402/2022

Helsingfors den 2 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) 6 § 1 mom. som följer:

6 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler

1) riksomfattande projekt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (1174/2014).

2) i 9 och 11 § i statsunderstödslagen avsedda uppgifter som statsbidragsmyndighet i fråga om projekt med anknytning till de verksamhetsområden som avses i 3 § 1 mom. 3 och 5 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna;

3) i 15 § i statsunderstödslagen avsedda tillsynsuppgifter i den mån de inte faller inom utvecklings- och förvaltningscentrets behörighet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 2 juni 2022

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare
Jarmo Tiukkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.