409/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Fiskeförbud som gäller Tana älvs vattendrag

Laxen är fredad i följande laxförande delar av Tana älvs vattendrag:

1) riksgränssträckningen mellan Finland och Norge i Tana älvs huvudfåra, Enare älv och Kietsimäjoki älv,

2) Pulmankijärvi, Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka, Ylä-Pulmankijoki ända till Yläputous, Luossajohka ända till Luossajávri, Morešveaijohka fyra kilometer uppströms från utflödet i Ylä-Pulmankijoki samt Skihpajohka ända till första sjöutvidgningen,

3) Vetsijoki ända till Vetsijärvi och Vaisjoki ända till Váišluoppali,

4) Utsjoki älv ända till Mierasjärvi, Čársejohka från mynningen av Liŋkinjohka ända till tio kilometer uppströms och Kevojoki ända till mynningen av Fiellogahjohka,

5) Kuoppilasjoki ända till mynningen av Birkejohka, Birkejohka ända till Yläputous samt Goaskinjohka ända till Goaskinjávri,

6) Nilijoki tretton kilometer ända till det andra grynnfältet,

7) Akujoki ända till strömfallet,

8) Karigasjoki fem kilometer uppströms från mynningen av Luomusjoki.

Det är förbjudet att fånga och sälja lax under fredningstiden.

2 §
Förbjudna fångstredskap

Fiske med följande redskap avsedda för laxfiske är förbjudet i de laxförande delar som avses i 1 §:

1) mockpata (joddu) och mjärdpata (meardi),

2) stående nät, som definieras närmare i 21 och 23 § i den fiskestadga som utgör bilaga till avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 42/2017), samt

3) drivgarn.

3 §
Brott mot förbud mot laxfiske

Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud enligt 1 eller 2 § ska för brott mot förbud mot laxfiske dömas till böter.

4 §
Förverkandepåföljd

Den som har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 3 § och har behållit en lax som fångst ska dömas att till staten förverka det värde som laxen har som representant för sin art.

Bestämmelser om förverkandepåföljder finns dessutom i 10 kap. i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om laxens värde som representant för sin art finns i en förordning som utfärdats med stöd av 119 § i lagen om fiske (379/2015).

5 §
Dispens som ges av närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan i enskilda fall för vetenskaplig forskning eller praktiska prov ge dispens från bestämmelserna om förbud mot fångst av lax i denna lag. Dispensen ska vara motiverad med tanke på främjande av skydd eller hållbart nyttjande av fiskbestånden.

6 §
Tillsynsmyndigheter och fiskeövervakare

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av

1) polisen,

2) Gränsbevakningsväsendet,

3) de fiskerimyndigheter som avses i 19 § i lagen om fiske,

4) på de av statens vattenområden som är i Forststyrelsens besittning, Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare och de tjänstemän vid Forststyrelsen som har i uppdrag att sköta fiskeriärenden, samt

5) fiskeövervakare som godkänts i enlighet med 103 § i lagen om fiske och som har sådan fullmakt som avses i 107 § i den lagen.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

LM 33/2022
JsUB 4/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.