337/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 12 kap. 6 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1456/2016,

ändras 2 kap. 1 § 1 mom., det inledande stycket i 3 kap. 8 § 1 mom., 12 kap. 6 § 1 mom., temporärt 12 kap. 6 § 2 mom. samt 12 kap. 6 § 3 mom. och 13 kap.,

av dem 2 kap. 1 § 1 mom. och det inledande stycket i 3 kap. 8 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1379/2021 samt 12 kap. 6 § 1–3 mom. sådana de lyder i lag 1456/2016, och

fogas till lagen ett nytt 13 a kap. som följer:

2 kap.

Serviceprocessen för arbetssökande

1 §
Inledande av jobbsökning

En enskild kunds jobbsökning inleds den dag då kunden elektroniskt begär det via den för ändamålet avsedda nättjänsten eller personligen på arbets- och näringsbyrån och han eller hon registreras som arbetssökande i den riksomfattande informationsresurs som avses i 13 kap. 3 §. Arbets- och näringsmyndigheterna kan också godkänna en begäran som framförts på annat sätt.


3 kap.

Arbetsförmedling

8 §
Att vägra ta emot en platsanmälan och att ta bort en anmälan

Arbets- och näringsmyndigheten kan vägra ta emot en platsanmälan om en ledig anställning och kan ta bort en anmälan från den riksomfattande serviceplattform som avses i 13 kap. 3 §, om det utifrån anmälan är uppenbart eller utifrån arbetsgivarens tidigare handlande eller i övrigt finns grundad anledning att misstänka att


12 kap.

Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande samarbete

6 §
Rätt att få uppgifter

Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av andra statliga myndigheter, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna, Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden, dem som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice och dem som anordnar arbetsprövning som anges i 4 kap. 5 § få de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.

De som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de som producerar sådan sysselsättningsstödjande service som avtalats i en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik- och miljöcentralen få de uppgifter om enskilda kunder som är nödvändiga för att ordna servicen.

Arbetsgivaren har för att fullgöra skyldigheten enligt de lagar som gäller arbetsavtals- och tjänsteförhållanden att återanställa uppsagda arbetstagare, tjänstemän och tjänsteinnehavare, oberoende av sekretessbestämmelserna och av andra begränsningar av rätten att få uppgifter, rätt att avgiftsfritt av arbets- och näringsmyndigheterna få information om huruvida en person som arbetsgivaren namngett är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Arbetsgivaren har dessutom, för att uppfylla den förutsättning för beviljande av lönesubvention som anges i 7 kap. 3 § 3 mom., rätt få information om huruvida en person som arbetsgivaren namngett och vars anställningsförhållande upphört under de 12 månader som föregått ansökan om lönesubvention är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

13 kap.

Behandling av kunduppgifter

1 §
Användningsändamål

Uppgifter om kunder och producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice får användas för

1) ordnande och produktion av service och uppgifter som avses i denna lag,

2) utförande av uppgifter som ålagts arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter enligt lagen om främjande av integration, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om alterneringsledighet, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om yrkesutbildning och lagen om Jobbkanalen Ab (242/2022),

3) utförande av uppgifter som ålagts arbets- och näringsministeriet enligt lagen om sociala företag,

4) övervakning, utveckling, uppföljning, statistikföring, prognostisering och styrning i fråga om de uppgifter som avses i 1–3 punkten.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018).

Bestämmelser om kundinformationssystemet för företagstjänster finns i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017).

1 a §
Användning av kunduppgifter i försöket med rekryteringsstöd

Utöver vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. får uppgifter om kunder och producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice användas vid verkställigheten av lagen om ett försök med rekryteringsstöd (20/2022).

2 §
Uppgifter som behandlas

I fråga om enskilda kunder får följande uppgifter behandlas:

1) namn, personbeteckning och kontaktuppgifter,

2) uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån, anlitandet av service vid byrån och eventuella specialarrangemang som anlitandet av servicen kräver,

3) uppgifter om utbildning, anställningar och yrkeskunnande samt andra uppgifter som används vid arbetsförmedling,

4) uppgifter om servicebehov, planer och genomförande av planer,

5) uppgifter om arbets- och utbildningserbjudanden och presentationer för arbetsgivare,

6) uppgifter om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och annan sysselsättningsfrämjande service samt sakkunnigbedömningar,

7) sådana uppgifter om och bedömningar av hälsotillståndet och arbets- och funktionsförmågan som har inverkan på personens sysselsättning och som är nödvändiga för att tillhandahålla personen service,

8) utredningar och arbetskraftspolitiska utlåtanden som gäller utkomstskydd för arbetslösa eller alterneringsledighet,

9) uppgifter om förmåner som hör till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.

