341/2022

Helsingfors den 19 maj 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 504/2017:

1 §
Jakt på ejder

Under tiden från och med den 1 juni till och med den 15 juni är jakt på guding förbjuden i andra områden än det som särskilt har markerats på kartan i bilagan. Inom detta område är jakt tillåten, med undantag för skär och kobbar där det påträffas ådor med ungar eller där det finns samhällen av sillgrisslor, tobisgrisslor eller tordmular.

Ytterligare är jakt på guding förbjuden i hela landet från och med den 16 juni till och med den 31 december.

Jakt på åda och dess årsunge är förbjuden i hela landet från och med den 20 augusti klockan 12 till och med den 31 december.

Bestämmelser om den allmänna fredningstiden för guding finns i 24 § 17 punkten i jaktförordningen (666/1993) och bestämmelser om den allmänna fredningstiden för åda och dess årsunge i 24 § 16 punkten i den förordningen.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2022 och gäller till och med den 31 december 2024.

Helsingfors den 19 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Jussi Laanikari

Bilaga: JSMf om begränsning av jakt på ejder

Holmar och kobbar som avgränsar jaktområdet för ejderhane i ordningsföljd

Santtio

Parrio

Pieni-Pisi

Lontti-Pulteri

Vuori-Pulteri

Mustamaa

Suuri Lankouri

Kukio

Jumpreiskeri

Mäntykari

Äljy

Rankö

Saunakari

Kuusisaari

Klobbholmen

Bisaballen

Boistö

Storskarven

Hamnholmen

Kråkskär

Måsholmshällen

Virskären

Stångskär

Skvåttan

Timmerholmen

Lökskärskläcken

Svarthällen

Timmerholmshällen

Timmerholmen

Låghällarna

Lökskär

Bredskär

Söderholmen

Rönskär

Ledskär

Stomskär

Basören

Gråskär

Stora Korpholmen

Svarta Hästen

Rönnskär

Östra Villinge

Trutholmen

Harholmen

Långholmen

Laxören

Kugghällen

Bockholmen

Långören

Rönnskärsklacken

Rönnbusken

Vattukobben

Torra Lövö

Sumparen

Gåsgrund

Långgrundet

Rövaren

Träskholm

Stångören

Hommanskär

Brändökobben

Norrlandet

Salgrunden

Södergrund

Långgrund

Västerlandet

Salmen

Norra Makilo

Träskön eller Strorlandet

Långgrundet

Yttre Ådgrundet

Ryssklobben

Västerklobben

Korsholm

Strora Långö

Västra Långö

Fagerögrunden

Östergrunden

Höga Bågaskär

Sälteskär

Långa källskär

Harun

Lingonsjö

Storhermansklobben

Långholen

Fårören

Tjuskär

Granskär

Ehrenvärdsharun

Öster gadden

Hamngadde

Läggrundet

Öklobben

Yttergrundet

Ören

Rödstenen

Stora Stenskär

Klockskärsbådan

Linskär

Tomaslandet

Massangundet

Stora Rödskäret

Garpen

Grocklarna

Storharun

Tappen

Innersta Hamnskäret

Mesholmskobban

Allandet

Slamrorna

Äggeskäret

Måskskäret

Halsskäret

Klovaskär

Österlandet

Krockskär

Norrören

Trälan

Rönskär

Kalkskär

Skadaharun

Skadaharun

Labbharu

Ståta Måsskär

Korskläppen

Turmharu

Stora Hamnskär

Hamskobbarna

Ulvingen

Sundskär

Gråharuna

Östra Egloskär

