322/2022

Helsingfors den 13 maj 2022

Lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 §, 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 12 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 232/2018 och 233/2019, samt

fogas till lagen nya 8 a och 8 b § som följer:

8 §
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

Det i området behöriga fiskeriområdet svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet.

Fiskeriområdet kan avtala med en privat serviceproducent eller med ett sådant delägarlag för ett samfällt vattenområde som är innehavare av fiskerätt (serviceproducent) om skötseln av försäljningen av tillstånd för fiske från båt enligt 4 § 3 punkten i fiskestadgan och tillstånd för fiske från strand enligt 4 punkten i den paragrafen. Avtalet kan inte omfatta fisketillstånd som hör till en sådan kvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan.

En serviceproducent ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för skötseln av uppgiften. Serviceproducenten har rätt att för utförandet av uppgiften ta ut en skälig avgift som betalas av tillståndsköparen och som får utgöra högst fem procent av tillståndets pris. Fiskeriområdet ska ingå ett skriftligt avtal med serviceproducenten om uppgiftens innehåll, redovisningen av tillståndsavgifter och annat som behövs för skötseln av uppgiften samt om avgiften.

Fiskeriområdet ska betala in intäkterna från försäljningen av fisketillstånd på jord- och skogsbruksministeriets konto. Redovisningstidpunkten anges genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Fiskeriområdet samt varje serviceproducent är skyldig att ordna åtkomst för fiskaren till det elektroniska fångstregistret för uppfyllande av skyldigheten att rapportera fångst. Samma skyldighet åligger andra som upplåter fisketillstånd inom den laxförande del av Tana älvs vattendrag som avses i artikel 2.2 i avtalet.

8 a §
Organmedlemmars och anställdas ansvar

När medlemmarna i fiskeriområdets organ och fiskeriområdets anställda sköter en offentlig förvaltningsuppgift tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmar i fiskeriområdets organ och fiskeriområdets anställda när de utför de uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 b §
Tillsyn över fiskeriområdets verksamhet

På tillsynen över fiskeriområdets verksamhet tillämpas vad som i 32 § i lagen om fiske föreskrivs om Närings-, trafik- och miljöcentralens rätt att utöva tillsyn över verksamheten i fiskeriområdena inom sitt verksamhetsområde samt om rätten att trots sekretessbestämmelserna av fiskeriområdet och revisorerna få de uppgifter som centralen anser att behövs för tillsynen.

10 §
Prissättningen av fisketillstånd

För fisketillstånd som avses i 4 § i fiskestadgan tas följande avgifter ut:

1) allmänt fisketillstånd för lokala fiskare 40 euro/fiskesäsong, för personer under 18 år dock avgiftsfritt,

2) spöfisketillstånd för lokala fiskare 150 euro/fiskesäsong, för personer under 18 år dock avgiftsfritt,


12 §
Särskild fisketillståndskvot

Omfattningen av den fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan är högst 1 833 tillstånd för fiske från båt och 1 833 tillstånd för fiske från strand. Omfattningen fastställs genom förordning av statsrådet. När kvotens omfattning fastställs ska hänsyn tas till omfattningen av Finlands allmänna tillståndskvot (tillståndskvot för fisketurism) enligt 5 § i fiskestadgan och den andel av fiskerättigheterna som hör till sådana innehavare av fiskerätt som är fast bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag. Icke-reserverade och outnyttjade tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten får överföras till köp inom ramen för den tillståndskvot för fisketurism som avses i 5 § i fiskestadgan.

Den särskilda fisketillståndskvoten får användas endast på basis av sådan på ägande grundad fiskerätt som innehas av personer bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag (icke-ortsbo).

En icke-ortsbo som innehar fiskerätt och vars andelstal av det samfällda vattenområde som ligger inom gränsälvsområdet är 0,5 har per fastighet rätt att köpa ett tillståndsdygn av den särskilda fisketillståndskvoten. Den koefficient som berättigar till följande fisketillstånd fastställs så att fiskerätt som överstiger det ovannämnda andelstalet berättigar till köp av ytterligare ett tillståndsdygn för varje ökning av andelstalet med sex hela enheter.

En icke-ortsbo som innehar fiskerätt ska vid köp av tillstånd inom ramen för den särskilda fisketillståndskvoten visa omfattningen sin ägarandel. Lantmäteriverket ska årligen innan fiskesäsongen inleds lämna fiskeriområdet uppgifter om ägarna till fastigheterna i området, deras hemkommun och antalet fiskerättigheter som är kopplade till fastigheterna. Förändringar som skett i ägandeförhållandena efter detta beaktas inte under fiskesäsongen.

Vad som i 3 och 4 mom. föreskrivs om andelstal och påvisande av ägarandel tillämpas också på icke-ortsbor som äger ett privat vattenområde som berättigar till motsvarande fiskerätt.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om storleken på den koefficient som berättigar till följande fisketillstånd, i det fall att den tillståndskvot för fisketurism som avses i 5 § i fiskestadgan eller dess geografiska fördelning ändras eller om användningen av den särskilda fisketillståndskvoten enligt dess syfte annars kräver det, samt om tidsfrister för reservering av fisketillstånd, beaktandet av ägarandel för icke-ortsbor som innehar fiskerätt per fiskezon och överföring av icke-reserverade tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten för köp inom ramen för tillståndskvoten för fisketurism.


Denna lag träder i kraft den 16 maj 2022.

RP 30/2021
JsUB 1/2022
RSv 33/2022

Helsingfors den 13 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.