379/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) 37 § och

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. samt till 8 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

6 §
Ordnande av studerandehälsovård

När Folkpensionsanstalten ordnar studerandehälsovård för högskolestuderande ska den samarbeta med högskolorna, Studenternas hälsovårdsstiftelse, företrädarna för de studerande och andra relevanta aktörer.

8 §
Produktion av studerandehälsovårdstjänster

När Studenternas hälsovårdsstiftelse producerar studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande ska den samarbeta med högskolorna, Folkpensionsanstalten, de studerande och andra relevanta aktörer.


37 §
Sökande av ändring

Omprövning får begäras av i 22, 23, 26 och 27 § avsedda beslut av Folkpensionsanstalten och ett i 34 § avsett beslut av Studenternas hälsovårdsstiftelse. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 19/2022
ShUB 4/2022
RSv 46/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.