399/2022

Helsingfors den 3 juni 2022

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner (322/2001) 6 a §, sådan den lyder i förordning 1034/2021, och

ändras förordningens rubrik samt 4 § 1 och 2 mom., av dem 4 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning 1034/2021, som följer:

Justitieministeriets förordning

om bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

4 §
Andra oundgängliga levnadskostnader

Som andra oundgängliga levnadskostnader räknas gäldenärens och gäldenärens familjs utgifter för kost, kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård samt utgifter för personlig hygien, hemmets hygien, underhåll av hemmet, annan användning av lokaltrafik än sådan som hänför sig till arbete, prenumeration på dagstidning, användning av telefon och hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Gäldenären behöver inte separat redovisa för dessa kostnader, utan de beaktas månatligen till följande belopp:

1) en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 618 euro,

2) en gäldenär som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 521 euro,

3) de två äldsta barnen under 17 år som bor i samma hushåll som gäldenären 398 euro vardera, det tredje äldsta barnet och barn som är yngre än detta 371 euro för vart och ett,

4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 439 euro.

Avvikelse kan göras från de belopp som avses i 1 mom., om det finns särskilda skäl till det. Sådana skäl är i synnerhet kostnader för arbetsresor och ovanligt stora regelbundna sjukvårdskostnader som gäldenären själv betalar eller en exceptionellt stor engångsutgift på grund av sjukdom. Om gäldenären använder egen bil för arbetsresor, kan kostnaderna för arbetsresorna beaktas på samma grunder som de kan godkännas som avdrag i beskattningen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Bestämmelserna i 4 § 1 och 2 mom. i denna förordning ska tillämpas även på sådana skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid ikraftträdandet av förordningen där inget betalningsprogram har fastställts eller där gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. Om tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före ikraftträdandet av denna förordning och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter ikraftträdandet, ska bestämmelserna i 4 § 1 och 2 mom. i denna förordning tillämpas i de fall där gäldenärens betalningsmån måste räknas om.

De bestämmelser i 6 a § som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas på tilläggsprestationsskyldigheten till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 3 juni 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.