406/2022

Helsingfors den 2 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2022

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2022 (405/2021) 2 §, 3 § 1 mom., det inledande stycket i 4 § och 5 § som följer:

2 §
Grundavgift

Grundavgiften får vara högst 6,11 euro, om transporten börjar

1) någon annan vardag än en lördag mellan kl. 6 och 20, eller

2) mellan kl. 6 och 16 på en lördag eller dagen före i 4 kap. 3 § i kyrkolagen (1054/1993) angivna högtidsdagar eller dagen före första maj eller dagen före självständighetsdagen.

Andra än i 1 mom. avsedda tider och när dagen före helg infaller på en söndag får grundavgiften vara högst 9,33 euro.

3 §
Avgift baserad på körsträckans längd

Den avgift som baserar sig på körsträckans längd och antalet passagerare indelas i två taxeklasser enligt följande:

1) taxa I: högst 1,67 euro/km, när antalet passagerare är mellan en och fyra personer,

2) taxa II: högst 2,14 euro/km, när antalet passagerare överstiger fyra.


4 §
Väntetidsavgift

För väntetid får det tas ut högst 48,77 euro per timme i väntetidsavgift. Väntetidsavgift får tas ut i stället för avgift som baserar sig på körsträckans längd, om körningen till följd av trafikstockning eller av någon annan liknande orsak är så långsam att väntetidsavgiften blir större än den avgift som baserar sig på körsträckans längd. Dessutom får väntetidsavgift debiteras för högst 15 minuter för en resa i en riktning, om


5 §
Assistanstillägg

Assistanstillägget får vara högst 16,28 euro om den försäkrade behöver assistans med att ta sig från avhämtningsplatsen till fordonet eller från fordonet in i inomhusutrymmen vid transportens ändpunkt och det för transporten krävs ett tillgängligt fordon. En förutsättning är dessutom att en företrädare för hälso- och sjukvården fastställt att fordonet och assistansen behövs.

Om den försäkrade utöver vad som anges i 1 mom. får assistans genom att bli buren med handkraft eller med en särskild CE-märkt trappklättrare i byggnadens trappuppgång där det finns minst fyra trappsteg eller assisteras med en CE-märkt bår och det för transporten krävs ett fordon med bårplats, får assistanstillägget vara högst 31,19 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 2 juni 2022

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Specialsakkunnig
Kaisu Harju-Kolkka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.