320/2022

Helsingfors den 12 maj 2022

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015) 9 § delvis ändrad i förordning 220/2017 och 10 § i förordning 263/2016, som följer:

9 §
Objekt för vård av ungskog efter behandling

Det utvecklingsdugliga trädbeståndet ska efter arbetet vara i medeltal över tre meter högt och i medeltal, viktat med grundytan, högst 16 centimeter i diameter i brösthöjd. Med utvecklingsdugligt trädbestånd avses trädbestånd som odlas som huvudträdslag.

På ett objekt ska per hektar fällas minst 1 000 stammar med en stubbdiameter på minst tre centimeter. I norra delen av Finland ska på ett objekt per hektar fällas minst 800 stammar med en stubbdiameter på minst tre centimeter.

Det trädbestånd som odlas efter åtgärden ska bestå av högst 3 000 stammar per hektar. Om objektet är glest eller ojämnt, beviljas stöd enligt arbetets effektområde. Oröjda viltsnår räknas in i effektområdet när den sammanlagda arealen av dem understiger tio procent av figurens areal.

10 §
Stödbeloppet för vård av ungskog

Stödet för vård av ungskog är 230 euro per hektar. Om det på ett objekt i södra eller mellersta delen av Finland i samband med vård av ungskog samlas ihop minst 35 kubikmeter fast mått klenträd per hektar och i norra delen av Finland minst 25 kubikmeter fast mått klenträd per hektar, är stödet 450 euro per hektar. Förutsättningen för ett högre stöd är att klenträd ska då uppsamlas från alla figurer och i huvudsak jämt.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

På ansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 12 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Forstråd
Niina Riissanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.