319/2022

Helsingfors den 12 maj 2022

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden (1321/2019) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Tidpunkt för anteckning i registret

När förmyndarmyndigheten av en domstol har fått det meddelande som avses i 65 § 3  mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), 27 § 2 mom. i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007), 44 § 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) eller 56 § 3 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010), ska myndigheten utan dröjsmål och senast dagen efter det att meddelandet inkommit se till att de uppgifter som avses i 8 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata införs i registret över förmynderskapsärenden. En allmän intressebevakares titel och ordningsnummer enligt 8 § 2 mom. i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan dock införas i registret senast den sjunde dagen efter det att meddelandet inkommit.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 12 maj 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Maaria Rubanin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.