Vitharu

Kvigharu

Kvigharu Kläpparna

Kallharu

Stenkläpparna

Kråkskär

Rönnbuskläppen

Viborgsharun

Gåsskärs harun

Östra Tärnören

Vånn Klob

Skorvskär

Vitören

Södra ljusgrund

Alskär

Norra Ljusgrund

Stengrund

Västra Borskär

Bergholm

Bergö Skäret

Klyntiö

Koosoora

Maiskeri

Juuttoskerinkari

Rajakari

Sanskeri

Fiskeri

Haru

Vähä Hauteri

Soortto

Pikku Riutta

Keskikallio

Ulkomainen Itäkluppi

Verkkoletto

Nulpot

Kloppi

Saarenpää

Vähä-Laitakari

Matalakari

Sasi

Sasinpauha

Riskonkarta

Santamatala

Louekari

Lehmäletto

Vähä-Krunni

Aikon Haminakari

Iso Kivikkokari

Puskakari

Kalliopöllä

Pöllä

Vähä Susikari

Iso Pyrekari

Mustakari

Loukeenkari

Pässinkari

Loukeentolppa

Hoponen

Välpäreenkari

Iso Vinnari

Laakkio

Idän rihtiskeri

Riskilkari

Truutkallio

Kamppari

Iso Räyhä

Truutholma

Kaija

Silakkariutta

Uusikari

Leedeskeri

Munakari

Lankrunni

Ulkommainen Maaherranrakli

Kräksi

Tynnyrikari

Masperi

Maatervakallio

Hoolkrunni

Pookikari

Ouraluoto

Hamskeri

Knuuskrunni

Vääräjäkari

Ulko-Norja

Iso Truutinkari

Pikku Truutinkari

Tuffankavi

Maiskerinpoda

Kallan

Domarkobban

Skitkobben

Navelgrynnan

Murgrund

Båtskäret

Gåsgrund

Västerskäret

Skötagrund

Trutgrund

Bådan

Svartstenen

Utbådan

Tvåstenarna

Svarthällan

Östsynnersgrund

Skorvoten

Västnölesgrund

Låklobgrynnan

Knappelgrynnan

Svartgrynnan

Grenakobban

Mellanbådan

Ritgrund

Märigrund

Ivanshällorna

Grytskäret (en udd på ön Långgrund)

Springaren

Storgrynnan

Bulten

Stora Roskan

Långgrund

Hosstenarna

Kobban

Bockhällor (väst)

Silstenen

Uppelsgrynnorna

Svetgrund

Gråsälsgrynnan

Rågskärsgrund

Linbrak

Storkallan

Enstenen

Östergrynnan

Sommaro Grund

Korsören

Mellangrund

Norrgrund

Bergen

Aronsgrynnan

Storskrakan

Ravlan

Hällkallan (öst)

Långgrynnan

Ritgrund

Boskäret

Långgrävet

Knuven

Mellangrynnan

Södergrynnan

Lillgrund

Jousan

Jousan

Strorstensören

Brotthällan

Lilla Rönnskäret

Fiskar Lamalot

Tornskäret

Bådan

Skorvgrundet

Paradiset

Tailod Norra udden (en udd i fastlandet)

Storsandgrunden

Hörnpaskarn

Mellanpaskarn

Lågpaskarn

Kejsarkubban

Ripgrundet

Tolmansgrundudden (en udd på ön Tolvmansgrund)

Lillgrundet

Lilla Kallberget

Stora Kallberget

Norrgrundet

Norrstenarna

Malgrundet

Lillgrundet

Trullögrundet

Krunni

Kraaseli

Tupalaaka

Somerolaaka

Maalaaka

Länsipauha

Välikivi

Ohtakari

Piukki

Ulko-Pauha

Ulkokuja

Tova

Pauha

Hoisti

Maa-Turpo

Ulko-Turpo

Äijänkainalo

Välipauha

Pikku-Klippi

Iso-Klippi

Tuomaanpauha

Karvasti (en udd i fastlandet)

Ulkoistenkalliot

Välimatala

Jokiletto

Harminnokka

Välilisu

Reimarinkalliot

Vuoti

Porraus

Ulkokari

Lohikarinnokka

Peltomatala

Porkkapauha

Mitti

Louekari

Selkämatala

Ulkopauha

Kallanriutta

Kalla

Taskunlukko

Tasku

Kusiini

Konikari

Kuusisaari

Ulko-Kalla (båda)

