393/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagstiftning som tillämpas på samordning av de sociala trygghetssystemen

Vid tillämpningen av bestämmelserna i del två rubrik fyra avdelning I i avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (nedan handels- och samarbetsavtalet), i det protokoll om samordning av de sociala trygghetssystemen som fogats till handels- och samarbetsavtalet och i bilagorna till det protokollet iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser i den nationella förmånslagstiftningen som tillämpas tillsammans med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (nedan EU-förordning 883/2004) och med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (nedan EU-förordning 987/2009).

2 §
Tillämpning av bestämmelser som gäller Europeiska unionens medlemsstater på Förenade kungariket

När de bestämmelser i handels- och samarbetsavtalet som gäller samordning av de sociala trygghetssystemen tillämpas tillsammans med bestämmelserna i förmånslagstiftningen, tillämpas de bestämmelser som gäller EU-medlemsstater i tillämpliga delar på Förenade kungariket.

3 §
Tillämpning av bestämmelserna om EU-förordning 883/2004 och EU-förordning 987/2009 tillsammans med handels- och samarbetsavtalet

De bestämmelser i förmånslagstiftningen i vilka det hänvisas till EU-förordning 883/2004 tillämpas i tillämpliga delar tillsammans med det protokoll om samordning av de sociala trygghetssystemen som fogats till handels- och samarbetsavtalet.

De bestämmelser i förmånslagstiftningen i vilka det hänvisas till EU-förordning 987/2009 tillämpas i tillämpliga delar tillsammans med genomförandedelen i bilaga SSC-7 till det protokoll om samordning av de sociala trygghetssystemen som fogats till handels- och samarbetsavtalet.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 40/2022
ShUB 7/2022
RSv 53/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.