336/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) 5 d §, sådan den lyder i lag 609/2021, som följer:

5 d §
Stöd för icke täckta fasta kostnader

Företaget kan med stöd av en stödordning enligt kommissionens beslut SA.102463 få stöd för icke täckta fasta kostnader som uppkommit mellan den 1 december 2021 och den 28 februari 2022, nämnda dagar medräknade, till följd av begränsningar som meddelats med stöd av Finlands lag eller med stöd av en finländsk myndighets beslut i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin. Stödet beräknas som en andel av företagets förlust under stödperioden i enlighet med stödintensiteten. Förlusterna under stödperioden ska definieras enligt bestämmelserna om bokslut i bokföringslagen och ska fastställas av en utomstående revisor. Om företaget ingår i en koncern är koncernen sökande. Förlusten granskas på koncernnivå. Nedskrivningar av engångskaraktär beaktas inte vid beräkningen av förlusterna. Förlusten under stödperioden kan dock vara högst det sammanlagda beloppet av kostnaderna enligt 4 § 3 och 4 punkten för den begränsade affärsverksamheten.

En förutsättning för stödet är att företagets omsättning har minskat med mer än 30 procent mellan den 1 december 2021 och den 28 februari 2022, nämnda dagar medräknade, jämfört med den sammanlagda omsättningen för januari, februari och december 2019, i enlighet med de månatliga mervärdesskattedeklarationer som företaget lämnat till Skatteförvaltningen. Om företaget hör till en koncern, granskas förändringen i omsättningen på koncernnivå.

Stödintensiteten beräknas enligt följande: [(företagets omsättning i januari, februari och december 2019 – företagets omsättning mellan den 1 december 2021 och den 28 februari 2022): företagets omsättning i januari, februari och december 2019] – 0,3. I formeln avses med företagets omsättning omsättningen för den affärsverksamhet som är föremål för begränsningar under stödperioden. Stödintensiteten är högst 70 procent, och stödbeloppet är högst 6 000 000 euro. Från stödet avdras de försäkringsersättningar som hänför sig till stödperioden och andra statliga stöd som beviljats med stöd av denna lag samt stöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat för samma kostnader. När stöd beviljas ska det beaktas att det maximibelopp för stöd på 12 miljoner euro per koncern som anges i Europeiska kommissionens beslut SA.102463 inte överskrids.

Företaget ska i sin ansökan lämna Statskontoret en utomstående revisors revisionsrapport om dels hela omsättningen för stödperioden och jämförelseperioden enligt 1 och 2 mom., dels omsättningen för den begränsade delen av verksamheten, om förlusten under stödperioden, om kostnaderna för den affärsverksamhet som är föremål för begränsningar under stödperioden, om erhållna försäkringsersättningar och om annat statligt stöd som hänför sig till samma kostnader. Företaget ska lämna Statskontoret ett reviderat bokslut samt av en revisor fastställda behövliga uppgifter om omständigheter som påverkar stödbeloppet. Statskontoret justerar det slutliga stödbeloppet utifrån dessa uppgifter och genomför vid behov återkrav.

På stödet tillämpas inte 2 §, med undantag för dess 4 och 5 punkt, 3 §, 4 §, med undantag för dess 3 och 4 punkt, 5 §, 5 a–5 c §, 5 e § eller 7 § med undantag för 2 mom. 2–4 punkten.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

RP 39/2022
EkUB 9/2022
RSv 56/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.