338/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Lag om ändring av 14 och 18 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) 14 och 18 §, av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 421/2021, som följer:

14 §
Behandling av kunduppgifter

På behandling av kunduppgifter vid ordnande och produktion av uppgifter som avses i denna lag tillämpas vad som i 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om behandling av kunduppgifter, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Utöver vad som föreskrivs i 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice får uppgifter om kunder och producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice användas för ordnande och produktion av tjänster och uppgifter som avses i denna lag samt för tillsyn, utveckling, uppföljning, statistikföring, prognostisering och styrning i fråga om uppgifter som avses i denna lag.

Med avvikelse från 13 kap. 4 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är det kommunerna inom försöksområdena som är gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter i fråga om uppgifter om kunder som hör till de kundgrupper som avses i denna lag. En kommun inom försöksområdet svarar för sina kunders del för den personuppgiftsansvariges andra skyldigheter än de skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, som avses i 13 kap. 4 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Arbets- och näringsbyrån ska se till att de uppgifter som registrerats om en kund i en sådan kommun inom försöksområdet som finns inom byråns verksamhetsområde är exakta och vid behov uppdaterade.

Försöksområdenas kommuner ska när i denna lag avsedda uppgifter ordnas och produceras använda de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 13 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för behandling av de uppgifter som anges i 2 § i det kapitlet.

Vad som i 24 § 1 mom. 25 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess för uppgifter som avser arbetsförvaltningens kunder tillämpas på de uppgifter som avser de i denna lag avsedda kunderna hos försöksområdenas kommuner.

18 §
Användarrättigheter för behandling av kunduppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan på ansökan av en kommun inom ett försöksområde eller av en samkommun som bildats av kommunerna inom ett försöksområde och som svarar för de uppgifter som avses i denna lag bevilja tjänsteinnehavare som hör till kommunens eller samkommunens personal användarrättigheter till ett sådant i 13 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem.

För beviljande av användarrättigheter till en tjänsteinnehavare som hör till kommunens eller samkommunens personal i en kommun inom ett försöksområde eller i en samkommun som bildats av kommunerna inom ett försöksområde och som svarar för de uppgifter som avses i denna lag förutsätts det att

1) beviljandet av användarrättigheter är nödvändigt för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag,

2) de uppgifter som avses i denna lag eller de tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter som anknyter till den service, de stöd eller de kundprocesser som avses i denna lag utgör minst hälften av den arbetsbeskrivning som den som ansöker om användarrättigheterna har, och

3) behovet av att använda kunduppgifter inte är sporadiskt eller sällsynt.

Kommunerna inom ett försöksområde ska utan dröjsmål informera närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om en i 13 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedd grund för upphävande eller ändring av användarrättigheter.


Denna lag träder i kraft den 23 maj 2022.

RP 225/2021
AjUB 3/2022
RSv 48/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.