I fråga om arbetsgivare eller företag som ansöker om eller får offentlig arbetskrafts- och företagsservice får följande uppgifter behandlas:

1) uppgifter för identifiering,

2) uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån och anlitandet av service vid byrån,

3) uppgifter om verksamhet och servicebehov,

4) uppgifter om arbeten och deras tillsättande,

5) beslut om lönesubvention och tillhörande uppgifter om uppföljning och utbetalning,

6) avtal om arbetsprövning,

7) andra uppgifter som behövs för planeringen, ordnandet, genomförandet och uppföljningen av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen än de som avses i 1–6 punkten,

I fråga om dem som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice får följande uppgifter behandlas:

1) uppgifter för identifiering av serviceproducenten,

2) uppgifter som har samband med anlitandet av service vid arbets- och näringsbyrån,

3) upphandlingsavtal som ingåtts med serviceproducenten och tillhörande uppgifter om utbetalning,

4) uppgifter om den service som anskaffats,

5) uppgifter om ansökning och antagning till servicen samt om uppföljning av servicen,

6) andra uppgifter om serviceproducenten som behövs för planeringen, ordnandet, genomförandet och uppföljningen av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen än de som avses i 1–5 punkten,

7) uppgifter om arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning och utbildningsanordnaren samt uppgifter om ansökan, urval och uppföljning i anslutning till utbildningen.

3 §
Arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande informationssystemtjänster

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utvecklar och förvaltar en riksomfattande helhet av kundinformationssystem och en riksomfattande serviceplattform och informationsresurs.

4 §
Personuppgiftsansvariga

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter och arbets- och näringsbyråerna är gemensamt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som avses i 2 §. Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter är ett i den allmänna dataskyddsförordningen avsett personuppgiftsbiträde.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansvarar i fråga om i 3 § avsedda informationssystemtjänster enligt den allmänna dataskyddsförordningen för

1) inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 i den förordningen,

2) säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i den förordningen,

3) konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i den förordningen,

4) förhandssamråd enligt artikel 36 i den förordningen,

5) den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 12.1 och 12.2 i den förordningen och sådana andra skyldigheter med anknytning till informationssystemets informationssäkerhet som den personuppgiftsansvarige har enligt den förordningen.

Arbets- och näringsbyråerna ansvarar för den personuppgiftsansvariges andra skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen än de som avses i 2 mom. Varje arbets- och näringsbyrå ansvarar för den personuppgiftsansvariges uppgifter för sina kunders del.

5 §
Registrering, radering och arkivering av uppgifter

Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska registrera de i 2 § avsedda uppgifterna i den riksomfattande informationsresursen med hjälp av ett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem. Uppgifterna kan dock bevaras i ett från informationsresursen separat ärendehanteringssystem, om det är nödvändigt av tekniska skäl. Om en personuppgift som registreras har erhållits på något annat sätt än av den som registreras, ska det i personens uppgifter antecknas var uppgiften har erhållits och vem som har antecknat den.

Den registrerade har inte en i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen avsedd rätt att begränsa behandlingen av uppgifter som avses i 2 § 1 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska radera alla uppgifter om kunden eller serviceproducenten när fyra år har förflutit från den dag då kundrelationen eller avtalsförhållandet upphörde. En uppgift behöver dock inte raderas, om den behövs för skötseln av ett uppdrag som baserar sig på bestämmelser eller ett ärende som fortfarande är anhängigt.

Bestämmelser om arkivering av uppgifter finns i arkivlagen (831/1994).

6 §
Användarrättigheter

För att använda ett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem krävs det personliga användarrättigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter svarar för skötseln av uppgifter som hänför sig till kontrollen av användarrättigheterna och för insamling av logginformation. Uppgifterna om gällande användarrättigheter ska hållas uppdaterade.

Användarrättigheterna ska till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter och sin varaktighet begränsas till vad som är nödvändigt för att en person ska kunna sköta sina uppgifter.

Den som beviljats användarrättigheter får behandla endast sådana i 2 § avsedda uppgifter som är nödvändiga för skötseln av hans eller hennes uppgifter och endast på det sätt som är nödvändigt för skötseln av uppgifterna.

7 §
Beviljande av användarrättigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter beviljar användarrättigheter till det kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem på ansökan av arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsministeriet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för beviljande av användarrättigheter och bestämmande av användarrättigheternas giltighetstid.

Användarrättigheter kan beviljas en tjänsteman som är anställd vid någon av de i 1 mom. nämnda myndigheterna och som sköter

1) uppgifter enligt denna lag,

2) sådana uppgifter enligt lagen om främjande av integration som anknyter till offentlig arbetskrafts- och företagsservice,

3) sådana uppgifter enligt lagen om yrkesutbildning som anknyter till arbetskraftsutbildning,

4) uppgifter enligt lagen om sociala företag,

5) uppgifter enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

6) uppgifter enligt lagen om alterneringsledighet,

7) tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter som anknyter till sådana tjänster, stöd eller kundprocesser som avses i 1–4 punkten eller till systemet för utkomstskydd för arbetslösa eller systemet för alterneringsledighet,

8) uppgifter för personuppgiftsansvariga eller uppgifter som anknyter till kontroll av användarrättigheter eller insamling av logginformation.

