374/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 46 § 3 mom., 48 § 4 mom. och 52 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015) samt 7 § 3 mom. i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om fiske av annan fisk än lax i följande laxförande delar av Tana älvs vattendrag:

1) Pulmankijärvi, Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka, Ylä-Pulmankijoki ända till Yläputous, Luossajohka ända till Luossajávri, Morešveaijohka fyra kilometer uppströms från utflödet i Ylä-Pulmankijoki samt Skihpajohka ända till första sjöutvidgningen,

2) Vetsijoki ända till Vetsijärvi och Vaisjoki ända till Váišluoppali,

3) Utsjoki älv ända till Mierasjärvi, Čársejohka från mynningen av Liŋkinjohka ända till tio kilometer uppströms och Kevojoki ända till mynningen av Fiellogahjohka,

4) Kuoppilasjoki ända till mynningen av Birkejohka, Birkejohka ända till Yläputous samt Goaskinjohka ända till Goaskinjávri,

5) Nilijoki 13 kilometer ända till det andra grynnfältet,

6) Akujoki ända till strömfallet,

7) Karigasjoki fem kilometer uppströms från mynningen av Luomusjoki.

På fiske inom de områden som anges i 1 mom. tillämpas dessutom statsrådets förordning om fiske (1360/2015) till den del inte något annat föreskrivs i denna förordning.

2 §
Fångstredskap som är tillåtna vid fiske

Fiske är tillåtet endast med följande fångstredskap och på följande sätt:

1) stående nät i Utsjoki, Vetsijoki och Pulmankijoki vattendrag,

2) spö och konstgjort bete,

3) katsa utanför fors- och strömområden,

4) lakkrok vid fiske på isen.

3 §
Områden med fiskeförbud

Fiske är förbjudet inom följande områden:

1) i Övre Pulmankijoki med biälvar,

2) i mynningen av Gálddašjohka och i Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka inbegripet tjärnen Gálddašluoppal,

3) i Utsjoki älv från älvens mynning ända till landsvägsbron mellan Utsjoki och Nuorgam, samt

4) i Čársejohkas nedre fall på en sträcka av 60 meter från fallets utlopp nedåt.

4 §
Allmän veckofredning

Under de fiskesäsonger som anges i 5 och 10 § är allt fiske förbjudet från söndag klockan 19 till måndag klockan 19, med undantag för fiske i insjöar när fisket sker mer än 200 meter från älvens eller åns utlopp eller inlopp.

5 §
Fiskesäsong för fiske med spö och konstgjort bete

Fiske med spö och konstgjort bete är tillåtet i Pulmankijokis, Vetsijokis och Utsjokis vattendrag från och med den 1 juni till och med den 31 augusti.

I andra vattendrag än de som avses i 1 mom. är fiske med spö och konstgjort bete tillåtet från och med den 1 juni till och med den 20 augusti.

6 §
Begränsningar som gäller bete och krokredskap

Räkor, fisk eller mask får inte användas som bete.

Lakkrok får endast användas vid isfiske efter lake. Användning av död betesfisk från Tana älvs vattendrag är dock tillåten vid fiske med lakkrok och användning av mask som bete är tillåten vid pilkfiske på is.

Ett konstgjort bete får ha högst en trekrok eller högst tre enkelkrokar.

7 §
Hjälpmedel vid spöfiske

Endast håv får användas som hjälpmedel för att lyfta en fisk som har fastnat i redskap upp på land.

8 §
Förbjudna områden för spöfiske

Handredkapsfiske är förbjudet

1) närmare än 10 meter från stående nät,

2) från broar,

3) från båt och strand närmare än 200 meter från biälvens närmaste strand i Kevojokis och Čársejohkas mynning i Kevojärvi, i Čársejohkas mynning i Kevojoki eller i Gálddašjohkas och Ylä-Pulmankijokis mynning i Pulmankijärvi.

9 §
Antalsbegränsning för fångstredskap av garn

Vid fiske får högst fem stående nät åt gången användas per fastighet.

