414/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om företagssanering

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om företagssanering (55/1993) 1 a § 4 punkten samt 5, 5 a, 7 och 9 §, av dem 1 a § 4 punkten sådan den lyder i förordning 249/2007, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 961/1994 och 249/2007, 5 a § sådan den lyder i förordningarna 961/1994 och 249/2007 samt 9 § sådan den lyder i förordning 450/2018, samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

1 a §
Revisorsutredning

Den utredning som avses i 1 § 1 mom. 8 punkten skall innehålla


4) uppgifter om andra än i 1‒3 punkten avsedda omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen av förutsättningarna för inledande av ett tidigt saneringsförfarande enligt 4 b och 4 c § i lagen om företagssanering eller av ett normalt saneringsförfarande enligt 6 och 7 § i den lagen.

4 a §
Anmälan till Utsökningsverket

Domstolen ska utan dröjsmål göra en anmälan till Utsökningsverket

1) om att ett normalt saneringsförfarande börjar eller upphör,

2) i ett tidigt saneringsförfarande om att förbud mot utmätning och andra verkställighetsåtgärder samt förbud mot säkringsåtgärder meddelas, om förbudets giltighetstid och upphörande, om övergång från ett tidigt saneringsförfarande till ett normalt saneringsförfarande samt om att förfarandet upphör.

I anmälan ska utöver de uppgifter som avses i 1 mom. nämnas

1) gäldenärens firma, hemvist och adress samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) identifieringsuppgifterna för ärendet,

3) utredarens namn, hemvist, adress och andra tillgängliga kontaktuppgifter,

4) ifråga om upphörande av ett saneringsförfarande, om grunden för upphörandet är att ett saneringsprogram fastställts, att gäldenären försatts i konkurs eller någon annan omständighet.

5 §
Anmälan till handelsregistret

Domstolen ska utan dröjsmål anmäla att ett saneringsförfarande börjar eller upphör till Patent- och registerstyrelsen för anteckning i handelsregistret.

I anmälan ska nämnas

1) gäldenärens firma, hemvist och adress samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) tidpunkten då saneringsförfarandet inletts eller upphört samt uppgifter som identifierar ärendet,

3) utredarens namn, hemvist och adress och andra tillgängliga kontaktuppgifter samt eventuella förordnanden om hur uppgifterna ska fördelas mellan utredarna,

4) de begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt som är i kraft under saneringsförfarandet och gäller företagande av rättshandlingar,

5) i fråga om upphörande av ett saneringsförfarande, om grunden för upphörandet är att ett saneringsprogram fastställts, att gäldenären försatts i konkurs eller någon annan omständighet.

Patent- och registerstyrelsen ska även informeras om ett under saneringsförfarandet fattat beslut som innebär ändringar i de begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt som avses i 2 mom. 4 punkten eller innebär att en utredare förordnas eller befrias från sitt uppdrag eller som gäller fördelning av uppgifterna mellan utredarna.

5 a §
Anmälningssätt

De anmälningar som avses i 3 a, 4 a och 5 § kan göras genom elektronisk dataöverföring eller per post.

De anmälningar som ska göras till handelsregistret kan sändas via konkurs- och företagssaneringsregistret.

7 §
Om att ge utredaren i uppdrag att handha anmälningarna

Domstolen kan ge utredaren i uppdrag att göra de anmälningar som avses i 4 a och 5 §. Till anmälan ska då fogas en kopia av den handling som visar att domstolen har förordnat personen i fråga till utredare.

9 §
Anmälningar om temporära förbud

Vad som i 4 a, 5, 5 a och 6 § föreskrivs om anmälningar som gäller saneringsförfarandet och anteckning i handelsregistret samt i 7 § om att ge utredaren i uppdrag att göra anmälningarna tillämpas också i fråga om sådana temporära förbud som avses i 22 § i lagen om företagssanering och sådana interimistiska utredare som avses i 83 a § i den lagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 9 juni 2022

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas Blomqvist

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.