Användarrättigheter kan dessutom beviljas en person

1) som är anställd hos och sköter utvärderings-, gransknings- eller utredningsuppgifter hos en sådan aktör som antingen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utför separat utvärdering, granskning eller utredning,

2) som är anställd hos och sköter sådana utvecklings- eller förvaltningsuppgifter hos en sådan aktör som på uppdrag av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utför uppgifter som anknyter till utveckling eller förvaltning av de i 3 § avsedda informationssystemtjänsterna,

3) som är anställd hos och sköter uppgifter som anknyter till arbetskrafts- och företagsservice hos en producent av offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

8 §
Ändring och upphävande av användarrättigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska upphäva användarrättigheterna, om

1) förutsättningarna enligt 7 § för beviljande av användarrättigheter inte längre uppfylls,

2) det är nödvändigt att upphäva användarrättigheterna av något annat vägande skäl som hänför sig till skyddet av personuppgifter eller kundinformationssystemets informationssäkerhet än de som avses i 1 punkten.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan upphäva användarrättigheterna, om de i 2 § avsedda uppgifterna har behandlats i strid med 6 § 3 mom., den allmänna dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska ändra användarrättigheterna, om den användarrättighet som sökts eller beviljats inte längre till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter eller sin varaktighet motsvarar det syfte för vilket rättigheten har sökts eller beviljats.

Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsministeriet samt en i 7 § 3 mom. avsedd aktör utanför arbets- och näringsförvaltningen ska utan dröjsmål informera närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om grunder för upphävande eller ändring av användarrättigheter.

9 §
Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivare

Till arbetsgivare får det endast med den arbetssökandes skriftliga samtycke lämnas ut uppgifter som behövs för att tillsätta ett arbete. Samtycket eller uteblivet samtycke ska antecknas i uppgifterna om enskilda kunder.

Behövliga uppgifter för att tillsätta ett arbete är

1) arbetssökandens namn och kontaktuppgifter, modersmål, övriga språkkunskaper och medborgarskap,

2) arbetssökandens utbildning och avlagda yrkesexamina och till behövliga delar deras innehåll och vitsord,

3) tidigare anställningar plus uppgifterna i arbetsintyg,

4) fullgjord värnplikt,

5) specialkompetens, arbets- och utbildningsönskemål samt den arbetssökandes egenhändigt uppgjorda jobbsökarpresentation för arbetsgivare,

6) information om att personen har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna i syfte att utreda de förutsättningar för att ingå arbetsavtal för viss tid som avses i 1 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen och i 1 kap. 4 a § i lagen om sjöarbetsavtal.

Till arbetsgivare får det lämnas ut uppgifter om den arbetssökandes hälsotillstånd endast om den arbetssökande ger sitt specificerade skriftliga samtycke och om uppgifterna är nödvändiga för tillsättande av ett ledigt arbete eller uppfyllande av särskilda krav på hälsotillståndet inom branschen i fråga, eller för att främja sysselsättningen för en arbetssökande som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen.

10 §
Särskilda bestämmelser om utlämnande av uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter är närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter skyldigt att utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på begäran avgiftsfritt lämna arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i 2 § avsedda uppgifter som är nödvändiga för att dessa ska kunna sköta sina i lag föreskrivna uppgifter. De uppgifter som behövs för upprättande av arbetsförmedlingsstatistik ska dock närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter lämna till arbets- och näringsministeriet på eget initiativ.

Tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att lämna ut i 2 § avsedda sekretessbelagda uppgifter för statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheters planerings- eller utredningsarbete beviljas enligt beslut av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

13 a kap.

Serviceplattform

1 §
Syfte

På en sådan riksomfattande serviceplattform som avses i 13 kap. 3 § tillhandahålls det offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt denna lag. Serviceplattformen omfattar elektroniska tjänster för kunder och arbets- och näringsmyndigheter. Dessutom kan det på plattformen tillhandahållas andra myndighetstjänster som främjar arbetsmarknadens funktion samt andra arbetslivs- och utbildningstjänster.

Serviceplattformen är dessutom en öppen tjänst där en person till stöd för sin sysselsättning kan skapa och publicera en presentation om sig själv (jobbsökarprofil).

2 §
Skapande av en jobbsökarprofil och uppgifter om den

En person kan skapa en jobbsökarprofil utan att registrera sig som arbetssökande. Skapandet av en jobbsökarprofil förutsätter inloggning på serviceplattformen. Inloggningen förutsätter stark autentisering och godkännande av användningsvillkoren för plattformen.

