas av skuldsaneringen ska till sin ansökan foga


6 a §
Lämnande av obetydlig utdelning utan avseende

Om borgenärerna är flera än en, kan i betalningsprogrammet en skuld för vilken utdelningen är mindre än 50 euro lämnas utan betalning. En sådan skuld kan lämnas utan betalning även när betalningsprogrammet ändras.

6 c §
Obetydliga tilläggsprestationer som inte behöver betalas

Gäldenären är inte skyldig att på en skuld betala en tilläggsprestation vars belopp understiger 20 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Om tilläggsprestationsskyldigheten ska fullgöras före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas i stället för 6 c § de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 juni 2022

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas Blomqvist

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.