401/2022

Helsingfors den 2 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021 (342/2021) 6 § 1 mom., 12 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 25 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1031/2021, som följer:

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 695,00
stödområde AB, yttre skärgården 940,00
stödområde AB, övriga områden 618,00

12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
dikor och dikokvigor 546,00 342,00 342,00 116,00
tjurar och stutar 1 240,00 482,00 490,00 146,00
slaktkvigor 184,00 184,00
skärgårdskvigor 582,00

21 §
Beloppet av bidrag för tackor och hongetter och bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Följande belopp beviljas per djur i bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar inom följande stödområden:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
slaktlamm och slaktkillingar 33,30 33,30 33,30 33,30
tackor 165,00 125,00 53,50
hongetter 80,00 80,00 80,00

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödområde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

stödområde AB euro stödområde C euro
proteingrödor 117,00 117,00
råg 82,00 82,00
sockerbeta 133,00 133,00
stärkelsepotatis 577,00 577,00
frilandsgrönsaker 133,00


Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 2 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.