10 §
Fisketid vid fiske med stående nät

Fiske med stående nät är tillåtet på älvsträckningar från islossningen till och med den 20 juni och från och med den 1 augusti till och med den 31 augusti.

Fiske i insjöar är tillåtet hela året när fisket sker mer än 200 meter från älvens eller åns utlopp eller inlopp.

11 §
Fiske från båt

Det är förbjudet att fiska, inklusive att lägga ut redskap från båt med motorn igång och från båt som är förankrad i ström.

12 §
Utmärkning av fångstredskap

Stående nät som har satts ut för fångst ska märkas ut så att de lätt kan observeras av dem som färdas på vattnet. Fångstredskapen ska förses med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller med en flagga vars kortaste sida är minst 15 centimeter och som är fäst vid en flaggstång som har en höjd av minst 40 centimeter ovanför vattenytan.

Redskapen ska förses med namnet på och kontaktuppgifter till den som satt ut fångstredskapet samt namnet på den fastighet som fiskerätten hänför sig till. På stående nät fästs märket på ett lätt synligt flöte i ändan av redskapet.

13 §
Fångst med nätredskap

Stående nät som används vid fiske får vara högst 3 meter djupa bottennät som består av enkel nätduk utan påse tillverkad av entrådig nylon med en maximal tjocklek på 0,20 millimeter. Nätets höjd får inte överstiga vattendjupet på fiskeplatsen.

Vid fiske med stående nät får inte konstgjort strömskydd eller ledarm användas.

Knutavståndet i stående nät ska vara minst 29 millimeter och avståndet får vara högst 40 millimeter mätt från en knuts mittpunkt till följande knuts mittpunkt när fångstredskapet är vått.

I Pulmankijärvi, i sjöutvidgningarna i Utsjoki älv samt i Vetsijokis Riekkojärvi får stående nät vara djupare än 3 meter, och vid fångst av dvärgsik får det användas nät vars knutavstånd är minst 17 millimeter. Från och med den 1 september till och med den 30 april får på dessa områden nät användas som flytnät. Nätens knutavstånd ska då vara minst 18 millimeter och får vara högst 50 millimeter.

14 §
Fiskled och avstånd mellan fångstredskap

Fiskleden omfattar en tredjedel av älvens, sundets eller den trängre ledens bredd enligt medelvattenståndet, på det djupaste stället. Ingen del av ett stående nät får sättas ut ända fram till fiskleden, varken i huvudloppet eller i ett bilopp. Den yttersta delen av ett fångstredskap får inte på någon punkt sträcka sig närmare än 10 meter från den motsatta stranden eller från öar, holmar och klippor i loppet som har egna lopp mellan sig.

Stående nät som lagts ut för fångst får inte till någon del ligga närmare än 60 meter från varandra.

15 §
Förbjudna områden för fiske med nät

Ett stående nät får inte placeras närmare än 200 meter från en biälvs närmaste strand i Kevojokis och Čársejohkas mynning i Kevojärvi, i Čársejohkas mynning i Kevojoki eller i Gálddašjohkas och Ylä-Pulmankijokis mynning.

16 §
Fångstanmälan till registret

Fiskare ska föra fångstdagbok i elektronisk form eller på papper. Fiskaren ska också till det elektroniska fångstregister för Tana älv som avses i 7 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) rapportera följande uppgifter om varje fångad lax, öring, puckellax och regnbåge, oberoende av om fisken ska frigivas eller har behållits som fångst:

1) älv eller insjö där fisket skett,

2) datum för fisket,

3) fiskens kön, längd och vikt,

4) antal fiskar som släppts tillbaka artspecifikt,

5) fångstredskapet.

Vid återutsättning behöver emellertid inte fiskens kön, längd och vikt rapporteras.

Den som har fiskat utan att få någon fångst ska rapportera uppgifterna i 1 mom. 1, 2 och 5 punkten.

Fångsten ska rapporteras före den 1 september. Rapporteringen ska omfatta totalvikten för varje art.

Bestämmelser om skyldigheten för den som upplåter fisketillstånd att ordna åtkomst för fiskaren till det elektroniska fångstregistret finns i 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 25 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.