Den som skapar en jobbsökarprofil beslutar vilka uppgifter den ska innehålla. Jobbsökarprofilen kan innehålla uppgifter om personens utbildning, arbetserfarenhet, övriga kompetenser och arbetsönskemål. Dessutom kan den innehålla en fritt formulerad presentation av den som skapat profilen och länkar till tjänster utanför serviceplattformen. Profilen får inte innehålla uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda. Innan en fritt formulerad presentation och länkar läggs till ska administratören för plattformen informera den som skapat profilen om de begränsningar som gäller för de uppgifter som ingår i dessa och om konsekvenserna för skyddet av hans eller hennes personuppgifter.

Personen kan när som helst redigera eller radera uppgifter i sin jobbsökarprofil eller radera en jobbsökarprofil som han eller hon har skapat.

3 §
Publicering av en jobbsökarprofil och sökning av profiler

Det är frivilligt att publicera en jobbsökarprofil. Den som skapar en profil kan bestämma till vilka delar och för hur lång tid jobbsökarprofilen publiceras. Ett slutdatum ska fastställas för publiceringen. Den som skapar en profil kan när som helst återkalla publiceringen.

Publicerade jobbsökarprofiler kan sökas och granskas endast av arbetsgivare som loggat in på serviceplattformen. Inloggning på serviceplattformen förutsätter stark autentisering och godkännande av användningsvillkoren för plattformen.

Jobbsökarprofiler kan sökas endast med enskilda sökningar där åtminstone yrkesbeteckning, kunnande eller arbetsområde används som sökvillkor.

4 §
Informationsresurs för jobbsökarprofiler

Uppgifterna i jobbsökarprofilerna används för att främja sysselsättningen och arbetsmarknadens funktion och för statistikföring.

De i 2 § avsedda uppgifter som gäller jobbsökarprofiler registreras i en informationsresurs för jobbsökarprofiler som är separat från den informationsresurs som avses i 13 kap. 3 §. Uppgifterna raderas från informationsresursen för jobbsökarprofiler när personen raderar sin jobbsökarprofil från serviceplattformen, dock senast när det har gått ett år sedan personen sist loggade in på serviceplattformen.

Om den person som har skapat en jobbsökarprofil registreras som arbetssökande, kan uppgifterna i jobbsökarprofilen med den arbetssökandes samtycke kopieras till den informationsresurs som avses i 13 kap. 3 § till den del det är fråga om sådana uppgifter som avses i 13 kap. 2 §. På radering och arkivering av kopierade uppgifter tillämpas bestämmelserna i 13 kap. 5 §.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter är personuppgiftsansvarig för informationsresursen för jobbsökarprofiler.

5 §
Övervakning av användningen av serviceplattformen

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utarbetar användningsvillkoren för serviceplattformen och övervakar användningen av plattformen samt övervakar att det innehåll som publiceras på plattformen överensstämmer med lag och användningsvillkor. Användningsvillkoren kan gälla användarens och administratörens ansvar, tekniska krav som ställs på användningen av serviceplattformen, specifikationer i anknytning till datasäkerheten och giltighetstiden för användningsvillkoren. Närmare bestämmelser om innehållet i användningsvillkoren får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan uppmana den som använder serviceplattformen att inom utsatt tid radera sådant innehåll som strider mot lag eller användningsvillkor från det innehåll som användaren publicerat. Om användaren inte iakttar uppmaningen inom utsatt tid, kan närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter radera innehållet i fråga. Om det innehåll som användaren publicerat på plattformen upprepade gånger strider mot lag eller användningsvillkor, kan närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter förhindra användaren från att använda plattformen för viss tid.

Vad som i 3 kap. 8 § föreskrivs om att vägra ta emot en platsanmälan och om att ta bort en anmälan tillämpas på platsanmälningar som publiceras på serviceplattformen. Utöver vad som föreskrivs i den paragrafen kan även närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ta bort en anmälan om en ledig anställning från serviceplattformen.


Denna lag träder i kraft den 23 maj 2022. Bestämmelserna i 12 kap. 6 § 2 mom. gäller till och med den 31 december 2024. Bestämmelserna i 13 kap. 1 a § gäller till och med den 31 december 2033.

Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem som var i bruk vid ikraftträdandet av denna lag kan användas till utgången av 2024. Vad som i denna eller någon annan lag föreskrivs om arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande informationssystemtjänster tillämpas på arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

Lagens 13 kap. 7 § 3 mom. 3 punkt tillämpas endast på beviljande av användarrättigheter till det kundinformationssystem som tas i bruk efter ikraftträdandet av denna lag.

RP 225/2021
AjUB 3/2022
RSv 48/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.