410/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2022 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom., 10 § 2–4 mom. och 11 § 3 mom. i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017):

1 §
Prissättningen av fisketillstånd

För tillstånd för fiske från strand som hör till Finlands fisketillståndskvot och som avses i 4 § 4 punkten i fiskestadgan i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41/2017 och 42/2017) tas det ut en avgift på 20 euro per fiskedygn. Fiskesäsongen för tillstånd för fiske från strand är från den 15 juni till den 31 juli 2022.

Med avvikelse från 1 mom. tas det av en person som är under 18 år ut en avgift på 10 euro för tillstånd för fiske från strand.

Under fiskesäsongen 2022 är det dessutom med avvikelse från 1 och 2 mom. möjligt att till fisketillstånd utan avgift foga ett eller flera barntillstånd som ger barn under 16 år som är fast bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag rätt att fiska med högst ett spö eller en handlina åt gången. Barntillstånd räknas inte med i tillståndskvoterna enligt 5 § 2 mom. i fiskestadgan.

2 §
Redovisning av fisketillståndsintäkter för staten

Den som svarar för tillståndsförsäljningen ska för jord- och skogsbruksministeriet redovisa de medel som flyter in från de fisketillstånd som den sålt och som sålts för dennes räkning samt räntan på dessa medel i två poster, i fråga om den första redovisningsperioden inom 15 dagar från utgången av redovisningsperioden och i fråga om den andra redovisningsperioden inom 30 dagar från utgången av redovisningsperioden. Den första redovisningsperioden gäller betalningar och återbetalningar som ägt rum senast den 30 juni samt den andra perioden betalningar och återbetalningar mellan den 1 juli och den 30 augusti.

3 §
Grunder för användningen av fisketillståndsintäkter

Medel som flyter in från fisketillstånd för fiskesäsongen 2022 delas ut till ägarna av fiskerätt med iakttagande av den praxis och de utdelningsprinciper som tillämpats vid utdelning av medel under giltighetstiden för den upphävda överenskommelsen om fiske i Tana älv (FördrS 94/1989). Utdelningsprinciperna för 2022 bestäms så att fördelningen av tillståndsintäkterna mellan staten och ägarna av privata vattenområden sker per fiskezon enligt antalet fiskedygn och strandlinjens längd, och efter detta fördelas de tillståndsintäkter som betalas tillbaka till ägarna av privata vattenområden per fiskezon enligt antalet fiskedygn.

De kostnader för försäljning av tillstånd som orsakas den som svarar för tillståndsförsäljningen täcks med intäkter av tillståndsförsäljningen. Till detta används i första hand den andel av fiske-tillståndsintäkterna för 2022 som tillhör staten. När kostnaderna är täckta används den resterande delen för att täcka statens fiskeövervakningsutgifter samt forsknings- och uppföljningsutgifter.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 9 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.