Seljänsuunmatala

Rautakallio

Saapaskari

Korkiakallio

Hanhikari

Kintasietto

Hoikanriisit

Välikari

Satarinletto

Rakka-Penno

Lippa

Möyly

Tiurasenkrunni

Ykskivi

Toukkakrunni

Toukkakrunni

Keminkraaseli

Lehtikari

Posi

Holmar och kobbar som avgränsar jaktområdet för ejderhane kommunspecifikt

Virolahti

Santtio

Parrio

Pieni-Pisi

Lontti-Pulteri

Vuori-Pulteri

Mustamaa

Hamina

Suuri Lankouri

Kukio

Jumpreiskeri

Mäntykari

Kotka

Äljy

Rankki/Rankö

Pyttis

Saunakari

Kuusisaari

Klobbholmen

Lovisa

Bisaballen

Boistö

Storskarven

Hamnholmen

Kråkskär

Borgå

Måsholmshällen

Virskären

Stångskär

Skvåttan

Timmerholmen

Lökskärskläcken

Svarthällen

Timmerholmshällen

Timmerholmen

Låghällarna

Lökskär

Bredskär

Söderholmen

Rönskär

Ledskär

Stomskär

Basören

Sibbo

Gråskär

Stora Korpholmen

Svarta hästen

Helsingfors

Rönnskär

Östra Villinge

Trutholmen

Harholmen

Långholmen

Laxören

Kugghällen

Bockholmen

Långören

Rönnskärsklacken

Rönnbusken

Esbo

Vattukobben

Torra Lövö

Sumparen

Gåsgrund

Långgrundet

Rövaren

Träskholm

Kyrkslätt

Stångören

Hommanskär

Brändökobben

Norrlandet

Salgrunden

Södergrund

Långgrund

Västerlandet

Salmen

Norra Makilo

Träskön eller Strorlandet

Långgrundet

Ingå

Yttre Ådgrundet

Ryssklobben

Västerklobben

Korsholm

Strora Långö

Västra Långö

Fagerögrunden

Östergrunden

Höga Bågaskär

Sälteskär

Långa källskär

Harun

Ekenäs

Lingonsjö

Storhermansklobben

Långholen

Fårören

Tjuskär

Granskär

Ehrenvärdsharun

Öster gadden

Hamngadde

Läggrundet

Öklobben

Hangö

Yttergrundet

Ören

Rödstenen

Stora Stenskär

Klockskärsbådan

Linnskär

Tomaslandet

Massansgundet

Kimitoön

Stora Rödskäret

Garpen

Grocklarna

Storharun

Tappen

Innersta Hamnskäret

Mesholms kobban

Allandet

Slamrorna

Äggeskäret

Måskskäret

Halsskäret

Klovaskär

Österlandet

Krockskär

Norrören

Trälan

Rönskär

Kalkskär

Skadaharun

Pargas

Skadaharun

Labbharu

Ståta Måsskär

Korskläppen

Turmharu

Stora Hamnskär

Hamskobbarna

Ulvingen

Sundskär

Gråharuna

Östra Egloskär

Vitharu

Kvigharu

Kvigharu Kläpparna

Kallharu

Stenkläpparna

Kråkskär

Rönnbuskläppen

Viborgsharun

Gåsskärs harun

Östra Tärnören

Vånn Klob

Skorvskär

Vitören

Södra ljusgrund

Alskär

Norra Ljusgrund

Stengrund

Västra Borskär

Bergholm

Bergö Skäret

Gustavs

Klyntiö

Koosoora

Maiskeri

Juuttoskerinkari

Rajakari

Sanskeri

Fiskeri

Haru

Vähä Hauteri

Soortto

Pikku Riutta

Keskikallio

Ulkomainen Itäkluppi

Nystad

Verkkoletto

Nulpot

Kloppi

Saarenpää

Vähä-Laitakari

Matalakari

Sasi

Sasinpauha

Riskonkarta

Pyhäranta

Santamatala

Raumo

Louekari

Lehmäletto

Vähä-Krunni

Aikon Haminakari

Iso Kivikkokari

Puskakari

Kalliopöllä

Euraåminne

Kalliopöllä

Pöllä

Vähä Susikari

