339/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Lag om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) 9 §, sådan den lyder i lagarna 448/2020 och 424/2021, och

fogas till lagen nya 9 a och 9 b § som följer:

9 §
Uppgifter om arbetslösa och uppgifternas användningsändamål

Arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten får behandla uppgifter om arbetslösa personer för att utföra uppgifter enligt denna lag.

Följande uppgifter om arbetslösa får behandlas:

1) namn, personbeteckning och kontaktuppgifter,

2) uppgifter som har samband med kundrelationen vid sektorsövergripande samservice, anlitandet av den sektorsövergripande samservicen och eventuella specialarrangemang som anlitandet av servicen kräver,

3) uppgifter om utbildning, anställningar och yrkeskunnande,

4) sådana uppgifter om den sociala situationen som inverkar på sysselsättningen för personen,

5) sådana uppgifter om och bedömningar av hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga som inverkar på sysselsättningen av honom eller henne och som är nödvändiga för att tillhandahålla service för honom eller henne,

6) uppgifter om servicebehov,

7) uppgifter om den sektorsövergripande sysselsättningsplanen och hur den genomförs, följs upp och revideras.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018).

9 a §
Kundinformationsmaterial och kundinformationssystem för sektorsövergripande samservice

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utvecklar och förvaltar kundinformationsmaterial och kundinformationssystem för sektorsövergripande samservice i syfte att genomföra sektorsövergripande samservice.

Arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten ska föra in de i 9 § avsedda uppgifterna i kundinformationsmaterialet med hjälp av kundinformationssystemet för sektorsövergripande samservice. Uppgifter om arbetslösa får registreras i informationssystemet efter att den sektorsövergripande samservicen har inletts. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska radera alla uppgifter om den arbetslösa när fyra år har förflutit från den dag då den sektorsövergripande samservicen upphörde. En uppgift behöver dock inte raderas, om den behövs för skötseln av ett uppdrag som baserar sig på bestämmelser eller ett ärende som fortfarande är anhängigt.

Den registrerade har inte en i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen avsedd rätt att begränsa behandlingen av de uppgifter som avses i 9 §.

Användningen av kundinformationssystemet kräver personliga användarrättigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan bevilja användarrättigheter på ansökan av arbets- och näringsbyrån, kommunen, samkommunen eller Folkpensionsanstalten. Användarrättigheter kan beviljas en person som är anställd hos arbets- och näringsbyrån, kommunen, samkommunen eller Folkpensionsanstalten och som sköter uppgifter som avses i denna lag.

9 b §
Personuppgiftsansvariga

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, arbets- och näringsbyråerna, kommunerna och Folkpensionsanstalten är gemensamt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som avses i 9 §.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter svarar i fråga om kundinformationssystem och informationsmaterial enligt den allmänna dataskyddsförordningen för

1) inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 i den förordningen,

2) säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i den förordningen,

3) konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i den förordningen,

4) förhandssamråd enligt artikel 36 i den förordningen,

5) den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 12.1 och 12.2 i den förordningen och sådana andra skyldigheter med anknytning till informationssystemets och informationsmaterialets informationssäkerhet som den personuppgiftsansvarige har enligt den förordningen.

Arbets- och näringsbyråerna, kommunerna och Folkpensionsanstalten svarar för den personuppgiftsansvariges andra än i 2 mom. avsedda skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen i fråga om de uppgifter som de har registrerat i kundinformationsmaterialet.


Denna lag träder i kraft den 23 maj 2022.

RP 225/2021
AjUB 3/2022
RSv 48/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.