347/2022

Helsingfors den 19 maj 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen (502/2015) 2, 5 och 6 § som följer:

2 §
Aktörens anmälningsskyldighet

Stöd betalas inte om en aktör inte har uppfyllt anmälningsskyldigheten enligt 3 § i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021).

5 §
Kontroll av villkoren för produktionskopplat stöd för nötkreatur

Vid övervakningen kontrolleras att nötkreatur har märkts och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur samt lagen om identifiering och registrering av djur. Vid övervakningen kontrolleras dessutom att de stödvillkor iakttas som gäller nötkreaturs användningsändamål, ålder, kön, ras, kalvning och den plats där djuret hålls. Den som ansöker om stöd ska vid behov visa intyg över ett nötkreaturs härstamning.

Nötkreatur som är stödberättigande eller som är potentiellt stödberättigande med stöd av artikel 2.1 andra stycket 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen, och som inte uppfyller kraven på identifiering och registrering av djur eller något annat stödvillkor underkänns vid övervakningen. I fråga om mjölkkor, dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor ska vid underkännande av ett djur beaktas situationen i registret det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket b i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen, nedan tillämpningsförordningen. För mjölkkor, dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor som har underkänts vid övervakningen är det inte möjligt att få stöd på en annan gårdsbruksenhet under det året. I fråga om tjurar och stutar beaktas vid underkännande av ett djur försummelser från och med den 1 april till och med den 31 december under det år för vilket stödet bestäms. För tjurar och stutar som har underkänts vid övervakningen är det inte möjligt att få stöd på en annan gårdsbruksenhet under det året.

6 §
Kontroll av villkoren för produktionskopplat stöd för får och getter

Vid övervakningen kontrolleras att får och getter har märkts och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur samt lagen om identifiering och registrering av djur. Vid övervakningen kontrolleras dessutom att de stödvillkor iakttas som gäller djurets ålder, kön, ras, platsen där djuret hålls, lamning och mjölkproduktion.

Får eller getter som är stödberättigande eller som är potentiellt stödberättigande med stöd av artikel 2.1 andra stycket 17 i administrationsförordningen och som inte uppfyller kraven på identifiering och registrering av djur eller något annat stödvillkor underkänns vid övervakningen. I fråga om tackor och hongetter beaktas vid underkännande av ett djur situationen i registret det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket b i tillämpningsförordningen. För tackor och hongetter som har underkänts vid övervakningen är det inte möjligt att få stöd på en annan gårdsbruksenhet under det året.


Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingfors den 19 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.