Iso Pyrekari

Mustakari

Luvia

Loukeenkari

Pässinkari

Loukeentolppa

Hoponen

Välpäreenkari

Iso Vinnari

Laakkio

Idän rihtiskeri

Riskilkari

Truutkallio

Kamppari

Björneborg

Iso Räyhä

Truutholma

Kaija

Silakkariutta

Uusikari

Leedeskeri

Munakari

Lankrunni

Ulkommainen Maaherranrakli

Sastmola

Kräksi

Tynnyrikari

Masperi

Maa-Tervakallio

Hoolkrunni

Pookikari

Ouraluoto

Hamskeri

Knuuskrunni

Vääräjäkari

Ulko-Norja

Iso Truutinkari

Pikku Truutinkari

Tuffankavi

Maiskerinpoda

Kristinestad

Kallan

Domarkobban

Skitkobben

Navelgrynnan

Murgrund

Båtskäret

Gåsgrund

Västerskäret

Närpes

Skötagrund

Kaskö

Trutgrund

Bådan

Svartstenen

Närpes (Kaskö mellan Närpes)

Utbådan

Tvåstenarna

Svarthällan

Östsynnersgrund

Skorvoten

Västnölesgrund

Låklobgrynnan

Knappelgrynnan

Svartgrynnan

Grenakobban

Mellanbådan

Ritgrund

Märigrund

Ivanshällorna

Grytskäret (en udd på ön Långgrund)

Springaren

Storgrynnan

Bulten

Stora Roskan

Långgrund

Hosstenarna

Kobban

Korsnäs

Bockhällor (väst)

Silstenen

Uppelsgrynnorna

Svetgrund

Gråsälsgrynnan

Malax

Rågskärsgrund

Linbrak

Storkallan

Vasa

Allmänt vatten

Korsholm

Enstenen

Östergrynnan

Sommaro Grund

Korsören

Mellangrund

Norrgrund

Bergen

Aronsgrynnan

Storskrakan

Ravlan

Hällkallan (öst)

Långgrynnan

Ritgrund

Vörå

Boskäret

Långgrävet

Knuven

Mellangrynnan

Södergrynnan

Lillgrund

Jousan

Nykarleby

Jousan

Strorstensören

Brotthällan

Lilla Rönnskäret

Fiskar Lamalot

Tornskäret

Bådan

Skorvgrundet

Jakobstad

Paratiisi

Tailod Norra udden (en udd i fastlandet)

Storsandgrunden

Hörnpaskarn

Mellanpaskarn

Lågpaskarn

Kejsarkubban

Larsmo

Ripgrundet

Tolmansgrundudden (en uddpå ön Tolvmansgrund)

Lillgrundet

Lilla Kallberget

Stora Kallberget

Norrgrundet

Norrstenarna

Malgrundet

Lillgrundet

Trullögrundet

Krunni

Kraaseli

Tupalaaka

Somerolaaka

Maalaaka

Länsipauha

Välikivi

Ohtakari

Piukki

Kalajoki

Ulko-Pauha

Ulkokuja

Tova

Pauha

Hoisti

Maa-Turpo

Ulko-Turpo

Äijänkainalo

Välipauha

Pikkullippi

Isoklippi

Pyhäjoki

Tuomaanpauha

Karvasti (en udd i fastlandet)

Ulkoistenkalliot

Välimatala

Jokiletto

Harminnokka

Välilisu

Reimarinkalliot

Vuoti

Porraus

Brahestad

Ulkokari

Lohikarinnokka

Peltomatala

Porkkapauha

Mitti

Louekari

Selkämatala

Ulkopauha

Kallanriutta

Kalla

Taskunlukko

Tasku

Kusiini

Konikari

Kuusisaari

Ulko-Kalla (båda)

Siikajoki

Seljänsuunmatala

Rautakallio

Karlö

Vattenområde

Uleåborg

Saapaskari

Korkiakallio

Hanhikari

Kintasietto

Hoikanriisit

Välikari

Satarinletto

Ii

Rakka-Penno

Lippa

Simo

Möyly

Tiurasenkrunni

Ykskivi

Toukkakrunni

Kemi

Toukkakrunni

Keminkraaseli

Torneå

Lehtikari

Posi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.